22
Hessafe guye he kiitanchazi Xoossa algafenne Dorsaza algafe keziza mastoote mala xillo qiizhi gidada de7o haaththa shaafa tana bessides. He shaafazi he katamays waanna ogeza giddo addan shaakki yeggidi aadhdhi bees. He shaafazas hadirsa baggaranne ushacha baggara aginan aginan pacey baynda laythan tammanne nam7u agina kumeth ayfiza de7o mithi dees. He mitha haythay dere pathees. Hessafe guye qangeth mulekka deenna. Xoossa algaynne Dorsaa algay he katamayn daana. Iza oosanchati izas goynnana. Isti iza ayfeso beyana. Iza sunthi ista liiphe bolla daana. Hessafe guye qamay deenna. Goda Xoossi istas poo7iza gish tama poo7oy woykko awa arshe poo7oy istas koshshenna. Isti mernappe mernaas kawotana.
Yesusas nam7antho yuus
Hessafe guye kiitanchazi taas “Hayti qaalati ammanettidaytanne tumata. Nabeta haasayssiza Goda Xoossi mata wode hananayssa ba oosanchatas qoncisanas ba kiitanchaza kiittides” gides.
Yesusikka “Hekko ta eeson yaana; hayssa maxaafaza tinbite qaala naagizadey izi anjettidade” gides.
Hayta ha yo7ota siyidaynne beyiday tana Yohannisa. Tani hayta ha yo7ota siyida wodenne beyida wode hayta ha yo7ota tana bessida kiitanchaza sinthan izas goynnanas hokkada iza toho bolla kundadis. He kiitanchazi qasse “Haysso agga! Hayssatho ooththofa! Takka nenara ne ishataranne nabetara qasseka hayssa maxaafaza qaala poliza asatara ooththizade. Neni Xoossas xalala goynna” gides. 10 Qasseka “Wodey matida gish neni hayssa maxaafazan xaafettida tinbite qaala maatamen gordofa. 11 Hayssafe guye makalzay gujji makalo, tunaykka tuno, xilloykka xilli kaallo, geeshshayka geeyo” gides
12 “Hekko! Ta eeson yaana! Issades issades iza ooso mala ta izas izas immana waaga tani ta kushen oykka uttadis. 13 Alfaynne Oomegay, Sinthinne Guyey, Koyroynne Wurseththi tana” gides.
14 He de7o mitha ayfe maanassinne he katamayo izi pengera gelanaas bessizayti ba may7o meecidayti anjettidayta. 15 Kana mala coo hothu hothizayti bita bitizayti, laymatizayti, shempo wodhizayti, eeqas goynnizayti, wordo siiqizaytinne wordo ooththizayti wurikka he katamayppe karen attana.
16 “Tani Yesusi hayssa intes markattana mala ta kiitanchaza Woosa Keeththatas yeddadis. Taas yeletetha zarkeynne qommoy Kase Dawutekko. Tani poo7isiza wonta xoolinte.”
17 Xillo Ayanaynne iza mishiraya “Haaya!” geetes. Hessa siyizadeykka “Ne haaya!” go. Saamotidadeykka haayo, koydadey de7o haaththe aykko waagakka qanxonta coo mela uyo.
18 Hekko tani hayssa maxaafazan xaafettida tinbite qaala siyizayti naagettana mala yootays. Oonikka hayssa ha qaala bolla aykkoka gujjiko hayssa ha maxaafazan xaafetida boshata Xoossi iza bolla gujjana. 19 Oonikka hayssa tinbite maxaafan xaafetida qaalatappe issinoka paccisikko hayssa ha maxaafazan yootetida de7o mitha ayfeppenne geeshsha katamayppe Xoossi iza gishaza paccisana.
20 Haytanta ta markattizayssi “Tani addafe eeson yaana!” gees. Amiin! Goda Yesusa haaya.
21 Goda Yesusa kiyatethi intenara ubbatra gido. Amiin! *
* 22:21 ubbatara Issi issi Geeshsha Maxaafati “wurisotara” gishin harayti qasse “Xoossa deretara” geetes. Qasseka “Xoossa dere ubbatara” gizaytikka deettes.