12
Macasayonne dawe shoosha
Hessafe guye gita malalisiza malatay bolla salo bolla beettides. Issi macasiya awa arshe may7ada, agina ba tohon yedhada tammanne nam7u xoolinteta aklile mala ba hu7en wothada beettadus. Izakka shaarara dawus. Yelo miixay izo oykkin metotada waassadus.
Hessathoka hara malatay salo bolla beettides. Izas laapun hu7eynne tammu kaceti diza issi gita dawey beettides. Iza hu7eta bollaka laapun zawudeti deettes. * Izi ba goynara salo xoolintetappe cigo gidizayta saloppe duge biittan yeggides. He macasaya yelishin iza yeliza naaza mittanas qoppidi dawezi he yelanaas matida macasays sinthan eqqides. *
Macasayaka kase dereta ubba birata guufera haariza attuma naa yeladus shin naazi qas pude Xoossakone Xoossa algako ekettides. * Macasayakka duge bazzo biitta betadus. He baada issi shiyanne nam7u xeetanne usuppun tammu gallas gakkanaas bonchon daanaso Xoossi kase izis giigis woththides.
Salo bolla olay dendides. Mikaaleynne iza kiitanchati dawezara olettida. Dawezinne iza kiitanchatikka zaaridi mikaaleranne iza kiitanchatara olettida. * Gido attin dawezinne iza kiitanchati xoonetida. Hessafe guye istas salon daanasoy beettibeenna. He gita dawezi duge yegetides. Izikka kumeththa Alameza baleththiza dabuloosa woykko Xala7e geetetti xeeygetiza beni wode shooshaza. Izi qas duge biitta bolla yegettides. Iza kiitanchatikka izara issife yegetida. *
10 Hessafe guye issi gita giiris saloppe hizgishin ta siyadis “Hekko ase ashoy, wolqaynne kawoteththikka nu Godas gidides. Maatayka Kirstoosas gidides. Nu ishata nu Goda sinthan gallassinne qamma mootiza nu ishata bargaray duge yegetides. * 11 Isti dorsaza suuthaninne ba yootida markatetha qaalan iza xoonida. Isti ba shempos mishetonta dishe bana hayqos aaththi immida. 12 Hessa gish salotinne ista giddon dizayti inte wurikka ufayetite. Izas guutha wodey attidayssa erida gish daabulossi gita hanqora duge inteko wodhdhida gish biittassinne abbas Aayye ana! Aayye ana!”
13 Dawezi duge biitta bolla yegetidayssa beyidi attuma naa yelida macasayo goodereththides. 14 Macasayakka baas giigeti dizaso piradhada duge bazzo baana mala izis gita golle kafo qefe misatiza nam7u qefeti imettida. Iza heen daweza sinthafe hakkada heedzdzu laythinne bagga gakkanaas lo7o bonchon naagetadus. *
15 He Macasayo di7oy ekki baana mala shooshazi shaafa haaththe keena haaththe ba duunappe cuttidi izippe guye baggara gussides. 16 Gido attin biittaya he Macasayo maaddadus. Ba duuna doyadanne he dawezi cuttidi gussida haaththaka xunxadus. 17 Dawezi macasey bolla hanqettidi hanko attida izi zerethatara olettanas bides. Istika Xoossa azazota naagizaytanne Yesusas ammanettidi markattizayta. 18 Dawezikka abba achchan ace bolla eqqides.
* 12:3 Dane 7:7 * 12:4 Dane 8:10 * 12:5 Isa 66:7; Maza 2:9 * 12:7 Dane 10:13,21; 12:1; Yuhu 9 * 12:9 Medhe 3:1; Luqa 10:18 * 12:10 Iyo 1:9-11; Zaka 3:1 * 12:14 Dane 7:25; 12:7