3
Li nuunh mɛn tibont tà yé Uwien yaar
Ni taan' ki mɛkre' nin Kristo ma nnɔ, li nuunh mɛn paaki bó ya bont Kristo kɛ nà saan Uwien ya jie bó nnɔ. Cère mɛn niʼyɛnmaale ń li pɛ tibont tà te paaki bó bo, ki la tɔnge tingi ni yaar. Kimɛ ni kpo' nɛ niʼmiɛl buɔ Kristo saan, nɛ Kristo mɔ buɔ Uwien saan. Kristo nɛ yé niʼmiɛl. U lá li ñɛn uʼba upaan bo uyo wà nnɔ niʼmɔ li taan nin wɔ kí ñɛ upaan bo, kí lɛ uʼkpiɛke.
Mitetekpaam nin mitetefɛ̀nm ya gbɛr
Sii ki subn mɛn tibont tà te niʼfuobm ni ki yé kitink bo yaar nnɔ. Tun si: lisɔnsɔndl nin linaŋmaal nin ujɛnniɛke nin iyɛnmaalbiɛre nin ununfɔke lifaaciɛnl bo. Lifaaciɛnl yé unil bo ibule nɛ. Nɛn nɛ cèreh Uwien ya benku ni beh bà ŋa ciih uʼñɔbu bó nnɔ bo. Uyo wà ni là teh i ya biɛre nnɔ, niʼmɔ là ŋmɔbe mi ya tetem nɛ. Ama fɛnfɛnnɔ, niʼmɔ ń wiɛ tibont tuu kɛ. Tun si: ubenpiebe nin tijɛr nin mibiɛrm nin isuk nin iñɔbonbil yà ñɛh niʼñuɔn ni nnɔ. La tɔkeh mɛn tɔb tonnɛngbɛr. Ni gben' niʼtetekpaam nin mì là cèreh ni teh tibont tà kɛ nnɔ ya gbɛr, 10 nɛ ki taa' mitetefɛ̀nm, ki ji yé binifɛ̀nb. Uwien nɛ cèreh ni tuu ki fɛ̀ndeh ki joh, ki nɛngreh wɔn wà ñɛn' nɛ nnɔ. Nnɔ nɛ ni li tùɔre kí bɛnde wɔ. 11 Nɛn bo, na ji ŋmɔbe wuɔ yé Suf nɛ wuɔ ŋa yé Suf, ka ji ŋmɔbe wuɔ yé wà jiɛ' uʼpunl nɛ wuɔ yé wà ŋa jiɛ' uʼpunl, ka ji ŋmɔbe wuɔ yé ucaan nɛ wuɔ yé wà ya nun ŋa wien, ka ji ŋmɔbe wuɔ yé uyonb nɛ wuɔ ŋa yé yonb. Ama Kristo nɛ yé niʼbo nibonn kɛ ki te unil kɛ ni.
12 Uwien nɛ gɛ̀nde' nɛ ki tien' nɛ uʼyaab, ki yíe nɛ. Nɛn bo, cère mɛn niʼnun ń li mɔ́n tinimɔ̀nt bo, kí li muɔh tɔb micɛcɛkm, kí li jiindeh niʼba tingi, kí li ŋmɛ nin tɔb, kí li ŋmɔbe liyɛnguol, 13 kí li ŋmɔbe sukle tɔb bo. Uba kɔnh nin uʼtɔ nibonn niba bo la, bɛ ń li fèreh tɔb. Yonbdaan fère' nɛ ma nnɔ niʼmɔ ń li fèreh tɔb. 14 Ni li tùɔreh ki teh nà si: ní li yíe tɔb nɛ, kimɛ miyíem nɛ cèreh binib tùɔreh ki te uñɔkpaan ni. 15 Kristo ya yɛnduɔn ń li te niʼfɛ̀l ni ki pekreh nɛ. U ya yɛnduɔn bo nɛ Uwien yin' nɛ ní taan kí li yé unibaab. Nɛn bo, li tuu ki faareh wɔ mɛn.
16 Cère mɛn Kristo ya gbɛr ń tùɔre kí kpɛ iñaan niʼfɛ̀l ni. Li wɔknh mɛn tɔb, kí li taah miyɛnfuom kɛ ya bol ki gbiereh tɔb. Li dondeh mɛn Uwien, kí li gɛh iyuon kɛ ya bol nin niʼfɛ̀l kɛ ki faareh wɔ. 17 Ni lienh nà kɛ bii ni teh nà kɛ la, cère mɛn niʼkɛ ń li yé Yonbdaan *Yesu ya yel bo, kí li faareh Baa Uwien wɔn bo.
Kristo yaab li fuobe ma bo biʼdencɛn ni
18 Bipiibɛ, li blinh mɛn niʼyul niʼciɛb ya nun bó. Nì kpɛ bipiib bà pɛ Yonbdaan bo ń li teh nnɔ nɛ. 19 Bijɛbɛ, wà kɛ ń li yíe uʼpo, ki la cère uʼbenku ni ń li pendeh uʼbo. 20 Mubumu, li boh mɛn niʼnaambɛ nin niʼbaambɛ isɛn kɛ ni, kimɛ nɛn nɛ sɔnge Yonbdaan ya yɛnm. 21 Bibaambɛ, la cèreh mɛn niʼbumu ya yɛnm ń li ñɛh niʼni. Ni teh nnɔ la, muʼyɛnm li saa nɛ.
22 Iyonbe, li boh mɛn niʼcɛnbaambɛ uŋɛndun wuu ni isɛn kɛ ni. Ni la li boh bɛ biʼnun ni baba tɛn ni nuunh binib nɛ ń li pɛ̀keh nɛ, ama ní li boh bɛ nin niʼfɛ̀l kɛ kí ñɛ ni boh Yonbdaan ma nnɔ bo. 23 Ni teh nà kɛ la, ní li teh nɛ̀ nin niʼfɛ̀l kɛ tɛn ni teh ki dienh Yonbdaan nɛ, na teh ki dienh nib, 24 kí li bɛn ki ye Yonbdaan Uwien li su nɛ nin u bonde' mimɔnm mà ki ble' bà yé uʼyaab nnɔ. Ni teh ki dienh Kristo nɛ, wɔn nɛ cinbe ki yé niʼcɛnbaa. 25 Wà teh nà bre la, Uwien li dɛre udaan ya tub u teh nà nnɔ bo nɛ, kimɛ Uwien ŋa ŋmɔbe gɛ̀ngɛ̀nde.