14
Dorsazanne xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asa
Hessafe guye hekko he dorsazi Xiyoone zuma bolla eqqidayssa ta beyadis. Iza sunthinne iza Aawa sunthi ista liiphe bolla xaafetidayti xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asati izara issife deettes. Saloppe wolqama piissa haaththa giirissinne wolqama daada giiris misatiza giirisikka siyadis. Tani siyida giirissay diithi misatiza bagana geetettizayssa diixidi asay sisiza giirissa mala giirizayssa. Alga sinthaninne oyddu do7ata sinthan cimata sinthan xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asay ooratha yeth yexides. He yethazakka deraa garsafe doorettida xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asappe attin haray oonikka iza tamaranas dandaybenna. Heyti machontayta gidida gish isti macara aqidi tunbetenna. Isti dorsay bizaso iza kaallettes. Isti Xoossassinne iza dorsazas asa garsafe xeera kaththa mala shiiqidayta. Isti wordo haasaya erettenna. Wosoyka ista bolla baawa. *
Xoossa pirda erissiza heedzdzu kiitanchata
Hessafe guye biitta bolla diza dumma dumma qaalan haasayiza dumma dumma dereta, zarketas, qommotas, ubbas yootanas merna Mishiraachcho qaala oykkida hara issi kiitanchay salon bollan piradhishin beyadis. Izikka ba qaala dhoqu histidi “Xoossas babbitenne iza bonchite. Iza pirda wodey gakkides. Salonne biitta, abbanne haaththa, pultokka medhdhida Xoossas goynnite” gides.
Hara nam7antho kiitanchay qas “Dereza wursa mathosiza layma woyne cajje ushshida macasaya hinnaka wogga gita Babiloona kundadus! Kundadus!” gishe koyro kiitanchaza kaallides. *
Haray heedzdzantho kiitanchay qas gita dhoqa qaalan hizgishe ista kaallides “He do7azassinne iza misilezas goynnizaytinne ba liiphe bolla woykko ba kushe bolla woththizayti wurikka, 10 Xoossa hanqo woyne cajjeza uyana. Hessika he woyne cajjezi harara walaketonta iza hanqo xu7appe duuqettidayssa. Hessathoka hanko geeshsha kiitanchata sinthaninne dorsaza sinthan tamaninne diine taman xuugettana. * 11 Isti izan xuugetiza tamappe keziza cuwazi merpe mernas pude kezishe daana. He do7azassinne iza misilezas goynnizayti woykko iza sunthaa malataa ba bolla woththidayti wurikka wontanne qamman istas shempoy deenna.” *
12 Xoossa azazo naagizaytappenne Yesusa ammanon minnida geeshshatappe koyettiza dandayay haninko.
13 Tani saloppe hizgiza qaala siyadis “Hayssafe guye Goda Yesusayta gididi hayqqanayti isti anjettidayta.” Xillo Ayanaykka “Ee, isti ba dabursafe shempana mala ista oosoy ista kaallana” gees.
Biitta bolla Goda hanqo
14 Hessafe guye ta xeellishin taas booththa shaaray beettides. He shaara bolla qas naa misatizay uttides. Izi qas ba hu7e bolla worqa aklile woththides. Ba kushenka qara baaca oykkides. * 15 Hara kiitanchay Xoossa Keeththafe kezidinne shaara bolla uttidayssas dhoqa qaalara “Biitta bolla boney gakkides! Kaththay cakettiza saatey matides” gishe waassides. * 16 He shaara bolla uttidayssi baacaza duge biitta bolla yeddides. Biittaykka cakettides.
17 Qasse hara kiitanchay bolla salon diza Woosa Keeththafe kezides. He izikka qara baaca ba kushen oykkides.
18 Tama bolla izas godatethi diza hara kiitanchay yarsho iza bolla shiishshizasoza achchafe kezidi he qara baaca oykkida kiitanchazas “Mitha ayfey kaxxida gish neni ha7i ne qara baacaza yeddada woyne mitha ayfeza wursa cakkada biittafe shiisha” giidi gita qaalan waassides. 19 Kiitanchazikka baacaza duge biitta bolla yeddidi biittan diza woyne mitha ayfeza cakkidi wogga Xoossa hanqo woyne ayfe gum7izason yeggides. 20 Katamaappe kare baggara diza woyne mitha ayfe gum7izason gume7ettides. He gum7izasozappeka biittafe dhoqatethi para bixala gakkanaassinne issi shiyanne usupun xeet kilometire gidizaso gakkanaas suuthi goggides. *
* 14:5 Sofo 3:13 * 14:8 Isa 21:9; Er 51:8; Ajju 18:2 * 14:10 Isa 51:17; Medhe 19:24; Hizi 38:22 * 14:11 Isa 34:10 * 14:14 Dane 7:13 * 14:15 Iyu 3:13 * 14:20 Isa 63:3; Er Zila 1:15; Ajju 19:15