15
Bi finde' upunjiɛ bo Antiyɔk ya du ni
Tɔ, binib biba ñɛn' Sude ya tinfɛnm bó ní ki baa' Antiyɔk ya du ni, ki lá wɔknh binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ ki teh: «Na jiɛ' niʼpun Moyis ya yiko ye ma bo la, Uwien ŋa ń ŋmiɛn nɛ.» Pɔl nin Banabas ŋa tuo', nɛ ki finde' nin bɛ tigbɛr nnɔ bo ki gbien'. Nɛn bo nɛ biʼkɛ tuo' ki ye Pɔl nin Banabas nin binitɔb biba ń jo Yerusalɛm, kí tì lɛ *Yesu ya tondb nin uʼtaanl ya ciɛnb ifinfinde nnɔ bo. Nɛ *Kristo ya taanl yaab bà te Antiyɔk ni nnɔ pìɛre' bɛ*. Bi joh ma nnɔ nɛ ki ñɛh binib bà teke' *Yesu ki jin', ki te Fenisi nin Samari ya tinfɛnm ni nnɔ saan, ki tɔkeh bɛ ki teh bà ŋa yé *Sufmbɛ mɔ lèbre' biʼtetem ki teke' *Yesu ki jin'. Nɛ nì sɔngreh biʼkɛ ya yɛnm ki gbiekeh.
Bi taan' litaanl Yerusalɛm ni
Bi tì baa' Yerusalɛm ni, nɛ *Kristo ya taanl yaab nin biʼciɛnb nin *Yesu ya tondb teke' bɛ kucɛ̀nku. Nɛ Pɔl nin Banabas tɔke' bɛ Uwien cère' bi tien' tibont tà kɛ nnɔ. *Farisiɛnmbɛ ya cɛkl yaab bà lèbre' biʼtetem ki teke' *Yesu ki jin' nnɔ ya biba, fii' ki sere', ki len' ki ye bà ŋa yé *Sufmbɛ ki teke' *Yesu ki jin' nnɔ, nì kpɛ bɛ ń jiɛ biʼpun nɛ, kí li boh Moyis ya yiko. Nɛn saan nɛ *Yesu ya tondb nin uʼtaanl ya ciɛnb taan' bɛ ń liike bi li tien ma tigbɛr nnɔ. Bi finde' ki gbien' ma nnɔ, nɛ Piɛr fii' ki sere', ki tɔke' bɛ ki ye: «Nʼyaabɛ, ni bɛn ki ye Uwien gɛ̀nde' nni niʼni nì wuɔke' ŋɔ bà ŋa yé *Sufmbɛ ń cii uʼgbɛmɔnmɔnt nʼñɔbu ni, kí teke *Yesu kí ji nɛ. Uwien bɛn binib ya fɛ̀l ni te ma bo, nɛ ki de' bɛ *Mifuoñaanm tɛn u là de' tiʼmɔ ma bo ŋɔ wɔ ń wuɔn bɛ, kí ye u gɛ̀nde' bɛ nɛ. Wa bore' tinbi nin bɛn, kimɛ mitekjim bo nɛ u sɔkre' biʼfɛ̀l bo ya jɔknt. 10 Nì te nnɔ la, bɛ tien' fɛnfɛnnɔ ni dɛlkeh Uwien, ki wɔbndeh bɛ, bɛ ń tuke litukl là tinbi nin tiʼyaajɛb ŋa fre' ki tuke' lɛ̀? 11 Ama tinbi wɔn, Yonbdaan *Yesu ya juokm bo nɛ ti teke' wɔ ki jin' ki ŋmɛre'. Nì te nnɔ nɛ bà ŋa yé *Sufmbɛ mɔ ya bùol.»
