2
Imɔ̀n, n yíe ní bɛnde n mɔ̀h limuɔl là ya tunbu nin inunmɔ́n ninbi nin Lawodise yaab nin binitɔb bà kɛ ŋa laan laa' nni nin biʼnunbu bo nɛ. N teh nnɔ ŋɔ biʼfɛ̀l ń li co, bɛ ń li kpɛ buñɔbu, kí li yíe tɔb, kí li ŋmɔbe mibɛnm kí tì gben nɛ. Mibɛnm nnɔ nɛ li cère bɛ ń bɛnde Uwien ya bonbɔlkaann. Nɛn si: Kristo bugbɛn. Miyɛnfuom nin mibɛnm ŋmɔbe lifaal là kɛ nnɔ buɔ wɔn saan nɛ.
N tɔkeh nɛ nɛn ŋɔ uba la taa ñɔŋmaagbɛr tuba kí lɛre nɛ nɛ. Kimɛ nin ma te niʼni ma kɛ nnɔ, n tuu ki maaleh niʼbó nɛ. Nʼyɛnm sɔnge niʼbo, kimɛ n laa' tibont kɛ te tuʼdonbó nɛ niʼbùol, ki laa' ni du Kristo bo nin niʼfɛ̀l kɛ.
Kristo nɛ dienh limiɛl
Ni teke' ki ye *Yesu Kristo nɛ yé Yonbdaan ma nnɔ, li pɛ mɛn uʼsɛn bo. Tùɔre mɛn kí tɛbn wɔ, kí cère niʼmiɛl ń li juɔn uʼbo. Li faa mɛn mitekjim ni tɛn bi là wɔkn' nɛ ma bo, kí li faareh Uwien yo kɛ yo. Li bɛn mɛn, ki la cère uba ń dɛle kí cuo nɛ nin tinisaalyɛnfogbɛr. Tù yé gbɛfɛnm nɛ, ki yé kutonnɛnku mɔ, ki ñɛn' unisaal ya yaajɛbok nin isɛnpol yà ŋuuke uŋɛndun wuu nɔ saan, ta ñɛn' Kristo saan. Kimɛ Uwien nin uʼyul te wɔn Kristo ni nɛ ki tì gben'. 10 Ninbi nin wɔn Kristo taan' ki tien' unibaab ma nnɔ nɛ ni laa' mimɔnm kɛ ki tì gben'. Wɔn nɛ cɛn' nà kɛ ŋmɔbe mituɔm nin ticiɛnt kɛ ya bol.
11 Ninbi nin wɔn taan' ki tien' unibaab ma nnɔ, nì te tɛn ni jiɛ' niʼpun nɛ. Upunjiɛ nnɔ ŋa yé nisaal jɛh ipun ma bo, ama u ñɛn' Kristo saan nɛ ki gbendeh minisaaltetem mà cèreh unil teh ibiɛre nnɔ ya gbɛr. 12 Bi sìi' nɛ Uwien ya ñunm ma nnɔ nì wuɔn' ki ye bi taan' ki sube' ninbi nin Kristo nɛ, nɛ ninbi nin wɔn taan' ki mɛkre' mɔ, kimɛ ni teke' Uwien ya tuɔm mà cère' u mɛkre' bitɛnkpiib ni nnɔ ki jin'. 13 Ni là te tɛn bitɛnkpiib nɛ Uwien ya nun bó, kimɛ ni là teh ibiɛre nɛ, ka yé uʼnib* mɔ. Ama u cère' ni liɛbe' ki fuobe nin Kristo, ki fère' tɛ tiʼbiɛre kɛ. 14 U ŋmire' tigbɛr tà bi là kɛle' tù kugbɔnku ni tù biindeh tɛ, ka cendeh nin tiʼfuobm kí ñɛ tù ble' iwɔb yà nnɔ bo; ki gben' kugbɔnku nnɔ ya gbɛr Kristo ya dɔpɔnpɔn bo.
15 Kristo fie' nà kɛ ŋmɔbe mituɔm nin ticiɛnt kɛ ya bol ya jɛkɔnwɛnt, ki jin' nɛ̀ ifɛ binib kɛ ya nun bó, ki tuke niʼkɛ ki lindeh wɔ ń wuɔn kí ye udɔpɔnpɔn nɛ cère' u mɔ̀n' ki faake'.
16 Nɛn bo, la cère mɛn uba ń kùɔn nɛ kí ye ni la ji niɛ, ki la ñu niɛ, ki la cère uba ń wɔbn nɛ libinl ya nacent nin uŋmaafaan ya nacenku nin *Saba ya daali ya gbɛr bo. 17 Tu ya bont yé nà li baa ní ya jinjinku nɛ, ama Kristo bugbɛn nɛ yé nibonmɔ̀nn. 18 La cère mɛn bà bɔndeh binib ya nun bó ki teh bi yé binib bà dinge, ki pukeh Uwien ya tondb nnɔ ń juon nɛ puoli. Bi lienh ki teh bi lɛnh tibont tidɛknt yaam, nɛ ki ŋmɔbe inisaalyɛnmaale, ki teh tinacenkpenkuont. 19 Ba tuuke Kristo bo. Ama uʼmɔ nɛ yé liyul. Liyul nɛ jindeh tigbɛnɛnt kɛ, ki cèreh tigbɛnɛnt ya bont tuuke tuʼtɔr bo ijire coco tù, nɛ Uwien cèreh tù kpienh u yíe ma bo.
20 Ni taan' ki kpo' nin Kristo nɛ ki ñɛn' isɛnpol yà ŋuuke uŋɛndun wuu ya nuɔ ni. Nɛn bo, bɛ tien' ni biɛ ki cèreh bi wɔbndeh ki dienh nɛ i ya kùɔn tɛn uŋɛndun nɛ cère' ni fuobe? 21 Bɛ tien' ni cèreh bi kùɔndeh nɛ ki teh: la taa mɛn niɛ, ki la lèn niɛ, ki la mɛ niɛ. 22 Nɛn kɛ yé iwɔb yà te ki de' tibont tà binib jin' tù ki tì gben' la, ta ji ŋmɔbe kpɛle nɛ. Unisaal nɛ ñɛn' i ya wɔb ki wɔknh yɛ̀ binib. 23 Iwɔb bugbɛn ya gbɛr te tɛn miyɛnfuom nɛ ka ji yé yɛnfuom. Ì tɔkeh unil ya yɛnm yíe wɔ ń li pukeh nà ya gbɛr nɛ, ki cèreh binib teh tɛn bi jiindeh biʼba tingi, ki jɛ̀ndeh biʼba. Iwɔb nnɔ ŋa yé bonn, ì toreh unisaal wɔ ń li teh uʼyɛnm yíe nà baba nɛ.
* 2:13 Bi lɛbre' liñɔbonl là ki ye ka yé uʼnib nnɔ; lì kɛle' Grɛkmbɛ ya lenm ni ki ye: Ni là yé binib bà ŋa jiɛ' pun nɛ.