4
Wursetha zore
Ta intena dosizayto! Ta intena laamotizayto! Taas ufayssinne ooso zawude gidida ta ishato! Godan minni eqqite.
Inte qofay Godan issino gidana mala Ewodiyanne Sinxekey ba garsan siiqettana mala ta ista woossays. Ero! Neno! Tanara issife ammanettida oosanchazo, Mishiraachcho qaala yootos tanaranne Qalamenxoosara qasseka ista sunthay de7o maxaafen xaafetida hanko tanara ooso laggetara issife waayidayta he macasata ne maaddana mala ta nena woossays.
Ay wodekka Godan ufayetite. Qasseka ta intena ufayetite gays. Inte kiyatethi asa ubba achchan ereto. Goday yaana matides. Haniza yo7on ubban galatan, woossaninne gaannateththan Xoossa sinthi shiiqite attin ay miishanka hirgofte.
Asa qofappe bollara diza Xoossa sarotethi inte woznanne inte qofa wursi Yesus Kirstoosan naagees.
Wursetha bolla ta ishato! Tumu gidida yo7o wursi, boncho gidida yo7o wursi, adda gidida yo7o wursi, geeshshi gidida yo7o wursi, dosettida miishi wursi, lo7o gidida yo7o wursi, lo7etethi gidinka galataka haytanta misatizaz wursi qoppite. Inte taappe tamaridayssa woykko inte taappe ekkidayssanne siyidayssa woykko beydayssa ay gidikkokka wursi ooththite. Goday intenara gidana.
Phawuloosi maaddidaytas shiishida galata
10 Daro wodeppe guye ooratha qofara inte ta gish qofo oykkideta. Hessika Goda baggara tana keehi ufaysses. Tumukka inte taas qofo aggibeyketashin inte qoppida mala ooththanas intes hano ixxides. 11 Tani hessa gizay tana metida gish gidenna. Gaasoyka ta ay hanikkokka “Dizayssi taas gidana” guus tamaradis. 12 Pacekka ta erays; demmadakka erays; ta gafadakka, kalladaka erays; diinka dhayinka erays; ay gidikkokka taas dizay taas gidana guussa xuura ta lo7etha erays. 13 Taas wolqa immiza Kirstoosan tani ubba miishe ooththanas dandayays.
14 Gidikkokka inte tana ta waayen maaddida gish lo7o ooththideta. 15 Inte Piliphisiyoose asati hessafe bollara inte erizay koyro Mishiraachcho qaala inte ekkida wode tani Maqidooniyappe dendashe intefe attin gede immidikka haa ekkidikka maaddetidinne maaddidi giza Woossa Keeththi taas deenna. * 16 Haray atto shin ta kase Tasolonqen diza wodekka tani metotin inte zaari zaari taas maado yeddideta. 17 Ta hessa gizay immida gish intes anjoy darana mala gaada attin ta intefe maado ekkanas amottada gidenna.
18 Taas koshshizayssanne tana koshshizayssafekka bollara ekkadis. Inte taas yeddida maado miisha Afrodixo kusheppe ekkin ta pacey kumides. Hayssi daroppe Xoossa achchan eketida daro lo7o sawiza yarsho mala. * 19 Xoossi ba duretetha gina intena koshshizayssa Goda Yesus Kirstoosa baggara intes kunthana. 20 Nu Aawasinne nu Xoossas mernappe mernas bonchoy gido. Amiin.
Wursetha saroka
21 Ammaniza asa ubba Yesus Kirstoosa sunthan saro giite. Tanara diza ishati wurikka intena saro geetes. 22 Ammanizayti wuri harappeka Qeesareso asappe ammanizayti wurikka intena saro geetes.
23 Goda Yesus Kirstoosa aadhdho kiyatethi intenara gido. Amiin.
* 4:15 2Qoro 11:9 * 4:18 Kessa 29:18