21
Ooratha salonne ooratha sa7a
Hessafe guye tani ooratha salonne ooratha sa7a beyadis. Kase saloynne kase biittay aadhdhi bida. Hayssafe guye abbayka deenna. * Geeshsha katamaya ooratha Yerusalamey ba azinas giigetida mishra mala lo7a giigettada salo Xoossa achchafe wodhdhishin tani beyadis. * Algazappe “Hekko Xoossa aqosoy asara dees. Izi istara daana. Istika iza dereta gidana. Xoossi ba bonchon istara issife gidana. Izi ista Xoos gidana. * Izi ista ayfeppe afunth wursi quccana. Kase wogay aadhdhida gish hayqoy woykko muuzotethi woykko yeehoy woykko waayey hayssafe guye deenna” giza gita qaalay kezishin tani siyadis. *
He alga bolla uttidaysika “Hekko tani wursaka oorathi kessana!” gides. Qasseka tana “Hayssi qaalazi ammanettida tumu gidida gish ne hayssa xaafa!” gides. Hessafe guye taas “Polettides! Alfaynne Oomegay; Koyroynne Wursethi tana; saamotidades tani de7o pulto haaththe miishe qanxisonta izas coo mela immana. * Xoonidadey hayssa laattana. Takka izaades Xoossa gidana. Izikka taas naa gidana. * Gido attin hanko baboti, istas ammanetontayti, tunati, asa shempo wodhizayti, laymatizayti, bitizayti, eeqas goynnizayti, wordotizayti, heyta ubbata qaaday diinen exxiza tama abba giddon gidana. Hessika nam7antho hayqo” gides.
Ooratha Yerusalame
Wursethan laapun boshati istan kumida laapun xuwata oykkida laapun kiitanchatappe issoy taako yiidi tana “Haa ya! Ta nena Dorsaza macheyo mishirayo bessana” gides. 10 Izi tana Ayanan issi gita dhoqa zuma bolla kessidi geeshsha katamaya ooratha Yerusalamey Xoossa achchafe saloppe wodhdhizaro bessides. * 11 Izakka Xoossa bonchon poo7isawus. Izi poo7oza lo7etethay qas keehi bonchettiza shuchcha malanne birille mala geeshshinne Iyasiphide geetettiza inqo mala. 12 Izis tammanne nam7u pengetara diza gita adussa ginbe lashay dees. He tammanne nam7u pengetan tammanne nam7u kiitanchati eqqidi naagetes. He pengeta bolla tammanne nam7u Isra7eele kochchata sunthi xaafeti uttides. 13 Arshey mokkiza baggara heedzdzu pengey dees. Pude baggara heedzdzu pengey dees. Dugeha baggara heedzdzu pengey dees. Arshey wulliza baggara heedzdzu pengey dees. 14 He katamay ginbe lashazas tammanne nam7u waanna masarateti deettes. He masarateta bolla tammanne nam7u he Dorsaza Hawaareta sunthi xaafeti uttides.
15 Hessa taas yootida kiitanchazas he katamayonne izi pengeta qasseka he ginbe lashaza izara wadhiza worqa zangey dees. * 16 He katamay adusatethinne aahotethi oyddu baggarakka issi gina. He kiitanchaykka katamayo ba izara wadhdhiza wadha zangezara wadhdhin adusatethay tammanne nam7u shi kilometire mala gidides. Izi dhoqatethinne aahotethika izi adusatetha gina gidides. 17 Kiitanchazi ginbeza wadhdhides. He kiitanchazi izara wadhdhiza miishazi erettida wadha miishazi xeetanne oyddu tammanne oyddu metre mala gidides. 18 He ginbezi ginbettiday Iyasiphide geetettiza shuchchana. He katamayakka mastoote mala geeya uttida geeshsha worqafe oosetadus. * 19 He katamayssi gido masarate shuchchay dumma dumma al7o shuchchan lo7i giigides. Koyro masaratezi Iyasiphide, nam7anthozi Simpere, heedzdzanthozi Kelqedoone, oydanthozi Margide, 20 ichashanthoy Sardonkise, usuppunthoy Sardiyoone, laapunthoy Kirstoloobe, ospunthoy Birille, uddufunthoy Tophaziyoone [Wurawure], tammanthoy Kirisphiraasise, tammanne issinthoy Yaakinte, tammanne nam7anthoy Ametisxinoose geetettiza shuchchatappe. 21 He tammanne nam7u pengetikka tammanne nam7u inqota. Pengeti wurikka issoy issoy issi inqofe oosettida he katamay giddo ogey mastoote mala haa zaari bessiza muuruta worqafe oosettides.
22 Wursi dandayiza Goda Xoossinne Dorsazi izis Xoossa Keeththe gidida gish he katamay giddon hara Xoossa Keeth beyabekke. 23 Xoossa bonchoy izis poo7iza gishshinne Dorsazi izi poo7o gidida gish he katamays awa arshey woykko aginay poo7isanas koshshenna. * 24 Dereti izi poo7ozan simerettana. Biitta kawoti wurikka ba boncho izis ehana. 25 He Katamayn qamay baynda gish izi pengeti ay wodekka gordettettenna. 26 Hara kawota gitatethinne bonchoy izis yaana. 27 Harassiza miishi mulekka gede izin gelenna. Tunateth ooththizaytinne wordo haasayizayti mulekka hee izikko geletenna. He izin gelanayta sunthi kase he dorsaza de7o maxaafan xaafetidayta xalala. *
 
* 21:1 Isa 65:17; 66:22; 2Phex 3:13 * 21:2 Isa 52:1; Ajju 3:12; Isa 61:10 * 21:3 Hizi 37:27; Lewe 26:11-12 * 21:4 Isa 25:8; 35:10; 65:19 * 21:6 Isa 55:1 * 21:7 2Same 7:14; Maza 89:26-27 * 21:10 Hizi 40:1-2 * 21:15 Hizi 40:3 * 21:18 Isa 54:11-12 * 21:23 Isa 60:19-20 * 21:27 Isa 52:1; Hizi 44:9