4
Ayana paaci xeellite
Ta ishato! Ayana wursi ammanoppite; gido attin ayanati Xoossafekonne paaci beyte. Gasoykka daro wordo nabeti biitta bolla laalettida. Inte Xoossa Ayana erana ogey “Yesus Kirstoosi asa asho may7idi yides” giza Ayanay wuri Xoossafeko! “Yesus Kirstoosi asa asho may7idi yides” goonta ayanay Xoossafe gidenna; kase izi yaana gishin inte siyida Kirstoosara eqetiza ayanay hessa; ha7ikka izi alame bolla dees.
Ta nayto! Inte Xoossayta. Inte ista xoonideta; gaasoyka intenan dizay alamen dizayssafe aadhdhees. Isti alame baggakko; hessa gish isti haasayizay wuri alameppe kezizayssa; alame asay isti gizayssa siiyees. Nu qasse Xoossa bagga; Xoosse erizay nu gizaz siyana shin Xoossa bagga gidontaddey gidikko nu gizaz siyenna. Tuma Ayananne wordo ayana nu shaakki erizay hayssana.
Xoossa siiqo
Ta ishato! Siiqoy Xoossafe gidida gish nuni ane siiqetos. Asa siiqiza asi wuri Xoossafe yeletidadenne Xoosse erizade. As siiqonta asi Xoosse erenna. Aazas giikko Xoossi siiqo. Xoossay nu giddon ba siiqo qoncisiday nu iza baggara de7o demmana mala ba naa issineza ha duge ha alamezan yeddidayssanna. 10 Nuni Xoosse siiqibeykko shin izi nuna siiqides. Nu nagara dhayssana mala ba naaza yeddides. Siiqo guusikka hessa.
11 Ta ishato! Xoossi nuna hayssatho siiqikko nukka nu giddon siiqetanas bessees. 12 Xoosse beyida asi oonikka baawa. Nuni nu giddon siiqetiza gidikko Xoossi nunan daana. Iza siiqoykka nunan polettana. *
13 Izi nuus ba Ayana immida gish nu izan dizayssanne izikka nunan dizayssa nu hessan eroos. 14 Aaway ba naaza hayssa ha alame asa ashshanas yeddidaysa nu beydossinne iza gish maarkatoos. 15 Yesusi Xoossa naa gididayssa ammanidi markattiza ubban Xoossi deessinne, izaadeyka Xoossan dees. 16 Hessa gish Xoossi nuna siiqiza siiqo nu eroos. Nu iza siiqon ammanettos. Xoossi siiqo. Siiqon dizadey Xoossan dees. Xoossika hessaden dees. 17 Nuni hayssa biitta bolla de7izay Kirstoosi de7ida mala gidida gish nuus pirda gallas baboy deenna. Hessanka siiqoy nunan kumeth gidees. 18 Siiqo giddon baboy baawa; tumu siiqoy gidikko babo kessi wora yeggees. Baboy qixaatera issife oykketi dees. Babbizade siiqoy kumeth gidenna.
19 Izi kasetidi nuna siiqida gish nukka iza siiqos. 20 Oonikka Xoosse siiqays gishe ba isha ixikko hessadey wordo. Ba ayfera beyiza ba isha siiqonta asi ba ayfen beyonta Xoossa siiqanas dandayenna. 21 “Xoosse siiqiza asi wurikka ba isha siiqanas bessees” giza ha azazoza izi nuus immides.
* 4:12 Yoha 1:18