3
Ashon ceeqqettanas bessenna
Ta ishato! Hayssafe hara ta intena gizay Godan ufayetite. Ha7ikka zaarada izo ta intes xaafikko tana salethenna. Intenaka go7ana.
Heyta kana mala huskatizaytappe, iita ooththizaytappenne asas meqeth menthiza asataappe naagetite. Tumu qaxxarettidayti, Xoosse woossizayti, Yesus Kirstoosan ceeqqizayti, ashon ceeqqettontaytinne ashonka ammanetontayti nuna.
Ta ceeqqana koykko asho baggara ceeqqana miishi taaska dees. Oonaska ashon ceeqqiza miishi diza misatikko ta izappe aadhdhays. Tani yeletida ospuntha gallas qaxxarettadis. Ta Isra7eele zerethinne Biniyaame kochchafe yelettadis. Ibraaweeta giddon takka adda Ibraawe. Woga baggara oychizadey diikko ta kase Farsaawe. * Muse wogas zil7etizayssa gidikko tani kase Woossa Keeththa goodizadde. Woga naagon beettiza xillotethi gidikko kase ta bolla issi wosoykka deenna. *
Gido attin taas go7a gididayssa ubba Kirstoosa gish gaada go7ay baynda miisha mala qoodadis. Hessafeka ta goda Yesus Kirstoosa eroppe aadhdhizay haray aykkoykka bayndayssa ta ammaniza gish ubbakka coo mela go7ay baynda miisha mala qoodadis. Tani iza gish gaada ubbakka aggadis. Ta Kirstoosa demmana gaada ubba miishakka wora wodhdhida iita miisha mala qoodadis. Tani hessatho ooththiza gaasoy kase Muse wogan taas diza xillotetha aggada ammanon beettiza Xoossa xilloteth Kirstoosan ammanada demmanassinne ta izara issife de7anassa. 10 Kirstoosanne izi hayqqi dendida dentha wolqa ta erana mala iza waayekka ta izara gishettana malanne hayqonka ta iza misatana mala amottays. 11 Hessathoka ta hayqqa dendidappe guye mernas daanas koyays
Wurseth gakkanaas wothe
12 Ta hayssa wursa demmadis woykko hayssatho hanadis guus gidenna. Gido attin Yesus Kirstoosi tana erays histidi taas giigissida woyto ekkanas minna wotha bolla days. 13 Ta ishato! Ta ha7i ta koyizayssakka oykkida mala qoodikke. Gido attin ta issi miishi ooththana. Taappe guyera dizayssa agga aggada taappe sinthan dizayssa oykkanas zaradhays. 14 Xoossi tana Yesus Kirstoosa baggara pude xeygida gish woyto gakka ekkanas elelays.
15 Hessa gish nuni ammanon minnidayti wurikka haniza yo7o wursi hessatho xeellanas bessees. Issi issi dumma qofay intes diikko hessaka Xoossi intes qoncisana. 16 Gidikkokka nu ha7i gakki eridazan ane simeretoos.
17 Ta ishato! Ane inte ta haniza mala tana kaallitenne haratarakka issife de7ite. Nu nuna intes leemiso histi bessida mala diza asata woznan woththite. * 18 Gaasoyka hayssafe kase ta intes zaara zaara yootida mala ha7ikka zaarada afunthara intes yootays. Daroti Kirstoosa masqales morke gididi simeretetes. 19 Ista wurseth dhayo. Ista uloy ista Xoossa. Istas kawushshatethay istas boncho. Ista woznay shempiday ha biitta duussanna. 20 Nu derey gidikko salona. Heeppe buro yaanayssa nuna ashshida Goda Yesus Kirstoosa yuussa laamotethan naagon doos. 21 Izikka wursi baappe garsan haarissana dandayiza ba wolqana, daaburanchcha gidida nu asateth bonchettida ba asateth misatissidi laammana.
* 3:5 Oro 11:1; Hawa 23:6; 26:5 * 3:6 Hawa 8:3; 22:4; 26:9-11 * 3:17 1Qoro 4:16; 11:1