10
Kiitanchanne Xoossa Maxaafa guuthayo
Hessafe guye shaara may7ida hara mino kiitanchay saloppe duge wodhdhizayssa beyadis; zuullay iza hu7e yuuy aadhdhides. Iza ayfesoy awa arshe misatees. Iza tohotikka tama tuus misatetes. Xaathafe birshettida issi guutha maxaafa dizaaro ba kushen oykki uttides. Izi ba ushacha tohozan abba hadirisa tohozan qas biitta yedhi eqqides. Gaammo xaago mala gita qaalara xaagides. Izi xaagida mala laapun dadati ba giirissa sisida.
Laapun dadati ba giirissa sisida mala ta xaafana gaada qoppadis shin “Ha laapun dadati yootoyssa qum7a wotha attin xaafoppa!” giza qaala saloppe siyadis.
Hessafe kaallidi abba bollanne biitta bolla eqqi dishin ta beyida kiitanchazi ba ushacha kushe pude salo denthidi, mernappe mernas dizayssan salonne salon dizayta qasseka biittanne biitta garsan dizayta, abbanne abba giddon dizayta medhdhida Xoossa sunth xeygi caaqidi “Hayssafe guye izi gam7enna! Gido attin laapuntha kiitanchay ba zayeza punni sisiza gallasatan izi ba oosanchatassinne nabetas erisida mala Xoossa xuuray polettana” gides. Hessafe guye tani saloppe siyida qaalay “Abba bollanne biitta bolla eqqida kiitancha kushen doyetti diza Xaatha Maxaafaza baada ekka!” giidi qasseka taas yootides.
Tani qas kiitanchazakko baada “Hinno qeeri xaathan diza maxaafayo taas imma” gadis. Izikka “Hey ekkada ma! Iza nena ne ulo giddon cammana shin duunan qasse nena eessa mala mal7ana” gides.
10 Takka he qeeri xaatha maxaafayo kiitanchaza kusheppe ekkada madis. Izakka ta duunan tana eessa mala mal7adus shin ta maada aggin guyeppe ta ulo giddon tana cammadus. 11 Hessafe qasse “Daro dumma dumma qommo asa gish dumma dumma qaalan haasayiza asata gishshinne kawota gish qasseka tinbite ne yootana mala nees bessees” geetettidi taas yootetides.