3
Xoossa nayta
Nuni Xoossa nayta geetettana mala Aaway darsi siiqida iza siiqoy nuus ay mala gitakkone ane beyite! Tumukka nu iza nayta. Alamey nuna eronta aggiday iza eronta aggida gishassa. Ta ishato! Nuni ha7i Xoossa nayta; buro nu ay hananakkonne ha7i qoncibenna; Kirstoosi qonciza wode nu iza beyananne nuka iza misatanayssa nu eroos. Hayssa izan hidota ooththizay wuri izi geesh gidida mala bana geeshshees.
Nagara ooththizay wurikka makala ooththes; nagaraykka makala. Izi nagara dhayssanas qoncidayssa inte ereeta. Izan nagaray baawa. * Izan diza asi oonikka nagara ooththenna. Nagara ooththizadey oonikka gidikko iza beybenna woykko eribenna.
Ta nayto! Intena oonikka baleththonta mala naagetite. Izi xillo gidida mala xillo ooththizadeykka xillo. Nagara ooththizay Xala7eppe; gaasoyka Xala7ey koyroppekka nagara ooththizade. Xoossa nay qoncidaykka Xala7e ooso laallanassa.
Xoossafe yeletiday wuri nagara ooththenna. Xoossa zerethi izan diza gishshinne izi Xoossafe yeletida gish nagara ooththana dandayenna. 10 Xoossa naytinne Xala7e nayti shaaketi eretezay hessanna. Xillo ooththontaynne ba isha siiqontay wuri Xoossafe gidenna.
Inte issoy issara siiqetite
11 Inte koyro siyidara “Nu nu garsan siiqettana bessees” geetettida kiitaya hanno. * 12 Iita bagga gididi ba isha wodhida Qayeele mala gidoppite. Izi aazas wodhidee? Gaasoykka iza oosoy iita; isha oosoy lo7o gidida gishassa. *
13 Ta ishato! Intena alame asay ixikko malaletofte. 14 Nuni nu ishata dosiza gish hayqoppe gede de7on pinnidayssa nu eroos. Siiqoy bayndadey wuri hayqo giddon dees. * 15 Ba isha ixizadey shempo wodhida asa. Shempo wodhidades merna de7oy bayndayssa inte ereeta. 16 Yesus Kirstoosi ba shempo nu gish aaththi immida gish siiqoy azakkonne nu hessan eroos. Nukka nu shempo nu ishata gish aaththi immanas nuus bessees. 17 Miishi dizadey oonikka ba ishay waayetishin beyidi izas mishetonta agikko Xoossa siiqoy izan waani danee? 18 Ta nayto! Tumu oosonpe attin coo duunaninne qaalan xalala siiqeteth ane aggos.
19 Nuni tumu bagga gididayssa hayssan erossinne nu woznakka iza sinthan shempisos. 20 Hessika nu woznay nu bolla pirdiza miishan ubban Xoossi nu wozna qofappe bollara gidida gish izi wursi erees. 21 Ta ishato! Nu woznay nu bolla pirdonta aggikko nuus Xoossa sinthan babbiza miishi deenna. 22 Nu azazota naagiza gishshinne iza ufayssizaz ooththiza gish nu iza woossizaz wursi nu izappe ekana. 23 Iza azazoykka nu iza Naaza Yesus Kirstoosa ammananasinne izi nuna azazida mala nuni nu giddon dossettana malassa. * 24 Iza azazota naagizayti wuri izan deettes; izikka istan dees. Izi nunan dizayssa nu izi nuus immida Ayanan eroos.
* 3:5 Yoha 1:29 * 3:11 Yoha 13:34 * 3:12 Medhe 4:8 * 3:14 Yoha 5:24 * 3:23 Yoha 13:34; 15:12,17