14
Pɔl nin Banabas te Ikoniyɔm ya du ni
Pɔl nin Banabas tì baa' Ikoniyɔm ya du ni, nɛ ki tien' bi bi tien' mà Antiyɔk ni nnɔ. Bi kɔn' *Sufmbɛ ya taanl ya duku ni ki tɔke' binib Uwien ya gbɛr. Nɛn bo nɛ *Sufmbɛ nin Grɛkmbɛ teke' ki jin' ki yɛbe. Ama *Sufmbɛ biba tien' uyufaa, ka teke' ki jin', ki sure' bà ŋa yé *Sufmbɛ nnɔ bi kpre' binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ bo, ki maaleh biʼbo nà bre. Nin nɛn kɛ Pɔl nin Banabas tien' udu nnɔ ni ki wuɔke'. Bi là ŋmɔbe lifɛ̀l ki lienh ki du Yonbdaan bo nɛ, nɛ u cèreh bi teh miyɔkm ya bont ŋɔ wɔ ń wuɔn kí ye bi tɔkeh uʼjuokm ya gbɛr tà nnɔ yé imɔ̀n nɛ. Ama udu nnɔ ya nib ŋa len' ki cii' tɔb bó, nɛ ki gbiire' icɛk ile. Biba se *Sufmbɛ ya ciɛk bó, nɛ bitɔb mɔ se *Yesu ya tondb ya ciɛk bó. *Sufmbɛ nin biʼciɛnb nin bà ŋa yé *Sufmbɛ nnɔ ya biba bonde' bi li tien *Yesu ya tondb ma, ki ye bi li jɛ̀nde bɛ nɛ, kí yèke bɛ itɛn kí ku bɛ. Pɔl nin Banabas cii' bi nuunh bɛ ń tien bɛ ma, nɛ ki sɛn' ki jon' Likawoni ya tinfɛnm ya du Lista nin Dɛbe nin idu nnɔ ya tengbaan ni. Nɛ ki tɔkeh niʼmɔ bó yaab tigbɛmɔnmɔnt nnɔ.
Pɔl nin Banabas te Lista ya du ni
Ujɛ uba là te Lista ya du ni, uʼtàan faan wà ń fre kí fii kí sere. Bi maa' wɔ uwɔb nɛ, wa cuon' fiebu. Lidaali liba Pɔl lienh nɛ u cengeh. Pɔl caan' uʼbo inun, ki bɛnde' ki ye uʼtekjim li cère wɔ ń faake. 10 Nɛ ki len' ufaa bo ki ye: «Fii kí sere.» Nɛ ujɛ nnɔ fii' ki maabe' ki ci', ki cin' ki cuonh. 11 Linigol laa' Pɔl tien' nà nnɔ, nɛ ki wuure' Likawoni yaab ya lenm ni ki ye: «Ho! Ibule nɛ kpɛnde' binib ki baa' tiʼsaan-a!» 12 Nɛ bi yin' Banabas *Seyus, ki yin' Pɔl Hɛrmɛs*, kimɛ Pɔl nɛ sɔbe ki lienh. 13 Ubul *Seyus nnɔ ya duku te udu nnɔ ya guon ya nañɔbu saan nɛ saali. Seyus ya tɔtuɔrkɛ tuke' ní inajɛ nin misipuum mà u tien' mɛ̀ uyukpɛkpiɛ yaam ki baa' iguon nnɔ ya nañɔbu saan, ki yíe wɔn nin linigol nnɔ ń tùɔre lituɔrl kí de Banabas nin Pɔl.
