11
Nam7u markata
Hessafe guye ta izara wadha wadhdhanas guufe misatiza shomboqoy taas imettides. Taas hizgetides “Neni dendada Xoossa Keeththazanne giddo kifileta wadhdha! Heen goynnizayata tayba. * Xoossa Woosa Keeththafe karera coo dizasoza aggaga. Hessi Ayzaabetas imettidaso gidida gish ne iza wadhofa. Ayzaabeti geeshsha katamayo oyddu tammanne nam7u agina gakkanaas yedhi haarana. * Ta marka nam7ati kayo may7o may7idi issi shiyanne nam7u xeetanne usuppun tammu gallas gakkanaas tinbite yootana mala ta istas wolqa immana.”
Heyti biitta Goda sinthan eqqiza nam7u wogara mithatinne ista bolla xompe woththiza nam7u ballata. * Oonikka ista qohanas koykko ista duunappe tamay kezidi ista morketa xuugana. Ista qohana koyizadenti wuri hayqqanay hessa malana. Isti tinbite yootiza he gallasatan iray bukkonta mala salo gordanas maatay istas dees. Hessathoka haaththata suuthan laammanas koykkokka hara ay mala boshanka biitta shocanas wolqay istas dees. *
Isti ba markatetha wursidappe guye hirki ciimma ollafe keziza do7ay istara olettidi ista Xoonananne wodhana. * Ista ahay leemisora Soddomenne Gibxe geetettiza gita katamayn coo denban zin7ana. Hinna katamaya kase ista Goday izin kaqettidasoyo. * Dumma dumma qommotinne dumma dumma zarketi, dumma dumma qaalan haasayizaytinne dereti heedzdzu gallassinne bagga gakkanaas ista aha xeellananne he ista ahay moogetonta mala diggana. 10 Heyti nam7u nabeti kase biitta bolla diza asaa waayssida gish ha7i qas biitta bolla diza asay ha nabeti hayqqida gish ufayettana. He ufayssas ba7aale ooththidi issoy issas yes immana. 11 Gido attin heedzdzu gallassinne baggay aadhdhidappe guye istas shempo immiza peenoy Xoossa achchafe yiidi ista ahan gelides. Istika ba tohon eqqida ista beyida asay daro babbides. * 12 Hessafe guye he nam7u nabeti “Ha pude kezite!” giza qaala saloppe siyida. Ista morketi ista xeellishin isti shaarara pude salo kezida. * 13 He saateyinka wolqama biitta qaathi handes. He katamas tammafe issi kushey laalettides. Biitta qaatha gaason laapun shi derey hayqqides. Hayqqonta attida asay qas daro babbidessinne salo Xoossaka bonchides. *
14 Aayye ana! giza qaala nam7anthozi aadhdhin heedzdzanthoza waasoy eeson gakkana.
Laapuntho zaye
15 Laapuntho kiitanchaykka ba zayeza punnides. Salon qas “Alame kawotethi nu Goda Xoossasinne Kirstoosas gidides. Izikka mernappe merna gakkanaas kawotana” giza gita qaalay siyettides. * 16 Xoossa sinthan ba alga alga bolla uttida nam7u tammanne oyddu cimatikka ba liiphen gufannidi Xoossas goynnida. 17 Qasseka
“Kasekka, ha7ikka dizaysso!
Ubbaakka dandayiza Goda Xoosso!
Neni ne gita Godatethaa ne kushen oykkida gishshinne
kawotida gish nuni nena galatoos.
18 Ayzaabey hanqettides;
Kase hayqqidayti pirda demmiza wodey gakkides;
Kase ne oosanchata nabetassinne
geeshshatas ne sunthaka bonchizaytas;
guuthatassinne gitatas;
neni istas ista waaga immiza wodey ha7i gakkides.
Biitta dhayssidayta ne dhayssanas wodey gakkides” gida.
19 Salon diza Xoossa Keeththa giddo kifiley doyettides. Iza caaqo taabotazikka heen Xoossa keeththas giddo kifilen beettides. Wolqanthi wolqamides; giirsi giirdes; daday dadatides; biitta qaathinne wolqama shachchi bukkides. *
* 11:1 Hizi 40:3; Zaka 2:1-2 * 11:2 Luqa 21:24 * 11:4 Zaka 4:3,11-14 * 11:6 2Kawo 17:1; Kessa 7:17-19; 1Same 4:8 * 11:7 Dane 7:7,21; Ajju 13:5-7; 17:8 * 11:8 Isa 1:9-10 * 11:11 Hizi 37:10 * 11:12 2Kawo 2:11 * 11:13 Ajju 6:12; 16:18 * 11:15 Kessa 15:18; Dane 2:44; 7:14,27 * 11:19 Ajju 8:5; 16:21