Kugbɔnku kùa Pɔl kɛle' ki de'
Kolɔs
yaab nnɔ
Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
Kolɔs yé Asi ya tinfɛnm ya duciɛn uba nɛ. Nì naan Pɔl nin uʼyul ŋa jon' niʼbó. Uʼtonsɔntɔ Epafas nɛ cin' ki tɔke' niʼbó Yesu ya gbɛr (1:7; 4:12).
Pɔl cii' bitonnɛndɛnb biba wɔknh Kolɔs yaab miwɔknm mà ŋa kpe sɛn ki tɔkeh bɛ ki teh bi li paan iyaajɛbok bo nɛ kí ŋmɛre. U te lipɛkl ni ka ń fre kí jo niʼbó ma nnɔ nɛ ki kɛle' kugbɔnku kuu nɔ ki de' bɛ.
Kí cin liyul 1:1 kí tì baa 2:5 Pɔl wuɔn' ki ye Yesu Kristo nɛ ŋmɔbe mituɔm tibont kɛ bo, ki yé uʼtaanl ya yul. Wɔn nɛ kpɛ bɛ ń li pukeh wɔ.
Kí cin iyul 2:6 kí tì baa iyul 2:23 Pɔl tɔkeh Kolɔs yaab ki teh bɛ ń liike biʼyul bo, ki la li cengeh binib bà wɔknh miwɔknm mà ŋa kpe sɛn nnɔ ya gbɛr, ama bɛ ń li co bi ŋmɔbe mitekjim mà nnɔ kenken.
Kí cin iyul 3 kí tì baa 4:6 Pɔl tɔkeh bɛ bi li fuobe ma bo itáan ni nin idencɛn ni nin binitɔb nɛ. U tì fɔre' kugbɔnku kuu nɔ nin ifuonde nɛ (4:7-18).
1
Ifuonde
Min Pɔl, n yé *Yesu Kristo ya tond nɛ Uwien ya yíem bo. Min nin tiʼninjɛ Timote nɛ kiɛh kugbɔnku kuu tí de ninbi tiʼyaab bà te Kolɔs ya du ni ki yé Uwien yaab ki du Kristo bo nnɔ. TiʼBaa Uwien ń juoke nɛ, kí de nɛ uyɛnduɔn.
Pɔl faareh Uwien Kolɔs yaab bo
Uyo wà kɛ ti kàareh tiʼYonbdaan *Yesu Kristo ya Baa Uwien ki dienh nɛ la, ti tuu ki faareh wɔ niʼbo nɛ; kimɛ ti cii' ni tùɔre' ki teke' *Yesu Kristo ki jin', ki tùɔre' ki yíe Uwien ya nib kɛ kí ñɛ lidɛndɛnl là Uwien ble' lɛ̀ paaki bó ki gu nɛ nnɔ bo. Ni cii' lidɛndɛnl nnɔ bó lidaali là bi cinde' ki tɔke' nɛ tigbɛmɔnmɔnt tà yé tigbɛmɔ̀nt nnɔ nɛ. Bi tɔke' nɛ tigbɛmɔnmɔnt nnɔ ma bo nnɔ, bi tɔke' tù nnɔ nɛ uŋɛndun ni niʼkɛ saan, tù cèreh binib teknh *Yesu ki jinh ki yɛbreh ki joh, ki teh nà mɔn. Tù là tien' niʼmɔ nnɔ nɛ, lidaali là ni cinde' ki cii' Uwien ya juokm ya gbɛr ki bɛnde' tù mɔnmɔnm nnɔ. Tiʼjɔ nin tiʼtonsɔntɔ Epafa nɛ wɔkn' nɛ. U yé niʼbo Kristo ya tonsɔnl wà ti du uʼbo nɛ. U tɔke' tɛ *Mifuoñaanm cèreh ni yíe tɔb ma bo.
Nɛn bo nɛ haali nin lidaali là ti tì cii' niʼgbɛr nnɔ, ti kàareh ki dienh nɛ ka pieh, ki gbáanh Uwien wɔ ń cère uʼFuoñaanm ń de nɛ miyɛnfuom nin mibɛnm isɛn kɛ ni, ŋɔ ní bɛnde u yíe nà kí tì gben. 10 Nnɔ nɛ ni li ŋmɔbe mitetem mà selndeh Yonbdaan, ki li teh nà kɛ sɔnge uʼyɛnm, ki li sɔnh itùonmɔnmɔn kɛ ya bol, ki li tùɔreh ki bɛndeh Uwien mɔ ki pukndeh. 11 Ti gbáanh wɔ ki teh uʼtuɔm mà ŋmɔbe ukpiɛke nnɔ ń cère niʼmɔ ń lɛ mituɔm kí li faa isɛn kɛ ni, kí li ñikndeh, kí li ŋmɔbe kuminku mibiikm mà kɛ li tu nɛ ni. 12 Li faareh mɛn Baa Uwien nin uyɛnsɔnge, kimɛ u tien' nɛ binib bà kpɛ bɛ ń lɛ bi ya bó u bonde' mimɔnm mà uʼbɛl là yé kuwenwenku ni ki ble' bà yé uʼyaab nnɔ. 13 Wɔn nɛ fie' tɛ licinñunl ya tuɔm saan, ki nɛbre' tɛ ki jon' uʼBijɛ wà u yíe wɔ ya bɛl ni. 14 UʼBijɛ nnɔ nɛ dɛ' tɛ ki wiɛ', ki cère' u fère' tɛ tiʼbiɛre.