12 Piɛr len' ki gben', nɛ linigol nnɔ ŋmile', ki cengeh Banabas nin Pɔl li len kí ye bà. Nɛ bi cin' ki tɔkeh bɛ Uwien cère' bi tien' miyɔkm ya bont tà bà ŋa yé *Sufmbɛ ni nnɔ ma bo. 13 Banabas nin Pɔl len' ki gben' ma nnɔ nɛ Saak mɔ ye: «Nʼyaabɛ, cenge mɛn. 14 Simɔn tɔke' tɛ Uwien cin' ki tien' ma bo. U gɛ̀nde' bà ŋa yé *Sufmbɛ mɔ ni binib ki tien' uʼyaab. 15 Nì tien' tɛn *Uwien ya ñɔbonsɔknb là len' ma bo nɛ, kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:
16 ‹Yonbdaan là len' ki ye:
*Dafid ya den lu', n li liɛbe ní kí mɛ yì,
N li liɛbe ní kí fin lilɛngbenl nnɔ kí cère iden nnɔ ń li se.
17 Nɛn bo nɛ binib bà sìen' kɛ li nuun min Yonbdaan.
Inibol yà kɛ n yin' yɛ̀, yɛ̀ ń li yé nʼyɛ nnɔ li nuun nni.
Yonbdaan nɛ len' nnɔ,
nɛ ki tien' tibont nnɔ kɛ.
18 U cère' binib bɛnde' tibont nnɔ haali uyo bo nɛ.› »
19 Saak tí len' ki ye: «Nɛn bo nɛ n maale' ki ye nì mɔn ti la li wɔbndeh bà ŋa yé *Sufmbɛ, ki lèbre' biʼtetem ki paan' Uwien bo nnɔ nin tiʼyaajɛtentienm. 20 Ama cère mɛn tí kɛle kugbɔnku kí tɔke bɛ kí ye: bi la li jinh bule ya jier, kimɛ tù yé tijɔknt nɛ, ki la teh naŋmaal, ki la ŋmɔnh wɛnkpil, ki la ji sɛ̀m. 21 Kimɛ haali tiʼyaajɛb ya yo kí lá baa dinnɔ, Moyis ŋmɔbe binib bà wɔknh uʼyiko nɛ idu kɛ ni. Bi tuu ki kàanh wɔ nɛ *Saba kɛ *Saba ya daali *Sufmbɛ ya táan ya dur ni.»
Bi kɛle' kugbɔnku ki de' bà ŋa yé Sufmbɛ
22 Nɛn saan nɛ *Yesu ya tondb nin uʼtaanl yaab kɛ nin biʼciɛnb gbiere' ki kpaan' ki gɛ̀nde' bijɛb biba biʼni ki pukn' Pɔl nin Banabas bó bɛ ń sɔn bɛ Antiyɔk ya du bó. Bi gɛ̀nde' Sudas wà bi baanh wɔ Basabas nin Silas nɛ. Bi yé binib bà bi boh bɛ *Kristo ya taanl yaab ni nɛ. 23 Bi de' bɛ kugbɔnku kùa nnɔ bi kɛle' kuʼni ki ye ma sɔ: «Tinbi *Yesu ya tondb nin *Kristo ya taanl ya ciɛnb, fuondeh tiʼyaab bà ŋa yé Sufmbɛ ki te Antiyɔk ya du ni nin Siri ya tinfɛnm ni nin Silisi ya tinfɛnm ni nnɔ. 24 Ti cii' tiʼyaab biba jon' niʼsaan, ki tì tɔke' nɛ tigbɛr tà ŋaabeh niʼyɛnm ki dienh nɛ iyɛnmaale. Ta sɔn' bɛ bɛ ń tì tɔke nɛ gbɛr. 25 Nɛn bo nɛ ti taan' ki kpaan' buñɔbu, ki gɛ̀nde' tiʼni binib, tí sɔn bɛ niʼsaan, bɛn nin Banabas nin Pɔl, tiʼyaab bà ti yíe bɛ nnɔ. 26 Bi yé binib bà ŋa tɔnge' biʼmiɛl Yonbdaan *Yesu Kristo ya tuonl bo nɛ. 27 Ti sɔn' Sudas nin Silas, bɛ ń lá tɔke nɛ buñɔbu ni tigbɛr tà ti kɛle' tù kugbɔnku kuu ni nnɔ nɛ. 28 *Mifuoñaanm tore' tɛ ti kpaan' buñɔbu, ti la wɔbn nɛ kí de nɛ *yiko uba wɔ ń li yé niʼbo litukl kí pukn tibont tà yé niʼbo tibonmɔ̀nt nnɔ bó. Tun si: 29 ni la ŋmɔnh tɔtuɔrnɔnt, ki la jinh sɛ̀m, ki la ŋmɔnh wɛnkpil, ki la teh naŋmaal. Ni cuo' niʼba tu ya bont bo la, nɛn nɛ mɔn. Niʼyaam ń li ŋmɛ.»
