2
Ashketeth Kirstoosappe tamaro
1-2 Intes Kirstoosa baggara beettida issifetetha gaason issoy issa minthethizaz siiqo gidinka woykko Ayana issifeteth woykko maaroynne asas misheteth inte garsan diikko inte as siiqon issi Ayananinne issi qofan gididi ta ufays polite. As ubba intefe bollara xeellite attin interka intena doson woykko go7ay baynda galata ekanas issi mishika ooththofte. Intefe issi issi asi hara as go7izayssa xeellite attin inte go7a xalala xeellofte.
Yesus Kirstoosas diza ashketethi inte achchanka do. Izi erays Xoossakoshin bana Xoossara ginisanas koybenna.
Gido attin aylle medha ekkidi as misatidi barka bana eeya as kessides. As gidi qoncidikka bana asappe ziqa ooththides. Hayqqana gakkanaas hessikka masqale bolla kaqeti hayqqana gakkanaas azazettides. Hessa gish Xoossi iza daro dhoqu histides. Suntha ubbafe dhoqu gida sunth izas immides.
10 Hessika salonka biitta bollan biittafe garsanka diza medhetethinne gulbatey wuri Yesusa sunthas gulbatana mala. 11 Asa inxarsi wurikka Xoossa Aawa bonchos Yesus Kirstoosi Goda gididayssa markattanassa.
Dere poo7o
12 Hessa gish ta ishato! Inte kase ubba wode azazettizayta gidida mala ha7ikka ta matan doonta intefe haahon diikkokka inte atethay kumeth gidana mala yashshatethaninne bonchon polite. 13 Xoossi intes azazeteth immishe ba qofa wurseth gakkanaas inte giddon ooththes.
14 Ay miishikka zuuzunthinne palamay baynda ooththite. 15 Hessika inte iitanne geella asa giddon geeshshatanne wosoy baynda Xoossa nayta gididi alame bolla awa arshe mala dere ubbas poo7anassa. * 16 Inte ekkida de7o qaala lo7ethi oykkikko Kirstoosi ha simmi yiza wode ta mela daaburontayssa gish ta ceeqqettanazi taas dees.
17 Qasseka intes Godan diza ammanoy inte Xoossas shiishada dumma yarsho mala ta shempoy inte yarshora issife yarsho mala gukkizakko intenara takka ufayettana. 18 Hessathoka inte intes ufayetidi tanaka ufayssanas bessees.
Ximtoosa woossanne Afrodixo woossa
19 Goday maaddikko Ximtoosa inteko yeddada inte lo7etetha gish lo7o wore siyanas koyays. 20 Inte lo7etetha gish qoppiza asi hara iza malay oonikka baawa. 21 Haray wurikka Yesus Kirstoosayssa gidonta ba go7as woxxizade xalala. 22 Gido attin inte erizayssa mala Ximtoossi izi ay mala asakkone ba gish markasides. Nay ba aawara ooththiza mala tanara Mishiraachcho qaala yootides. 23 Hessa gish hayssafe sinthan ta waananakkonne shaaka eridappe guye iza ta inteko kiittana qoppays. 24 Takka inteko mata wode baanayssa Godan ammanettays.
25 Hessathoka inte tana koshshiza miishan ubban maaddana malanne lo7ethi oykkana mala yeddida Afrodixo ta inteko zaara yeddana mala koshshizayssi taas eretides. 26 Gaasoyka izi intena kumeththata beyanas laamotida gishshinne qasseka inte iza sakoza siyidayssas qoppida gishassa. 27 Tumappekka hargidi hayqqishe attides. Gido attin Xoossi iza maarides. Ta kase muuzotizayssa bolla hara muuzoy gujettonta mala tanaka maaddides.
28 Hessa gish inte iza beydi ufayettana malanne takka hirgafe shempana mala amottays. 29 Inte iza keehi ufayssan mokki ekkite. Iza mala asataka bonchite. 30 Inte tana matan diidi ooththi maaddanas dandayonta gish izi ba shempos mishetonta tana ooththi maaddidi Kirstoosa ooson hayqqishe attides.
* 2:15 Zaare 32:5