8
Laapuntho maatame doyeteth
Dorsay laapuntho maatameza doyin bagga saate gidizayssa keena saloy co7u gides. Xoossa sinthan eqqiza laapun kiitanchata tani beyadis. He asataska laapun dinkey imettides.
Exaane izan cuwasiza worqaf oosettidayssa oykkida kiitanchay yiidi yarsho izan yarshizasooza achchan eqqides. Alga sinthan diza worqafe oosettida yarsho iza bolla yarshizayssa bolla geeshshata woossara issife shiishshiza daro exaaney izas imettides. * He exaaneza cuway Xoossas dummatida asata woossas he kiitancha kusheppe pude Xoossa sinth kezides. Hessafe guye kiitanchazi exaane izan cuwasizayssa oykkidi yarsho yarshizasozappe tama ekki izan kunthidi duge biitta bolla yeggides. Daday dadatides; giirsi giirdes; wolqanthi wolqamides; biittaykka qaaxides. *
Zayey punettides
Laapun zaye oykkida laapun kiitanchati ba zaye punnanaas giigettida.
Koyro kiitanchazi ba zayeza punnides; shachchinne suuthi walakettida tamay medhettidi duge biitta bolla yegettides; biittafe cigoy xuugettides; Mithafekka cigoy xuugetides; Cilila maataykka wuri xuugetides. *
Nam7antho kiitanchaykka ba zayeza punnides; issi gita zuma misatiza miishi eexxishe duge abba giddo yegetides; Abbas cigoy suuth gidides. Abba giddon shempora diza medhetethafe cigoy wuri hayqqides. Markabetappekka cigoy kumeth dhayides.
10 Heedzdzantho kiitanchazi ba zayeza punnides. Xompe mala eexxiza issi gita xoolintey saloppe duge kundides. Izi kundiday shaafata cigo bollanne haaththa pultota cigo bolla. * 11 He xoolinteza sunthay camo geetettes; haaththas cigoy camo gidides; he camo haaththa gaason daro derey hayqqides. *
12 Oydantho kiitanchay ba zayeza punnides; awa arshes cigoy, aginas cigoy, xoolintetas cigoy shocettides; hessa gish heytanta poo7oppe cigoy dhumides; hessa malanka gallassafe cigoy omars gidides. Hessathoka omarsappe cigoy poo7oy baynda dhuma gidides. *
13 Ta qas zaara xeellishin issi golle kafoy salo bolla piradhishe gita qaalan “Hanko attida heedzdzu kiitanchati ba dinketa giiris sisiza wode biitta bolla diza asas Aayye-ana! Aayye-ana! Aayye-ana!” gishin siyadis.
 
* 8:3 Amo 9:1; Kessa 30:1,3 * 8:5 Lewe 16:12; Hizi 10:2; Kessa 19:16; Ajju 11:19; 16:18 * 8:7 Kessa 9:23-25; Hizi 38:22 * 8:10 Isa 14:12 * 8:11 Er 9:15 * 8:12 Isa 13:10; Hizi 32:7; Iyu 2:10,31; 3:15