7
Xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asa attameteth
Hessafe guye oyddu kiitanchata biitta bolla oyddu baggara eqqidayta beyadis. Istika biitta bolla gidin woykko abba bolla woykko mitha bolla ay carkoyka carkonta mala oyddu baggara yiza bosha carko wursi oykkida. * De7o Xoossa maatama oykkida hara kiitanchay awa arshey mokkiza baggara ha yishin ta beyadis. Biittanne abba qohanaas istas godatethi imettida oyddu kiitanchata ba qaala dhoqu histidi, “Nuni nu goda oosanchata liiphe bolla maatame wothana gakkanaas biitta bolla gidin woykko abba giddon dizayta gidin woykko Mithata gidinka heytanta qohoppite” gi waassides. *
Takka maatamey ista bolla wodhdhidayta qooda siyadis. Isra7eele asaa kochcha ubbaafe maatamey ista bolla shocetidayta qooday xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asa. Yuhuda qommofe maatamey ista bolla shocetidayti, tammanne nam7u shi,
Robeele qommofe tammanne nam7u shi,
Gaade qommofe tammanne nam7u shi,
Aseere qommofe tammanne nam7u shi,
Niftaaleme qommofe tammanne nam7u shi,
Minaase qommofe tammanne nam7u shi,
Simoona qommofe tammanne nam7u shi,
Lewe qommofe tammanne nam7u shi,
Yisakoore qommofe tammanne nam7u shi,
Zaabiloone qommofe tammanne nam7u shi,
Yoosefe qommofe tammanne nam7u shi,
Biniyaame qommofe tammanne nam7u shi.
Booththa may7o may7ida daro dere
Hessafe guye ta xeellishin qooday baynda daro derey dizayssa beyadis. Heytantika dereppe, dumma dumma qommofe, dumma dumma zarkefenne dumma dumma qaala haasayizaytappe shiiqetidayta. Heyti wuri booththa may7o may7idi zamba hayth ba kushen oykkidi alga sinthaninne dorsaza sinthan eqqida. 10 Qaala dhoqu histidi “Atotethi alga bolla uttida nu Godappenne dorsazappekko!” gida.
11 Iza kiitanchati wurikka iza algas, cimatanne oyddu do7ata yuuy aadhdhi eqqida algaza sinthan gufannidi Xoossas goynnida.
12 “Amiin! Sabay, gitateththi,
erateththi, galatay, bonchoy,
wolqaynne minotethi nu Godas Xoossas
mernappe mernaas gido. Amiin!” gida.
13 Cimata giddofe issadey taakko simmidi tana “Hayti booththa may7o may7idayti oonantee? Isti awappe yidaytee?” gides.
14 Takka “Godawu! Ne eraasa” gadis. Izikka taas “Hayti wolqama waayeza kanthidi yidayta. Isti ba mayokka dorsa suuthan meeci geeshshida. * 15 Hessa gish Xoossa alga sinthan de7idi qammanne gallas iza keeththan izas ooththetes. Alga bolla uttidaysi ba bonchora beettidi istas kuwaso gidana. 16 Hayssafe guye isti gafettenna, saamottetenna; awa arshe seelaykka ista bochchenanne hombeyka ista hombenna. * 17 Algazas giddo addan uttida dorsay ista heemizade gidana. Istaka gede de7o haaththa pultoy dizaso kaalethana. Xoossi ista ayfeppe afuntha quccana” gides. *
* 7:1 Er 49:36; Dane 7:2; Zaka 6:5 * 7:3 Hizi 9:4-6 * 7:14 Dane 12:1; Mato 24:21; Mar 13:19 * 7:16 Isa 49:10 * 7:17 Maza 23:1; Hizi 34:23; Maza 23:2; Isa 49:10; Isa 25:8