14 Ama *Yesu ya tondb Banabas nin Pɔl cii' nnɔ ma nnɔ, biʼyɛnm saa' ki gbien', nɛ bi cuo' biʼliɛr ki kɛre', ki sɛn' ki kɔn' linigol nnɔ ya siik ni, nɛ ki wuureh 15 ki teh: «Tiʼjɔtiebɛ, bɛ bo nɛ ni teh niɛ ya bonn-i? Tiʼmɔ yé binib tɛn ninbi nɛ. Ti baa' ki tɔkeh nɛ tigbɛmɔnmɔnt nɛ ki teh niʼbule yii yé fɛnm nɛ, ní wiɛ yì ki paan' Uwien wà fuobe bo. Wɔn nɛ ñɛn' kutaaku nin kitink nin miñunciɛnm nin tibont kɛ. 16 Uyo bo, u là cère' inibol kɛ pɛ ì yíe nà bo nɛ. 17 Nin nɛn kɛ wà dàan' mimɔnm ya tienm ŋɔ wɔ ń wuɔn binib u yé udaan wà. U cèreh utaa niih, tijier teh, ni jinh ki gbuokeh, ki te liwiel ni.» 18 Nin *Yesu ya tondb len' nà kɛ nnɔ bi ñikn' nɛ ki tì pien' linigol nnɔ lì la tùɔre tuɔrl kí de bɛ.
19 Nɛn saan nɛ *Sufmbɛ biba ñɛn' Antiyɔk nin Ikoniyɔm ya du bó ki baa' ní, ki lá sure' linigol nnɔ, ki cère' lì kpre' Pɔl nin Banabas bo, ki yèke' Pɔl itɛn, ki fuun' wɔ ki ñɛn' udu ni, ki maaleh ki teh u kpo' nɛ. 20 Binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ baa' ki lá sere' ki guɔn' wɔ, nɛ u fii', ki liɛbe' ki kɔn' udu nnɔ ni.
Pɔl nin Banabas liɛbe' ki jon' Antiyɔk ya du ni
Kutaaku faa' nɛ Pɔl nin Banabas siere' ki jon' Dɛbe ya du bó, 21 ki tì tɔkeh niʼbó yaab tigbɛmɔnmɔnt nnɔ. Nɛ binib teke' tù ki paan' *Yesu ya sɛn bo ki yɛbe. Bi siere' ki liɛbe' Lista ya du nin Ikoniyɔm ya du nin Antiyɔk ya du wà te Pisidi ya tinfɛnm ni nnɔ ni. 22 Bi gɛ̀breh idu nnɔ ni ma nnɔ, nɛ ki saakreh bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ ya gbɛnɛnt, ki gbiereh bɛ ki teh bɛ ń li tuu ki ŋmɔbe mitekjim, ki tɔkeh bɛ ki teh ti li jɛ̀nde kí gbien nɛ kí yaan kí kɔ Uwien ya bɛl ni. 23 Nɛn saan nɛ bi gɛ̀nde' *Kristo ya táan kɛ ni biciɛnb, nɛ ki lòle' buñɔbu, ki kàare' ki de' bɛ, ki taa' bɛ ki ŋukn' Yonbdaan wà bi teke' wɔ ki jin' nnɔ.
24 Pɔl nin Banabas ñɛn' Pisidi ya tinfɛnm ni, nɛ ki jon' Panfili ya tinfɛnm ni. 25 Bi tì baa' Pɛje ya du ni ki tɔke' udu nnɔ ya nib Uwien ya gbɛr, nɛ ki bure' Atali ya du bó. 26 Bi tì baa', nɛ ki kɔn' buñɛrciɛnbu, ki puore' miñunciɛnm ki liɛbe' Antiyɔk ya du bó. U ya du ni nɛ *Kristo ya taanl yaab kàare' ki ye Uwien ń juoke bɛ bi sɔn' lituonl là nnɔ bo.
27 Bi tì baa', nɛ ki taan' *Kristo ya taanl yaab, ki tɔke' bɛ Uwien cère' bi tien' tibont tà kɛ nnɔ nin u wuɔn' bà ŋa yé *Sufmbɛ mitekjim ya sɛn ma bo. 28 Pɔl nin Banabas tien' binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ saan ki wuɔke'.
* 14:12 Grɛkmbɛ ya du ni bi yih ibule ya ciɛn nɛ Seyus, nɛ ki yih iʼtond Hɛrmɛs. 14:14 Liike Matie 26:65.