3
Sardeese Woosa Keeththa
Sardeese Woosa Keeththa kiitanchas, “Hayssi Xoossa Ayana laapunatappenne xoolinteta oykkidadefe yootettidaza. Ta ne ooso erays. Neni sunthan paxa daasa shin qas hayqqadasa. Beegga! Hayqqana matidayssanne nees wurashe guuth attida wolqayo zaara mintha. Tani ta Goda sinthan ne oosoy kumeth gidin beyabeekke. Hessa gish neni ay mala timirte ekkidakkone ne siyoyssa yuusha qopanne naaga. Maarotethanka gela; neni beeggonta aggiko qas ta kayso mala ne qopponta putu gaana. Ta ay saaten neeko yaanakkonne ne erakka. * Gido attin ba may7o tunisontayti Sardeesen guutha asati nenara deettes. Heyti bootha may7o may7anayssi istas bessiza gish isti booththa may7o may7idi tanara baana. Xoonidadey istathoka bootha may7o may7ana. Izaade sunth tani ta Aawa sinthaninne kiitanchata sinthan erisana. De7on dizayta sunthi xaafetida de7o mazgabappe quccikke. *
“Ayanay Woosa Keeththatas gizayssa haythi dizaddey siyo!”
Filadelfiya Woosa Keeththa
Filadelfiya Woosa Keeththa kiitanchas “Hayssi geeshshinne tumancha gididayssafe Dawute keeththa qulpe oykkidayssafe yootetidayssa. Izi doyidayssa oonikka gordenna. Izi gordidaz oonikka doyenna. * Tani ne ooso erays; hekko oonikka gordanas dandayonta doya penge ne sinthan woththadis; ne wolqay guuth gididayssa ta erays; gidikkoka ne ta qaala naagadasa; ta sunthaka ne kadabeykka. Hessa gish baas Ayhuda gidonta dishe bana Ayhuda gizayti heyti Xala7e maabarappe gidida wordoti yiidi ne toho bolla kundana mala ta ooththana. Tani nena siiqidayssa isti erana mala ta ooththana. 10 Neni dandayizadde gida gaada ta nees yooto qaala ne naagida gish takka buro biitta bolla diza asa paacanaas kumeththa alame bolla yaana waayeza gallassafe ta nena naagana. 11 Hekko ta eeson yaana. Ne aklile oonikka ekkonta mala nees dizaz lo7etha oykka. 12 Xoonidade tani ta Goda Xoossa Keeththan tuus ooththana. Izi heeppe mulekka kezenna. Ta Goda sunthinne ta Goda katamaza sunthikka ta iza bolla xaafana. Hanna katamaya saloppe ta Goda achchafe wodhdhana ooratha Yerusalame. Takka ta ooratha suntha he izaade bolla xaafana. *
13 “Ayanay Woosa Keeththatas yootizayssa hayth dizaddey siyo!
Lodoqiya Woosa Keeththa
14 “Lodoqiya Woosa Keeththa kiitanchas ‘Hayssi amiin’ gidayssafe tumu ammanettida marka gididaddefe Xoossa medhetethi wuri izappe bettidadefe yootetidaza. * 15 Tani ne ooso erays. Neni irxa woykko misha gidakka. Neni irxa woykko misha gididakko lo7okkoshin. 16 Irxa woykko miisha gidonta ne coo donbola gidida gish ta nena ta duunappe kessa cuttana gays. 17 ‘Ta durekko; taas daro haaroy dees; taas aykkoykka paccibenna’ gaasa shin ne qas gilqa; aykkoy baynda hiyeesa, manqo, qooqenne ne kallo dizadde gididayssa erabeekka. 18 Ne dure gidana koykko taappe taman paacetida worqa shammana mala neni ne kallotetha yeellatetha kammanas booththa may7o may7ana malanne xeellanaska dandayana mala ayfe dhale shammada ne tiyettana mala ta nena zorays. 19 Tani ta dosizayta wursa hanqayssinne qaxayays; hessa gish neni minna; maarotethanka gela. * 20 Hekko! Tani pengen eqqada xeygays; oonikka ta qaala siydi ba pengeza taas doyikko ta izakko gelada izaadera maana. Izaadeyka tanara maana. 21 Tani xoonada ta Aawara iza algan uttidayssatho xoonidadey tanara issife ta alga bolla ta uttissana.
22 “Ayanay Woosa Keeththatas gizayssa hayth dizay siyo!” ga xaafa gides.
* 3:3 Mato 24:43-44; Luqa 12:39-40; Ajju 16:15 * 3:5 Kessa 32:32-33; Maza 69:28; Ajju 20:12; Mato 10:32; Luqa 12:8 * 3:7 Isa 22:22; Iyo 12:14 * 3:12 Ajju 21:2; Isa 62:2; 65:15 * 3:14 Leem 8:22 * 3:19 Leem 3:12; Ib 12:6