2
Efesoone Woosa Keeth
“Efesoonen Woosa Keeththa kiitanchas ‘Hayssi laapun xoolinteta ba ushachcha kushen oykkidadefenne ista bolla xompe woththiza laapun worqa ballata giddon simeretizadefe yootetides. Tani ne oosoza, dafeteththanne dandayakka erays. Neni qas iitata yegga aadhdhanas dandayontayssa Hawaareta gidonta dishe bana Hawaareta gizaytaka shaakada isti wordanchata gidoyssa ne gakka demmidayssa ta erays. Neni dandayan minna eqqidayssanne ta suntha gish saletonta ne waaye beyidayssa ta erays. Gidikkoka ta nena kadhiza issi miishi dees. Hessika neni kase ne siiqoza aggadasa. Neni kase ay mala dhoqason dashe ha7i qas ne waana kundidakkonne ane yuushsha qoppada maarotethan simma gela. Ne kase ooththiza beni ne oosoza zaara ooththa. Ne hessa wursa zaara ooththonta ixxikko ta neeko yaana. Neni maarotethan gelonta ixxiko ne xompe iza bolla woththiza balla he izi dizasoppe ta denthayichana. Gido attin ta nena galatiza issi miishi dees. Hessika tani ixiza Niqola bagga asa ooso nekka ixxadasa.
“Ayanay Woosa Keeththatas gizayssa haythi dizadey wurikka siyo! ‘Xoonidadey Xoossa Gannate giddon diza de7o mitha ayfe maana mala ta ooththana.’
Samarneese Woosa Keeththa
“Samerneese Woosa Keeththa kiitanchas, hayssi koyronne wurseth gididayssafe kase hayqqidayssafenne ha7i qas paxa dizayssafe yootetidaza. * Tani ne waayezanne ne manqotetha erays. Gidikkoka neni dureko. Ayhuda gidonta dishe bana nuni Ayhudakko giza Xala7e maabara gididayti heyti ne sunth mooroyssa ta erays. 10 Buro sinthafe ne bolla gakkana metos babbofa. Inte paacettana mala intefe issi issi as dabuloosi qasho keeththe gelthana. Tammu gallas gakkanaas inte waaye beyanashin ne hayqqana gakkanaas ammanettidade gida. Tani nees merna de7o aklile hista immana.
11 “Ayanay Woosa Keeththatas gizayssa haythi dizadey siyo! xoonidadey nam7antho hayqon qohetenna” ga xaafa gides. *
Phergamoone Woosa Keeththa
12 Phergamoone Woosa Keeththa kiitanchas “Hayssi nam7u baggara qara mashsha oykkidayssafe yootetidaza. 13 Neni Xala7e algay dizason dizayssa tani erays. Gido attin neni ta suntha lo7etha oykkadasa. Ne tana ammanizayssa aggabeyka. Taas ammanettida marka gidida Antiphasi Xala7ey diza inte kataman asa kushen hayqqida wodekka ne tana ammano agabeyka. 14 Gidikkoka ta nena kadhiza issi miishi ne bolla dees. Hessika Bala7ame timirte oykkida issi issi asati inte giddon deettes. Hessi Bala7amey Isra7eele asay eeqas yarshettida kath miidinne layma laymatidi dhuphettana mala Baalaqe zoridade. * 15 Hessathoka Niqola bagga asata timirte oykkida asatikka inte giddon deettes. 16 Hessa gish maarotethan gela; akkay giikko tani ellesada neeko baada nena ta duunappe keziza mashsha misatiza qaalara olana.
17 “Ayanay Woosa Keeththatas gizayssa haythi dizadey siyo! Xoonidades ta qotan diza mannafe immana. Izi taas gididayssa bessanas iza bolla ooratha sunthi xaafetida booththa shuch izas ta immana. Hessaka ekkidadefe attin hara asi oonikka erenna. *
Tiyaxiroone Woosa Keeththa
18 “Tiyaxiroone Woosa Keeththa kiitanchas hizga xaafa ‘Hayssi tama laco misatiza ayfeti dizaddefenne bonqida taman geli qoxeti kezida xarqimala misatiza tohoti dizadefe Xoossa naappe kiitettidaza. 19 Tani ne oosonne ne siiqo, ne ammanonne ne haggazo, ne dandayan minnoyssakka erays. Kase oosozappe guyeyssi aadhdhizayssaka ta erays. 20 Gido attin ta nena kadhiza miishi dees. Hessika bana ‘Ta nabe’ giza macasayo Elizabeelo neni bessa aggida gish iza taas ooththizayti layma laymatana malanne eeqas yarshetida kath maana mala iza tamarsada baleththadus. * 21 Iza maarotethan gelana mala ta izis wode immadisshin, iza qas ba laymatethafe simmanas koyabeykku. 22 Hessa gish ta izo waaye alga bolla yeggana. Izira ooththida asati ba iita oosoppe maarotethan simonta ixikko izira issife laymatida ubbata bolla gita meto ta ehana. 23 Tani izi nayta hayqon qaxayana. Woosa keeththati wurikka asa qofanne asa amo shaaka erizay tana gididayssa erana. Tani intes issas issas izaade ooso mala immana.
24 “Tiyaxiroonen dizaytas intessinne hayssa iita timirte tamarontaytas ubbas hessathoka issi issi ‘Xala7es hayssi ciimma xuura’ geetettizayssa kaallontayta intena tani hara tooho toossikke. 25 Gidikkoka ta hee baana gakkanaas intes dizaz wursi minthi oykkite. 26 Xoonidadessinne ta ooson wurseth gakkanaas minnizades Ayzaabeta bolla ta godateth immana. 27 Izi ista birata guufera haarana. Urqafe medhetida miisha mala izi bukkidi liiqisana. Hessi he godateththayka tani ta Aawappe ekko godateththa mala. 28 Ta izas wonta bolla keziza xoolinteza immana.’ 29 Ayanay Woosa Keeththatas gizayssa haythi dizay wuri siyo!” gaada xaafa gides.
* 2:8 Isa 44:6; 48:12; Ajju 1:17; 22:13 * 2:11 Ajju 20:14; 21:8 * 2:14 Tay 22:5,7; 31:16; Zaare 23:4; Tay 25:1-3 * 2:17 Kessa 16:14-15; 16:33-34; Yoha 6:48-50; Isa 62:2; 65:15 * 2:20 1Kawo 16:31; 2Kawo 9:22,30