Iyuon yà dondeh Kristo
15 U yé Uwien wà ba lɛnh wɔ ya nɛnnɛnku nɛ,
ki te ki laa' uŋɛndun ŋa laan te,
16 Uwien cère' wɔn nɛ ñɛn' tibont kɛ,
kutaaku bo yaar nin kitink bo yaar,
bi lɛnh tà nin ba lɛnh tà,
Tibont tà kɛ te kutaaku bo ki ŋmɔbe mituɔm kɛ ya bol,
nin tà kɛ ŋmɔbe ticiɛnt kɛ ya bol,
Uwien cère' wɔn nɛ ñɛn' tuʼkɛ,
nɛ tuʼkɛ mɔ yé uʼyaar nɛ.
17 U te ki laa' tibont kɛ ŋa laan te,
wɔn nɛ cère' tibont kɛ te tuʼbùol.
18 Wɔn nɛ yé uʼtaanl ya yul,
nɛ uʼtaanl yé uʼgbɛnɛnt,
Wɔn nɛ yé micincinm,
ki yé wà kpiɛ' ki mɛkre' bitɛnkpiib ni,
ŋɔ wɔ ń li yé usɛnlier isɛn kɛ ni.
19 Kimɛ Uwien ya yíem bo nɛ wɔn nin uʼyul te uʼBijɛ ni ki tì gben',
20 ki cère' uʼBijɛ bugbɛn bo,
wɔn nin uŋɛndun taan' buñɔbu,
ŋɔ niʼkɛ ń li yé uʼBijɛ yann,
uʼBijɛ ya sɛ̀m mà ñɛn' ki wule' udɔpɔnpɔn bo nnɔ bo nɛ,
u cère' uñɔkpaan te kitink nin kutaaku bo.
21 Uyo uba niʼmɔ là yé binib bà jɛnde' Uwien nɛ, ki yé uʼnɛnnɛndb kí ñɛ ni là ŋmɔbe iyɛnmaale yà ì cèreh ni teh nà bre nnɔ bo. 22 Ama fɛnfɛnnɔ Uwien cère' ninbi nin wɔn taan' buñɔbu kí ñɛ uʼBijɛ tien' uʼba unisaal ma ki tuo' ki kpo' nnɔ bo. Uwien tien' nnɔ ŋɔ ní fre kí sere uʼnun bó, kí li yé uʼyaab, ki la ŋmɔbe jɔknt, ki la li ŋmɔbe biil mɔ nɛ. 23 Ama ní li faa mitekjim ni, kí li co kenken. Ni là cii' tigbɛmɔnmɔnt ma nnɔ, tù cère' ni ŋmɔbe lidɛndɛnl nɛ. Ni la wiɛ lidɛndɛnl nnɔ. Bi kpaande' tù utingbɛn bo ya nib kɛ saan nɛ. Nɛ min Pɔl ya tuonl si: ń kpaande tu ya gbɛmɔnmɔnt nɛ.
Pɔl mɔ̀h ki toreh Kristo ya taanl
24 Fɛnfɛnnɔ n jinh ijɛnd yà niʼbo nɔ nʼyɛnm sɔnge nɛ; kimɛ Kristo là jin' ijɛnd yà nnɔ, nʼmɔ tùkre' i ya jɛnd nɛ ki jɛ̀ndeh uʼtaanl là yé uʼgbɛnɛnt nnɔ bo. 25 N yé litaanl nnɔ ya tonsɔnl ŋɔ ninbi bo, Uwien de' nni lituonl là nnɔ ń sɔn lɛ̀ nɛ. Lɛn si: ń tɔke nɛ Uwien ya gbɛr kí tì fɔre. 26 Tù yé tigbɛbɔlkaar tà Uwien là bɔle' tù uyo bo yaab nɛ. Nɛ fɛnfɛnnɔ u kpiire' tù ki tɔke' uʼyaab. 27 U yíe bɛ ń bɛnde tigbɛbɔlkaar nnɔ yé lifaal ki tì kpɛ ma bo nɛ, ki ŋmɔbe ukpiɛke bà ŋa yé *Sufmbɛ ni. Niʼtingi si: Kristo te niʼsiik ni ma nnɔ, ni ŋmɔbe lidɛndɛnl ki ye ni li lɛ Uwien ya kpiɛke. 28 Ti tɔkeh wɔn Kristo ya gbɛr nɛ, ki gbiereh unil kɛ, ki taah miyɛnfuom kɛ ya bol ki wɔknh unil kɛ ŋɔ unil kɛ ń li mɔn Kristo ya sɛn ni kí tì gben. 29 Nɛn bo nɛ n sɔnh lituonl. Kristo ya tuɔm mà te nʼgbɛn ni ki ñaanh nnɔ nɛ cèreh n mɔ̀h lituonl bugbɛn bo nin inunmɔ́n.