15
Wursetha boshata oykkida kiitanchata
Tani hara wolqama malata salo bolla beyadis. Xoossa hanqoy istan poletanaas wurseth gidida laapun boshata oykkida laapun kiitanchata beyadis.
Hessafe guye tamara walaketida mastoote abba misatiza miish beyadis. Hessathoka he do7azanne iza misileza iza sunthaa quxureza malata xoonidayta beyadis. Xoossi istas immida diiththa mala bagana geetettizayssa oykidi mastoote misatiza abba achchan eqqida. Xoossa oosancha Muse yethinne dorsaza yeth,
“Ubba dandayiza Goda Xoosso!
Ne oosoy gitanne malalisizaza;
dere kawozo!
Ne ogey likkenne tuma. **
Godo nees babbonta asinne
ne sunth bonchonta asi oonee?
Neni nerka geeshsha,
Ne tuma pirday qoncida gish dereti wuri yiidi
ne sinthan nees goynnana” gi yexida *
Hessafe guye ta zaara xeellishin kase markatetha dunkane gididayssi Xoossa Keeththi salon doyettides. * Laapun boshata oykkida laapun kiitanchati Xoossa Keeththafe kezida. Isti qas geesh gididi xolqiza booththa may7o may7ida. Worqafe oosettida danco mala may7o tira bolla qachchida. Oyddu do7atappe issoy laapun kiitanchatas mernappe mernas diza Xoossa hanqoy istan kumi uttida laapun worqa xu7ata immides. Xoossa Keeththaykka Xoossa bonchofenne iza wolqafe dendidayssan cuway izan kumides. Laapun kiitanchati ba kushen oykkida laapun boshati polettana gakkanaas oonikka he Xoossa Keeththe gelanas dandaybenna. *
* 15:3 dere kawozo, issi issi birsheththati wodeta kawozo geettes. * 15:3 Kessa 15:1 * 15:4 Er 10:7; Maza 86:9 * 15:5 Kessa 38:21 * 15:8 Kessa 40:34; 1Kawo 8:10-11; 2Taar 5:11-14; Isa 6:4