30 Tɔ, bi cɛ̀be' bi sɔn' binib bà nnɔ bi bure' Antiyɔk ya du bó. Bi tì baa' niʼbó, nɛ ki taan' *Kristo ya taanl yaab kɛ, ki taa' kugbɔnku nnɔ ki ŋukn' bɛ. 31 Bi kaan' kù ma nnɔ, nɛ biʼkɛ ya yɛnm sɔnge', kimɛ kù saake' biʼgbɛnɛnt. 32 Sudas nin Silas yé *Uwien ya ñɔbonsɔknb ma nnɔ, nɛ ki tɔke' bɛ tigbɛr tù yɛbe ki saake' biʼgbɛnɛnt bɛ ń li pɛ Uwien ya sɛn bo mɔnmɔnm. 33 Bi wuɔke' niʼsaan waamu nɛ ki yaan binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ cɛ̀be' bɛ bɛ ń liɛbe bà sɔn' bɛ nnɔ saan nin uyɛnduɔn. 34 [Silas wɔn juore' ki te Antiyɔk ya du ni nɛ.]
35 Pɔl nin Banabas mɔ juore' Antiyɔk ya du ni, ki tɔkeh nin binib bi yɛbe ki tì wɔknh binib, ki tɔkeh bɛ Yonbdaan ya gbɛr.
Pɔl nin Banabas pàare' tɔb
36 Iwenkàankɛ gɛ̀bre', nɛ Pɔl tɔke' Banabas ki ye: «Cère tí liɛbe idu yà kɛ ni, ti là tɔke' binib Yonbdaan ya gbɛr nnɔ, kí tì fuonde binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ kí liike bi ŋuuke uʼgbɛr ma bo.» 37 Banabas là yíe wɔ ń tuke San wà bi liɛbe' ki yih wɔ Mark nnɔ nɛ. 38 Ama Pɔl ŋa tuo' wɔ ń liɛbe kí tɔke nin San Mark, kimɛ u là siere' ki dàan' bɛ Panfili ya tinfɛnm ni, nɛ ka tore' bɛ biʼtùon ni. 39 Pɔl nin Banabas finde' nin tɔb nì tì ben' ki fiire', nɛ wà kɛ taa' u ya bó. Nɛn saan nɛ Banabas taa' San Mark ki kɔn' buñɛrciɛnbu, ki bure' Ciip ya dekl bó. 40 Nɛ Pɔl gɛ̀nde' Silas wɔ ń pìɛre wɔ. Binib bà teke' *Yesu ki jin' nnɔ kàare' Yonbdaan ki ye wɔ ń juoke bɛ, nɛ bi bure', 41 ki ñɛh *Kristo ya táan yà te Siri nin Silisi ya tinfɛnm ni nnɔ saan, ki cèreh iʼnib faakreh mitekjim ni.
* 15:3 Bi li fre kí lɛbre ki pìɛre' kí ye ki tore' mɔ. 15:16 Migbiirm miɛ ya ciim te bolm mile bo nɛ. Dafid ya den lu' bii Dafid ya bɛl lu'. 15:34 Bi kpiɛ' ki kɛle' tigbɔnt tà nnɔ ya tuba ni migbiirm 34 ŋa te tuʼni.