5
Xoossa naan ammano
Yesusi izi Kirstoosa gididayssa ammanizay wuri Xoossafe yeletides. Aawa dosizay wuri naazakka izatho dossees. Nuni Xoosse dosikkonne iza azazo naagikko nu Xoossa nayta siiqizayssa hessan eroos. Xoossa doso guussi iza azazo naago; iza azazoti deexxo gidettenna. Gaasoykka Xoossafe yeletiday wuri alame xoonees. Alame xoonizaykka nu ammano. Yesusi Xoossa naa gididayssa ammanizadefe attin alame xoonizay haray oonee?
Haaththaninne suuthan yiday hayssa Yesus Kirstoosa. Izi haaththaninne suuthan yides attin haaththan xalla yibenna. Hessaka iza gish markattizay Ayana. He Ayanay Tumu Ayana. Hessa gish izas heedzdzu markati deettes. Heytikka ayana, haaththenne suutha; heedzdzata qaalayka issino. Nu asa markateth ammanikko Xoossa markatethi hessafe adhees. Hessika izi ba naaza gish immida Xoossa markatetha. 10 Xoossa naan ammanizade ubba woznan iza gish markay dees. Xoosse ammanontay wurikka Xoossi ba naaza gish immida markatetha ammanonta gish iza wordoses.
11 Iza markatethaykka Xoossi merna de7o nuus immides; he de7oyka iza naazan dees gizayssa. * 12 Naazi dizades de7oy dees; Xoossa nay bayndades de7oy baawa.
Kuushsha qofa
13 Intes Xoossa naan ammanizaytas merna de7oy dizayssa inte erana mala ta hayssa intes xaafays. 14 Nu Xoossa sinth shiiqanas nuus diza xalatethi hayssa. Nu ay miishikka iza shene mala woossikko izi nu woossa siyana. 15 Nu iza woossiza miish izi wursi siyizayssa nu eriza gidikko nu woossida miisha wursi ekkanayssa nu eroos.
16 Oonikka ba ishay bana hayqos gathonta nagara ooththishin beyikko izas woosso. Xoossika hayqos gathonta nagara ooththidaytas de7o immana. Hayqos gaththiza nagaraykka dees. Hayqos gaththiza nagara gish woosso giikke. 17 Makalay wurikka nagara; hayqos gathonta nagaraykka dees.
18 Xoossafe yeletiday wuri nagara ooththenna; gaasoykka Xoossa nay iza naagizayssanne iitay iza bochontayssa nu eroos.
19 Nuni Xoossafe gididayssanne alamey kumeth iita asa kushen dizayssa nu eroos.
20 Xoossa nay yidayssa tumu gidida iza nu erana mala akeeka izi nuus immidayssa nu eroos. Nuka tumu gidida iza naaza Yesus Kirstoosan doos; Izikka tumu Xoossan merna de7o.
21 Nayto! Intenatetha eeqatappe naagite.
* 5:11 Yoha 3:36