4
Iyonbe ya cɛnbaambɛ, li teh mɛn niʼyonbe nà cuube, ki la li yíe uba ki cɛn' uʼtɔ; kí li bɛn kí ye niʼmɔ ŋmɔbe Cɛnbaa paaki bó.
Igbiere
Li kàareh mɛn ki la pieh. Niʼkaare ń cère ní la gɔh kí li faareh Uwien. Ní yekn kí li kàareh ki dienh tiʼmɔ ŋɔ Uwien ń de tɛ usɛn tí wɔkn binib uʼgbɛr, kí tɔke bɛ Kristo ya gbɛbɔlkaar tà bo n te lipɛkl ni nɔ. Ní kàare wɔ ŋɔ ń tùɔre kí ñɛn tigbɛbɔlkaar nnɔ upaan bo kí tɔke tù, n bi li tɔke tù ma bo.
Li ŋmɔbe mɛn miyɛnfuom, kí li te mɔnmɔnm nin bà ŋa yé Kristo yaab. Uyo wà ni laa' libònl ní tien nà mɔn la, tien nɛ̀ mɛn. Cère mɛn niʼgbɛr ń li tuu ki ŋmɛ kí suɔke, ní li jiindeh wà kɛ nì kpɛ ní jiin wɔ ma bo.
Ifuondfɔrkɛ
Tiʼninjɛ Ticik wà n yíe wɔ, u yé nʼtonsɔntɔ Yonbdaan ya tuonl ni, ki sɔnh lɛ̀ mɔnmɔnm nnɔ, li tɔke nɛ nʼgbɛr kɛ. N sɔnh wɔ niʼsaan nà bo si: wɔ ń tì tɔke nɛ tiʼgbɛr, kí saake niʼgbɛnɛnt nɛ. N li cère wɔn nin Onesim nɛ ń tɔke. Onesim yé tiʼninjɛ wà kpɛ ti li du uʼbo nɛ, nɛ n yíe wɔ. U yé niʼyɔ nɛ. Bi baa' niʼsaan la, bi li tɔke nɛ tigbɛr tà kɛ te tiʼbùol.
10 Min nin Aristak wà te lipɛkl ni nnɔ fuondeh nɛ. Banabas ya ninjɛ Mark mɔ fuondeh nɛ. N là tɔke' nɛ uʼbó ŋɔ, u lá baa niʼsaan la, ní teke wɔ tinɔjɛr tule. 11 *Yesu wà bi baan' wɔ Yustus nnɔ mɔ fuondeh nɛ. *Sufmbɛ bà yé Kristo yaab nnɔ ni, bɛn baba nɛ sɔnh nin nni Uwien ya bɛl ya tuonl. Bi yé binib bà saake' nʼgbɛnɛnt nɛ. 12 Niʼyɔ Epefa mɔ fuondeh nɛ. U yé [Yesu] Kristo ya tonsɔnl nɛ, ki kàareh uyo kɛ nin inunmɔ́n ki dienh nɛ ŋɔ ní li ŋuuke mitekjim mɔnmɔnm, kí kpére miʼni kí tì gben, kí li yé binib bà bonde' bɛ ń li teh Uwien yíe nà kɛ. 13 Imɔ̀n, n yé uʼmɔ̀nkunl ki ye uʼnun mɔ́n ninbi nin Lawodise yaab nin Herapolis yaab bo cɛɛn nɛ. 14 Tiʼjɔ Luk wà yé dɔktiɛ nnɔ nin Demas mɔ fuondeh nɛ.
15 Ní fuonde Kristo yaab bà te Lawodise ya du ni nnɔ, kí fuonde Ninfa nin Kristo yaab bà taakeh uʼden nnɔ mɔ. 16 Ni kaan' kugbɔnku kuu la, ní cère bɛ ń kàan kù Kristo ya taanl là te Lawodise ya du ni nnɔ mɔ ni. Niʼmɔ ń kàan kùa li ñɛ Lawodise ya du ni kí baa niʼsaan nnɔ. 17 Ní tɔke Akip kí ye wɔ ń tùɔre kí liike Yonbdaan de' wɔ lituonl là nnɔ, kí li sɔnh lɛ̀ mɔnmɔnm. 18 Iñɔbonfɔrkɛ yiɛ nɔ, min Pɔl nin nʼyul nɛ ji kiɛh yɛ̀ ki fuondeh nɛ*. La sunde mɛn n jɛ̀ndeh ijɛnd yà lipɛkl ni nnɔ bó.
Uwien ń juoke nɛ.
* 4:18 Kí ñɛ kugbɔnku kuu ya cinm kí lá baa 4:17 Pɔl lienh nɛ uba kiɛh, ama wɔn nin uʼyul nɛ kɛle' migbiirm 18.