3
Yiko nin mitekjim ya gbɛr
Galasi yaabɛ, ni jɔ̀re' nɛ-ɛɛ? Bɛ nɛ fùɔre' niʼyɛnm-i? N tùɔre' ki tɔke' nɛ bi kpɛ' *Yesu Kristo udɔpɔnpɔn bo ma bo ŋɔ! N yíe ní jiin nni iniire yà sɔ baba. Ni teh yiko ye ma bo nɛ cère' Uwien de' nɛ Mifuoñanm bii ni cenge' tigbɛmɔnmɔnt ki teke' tù ki jin' ma nnɔ bo nɛ? Nì tien' mila niʼyɛnm gben' ki tì kpɛ nɔ! Ni là cin' nin *Mifuoñaanm ya tuɔm nɛ, bɛ tien' ni ji nuunh ní tì fɔre nin minisaaltuɔm-i? Ni laa' nà kɛ niʼfuobm ni nnɔ juore' fɛnm nɛ-ɛɛ? Na ń tuo kí juore fɛnm. Uwien dienh nɛ *Mifuoñaanm ki teh miyɔkm ya bont niʼsiik ni ma nnɔ, ni teh yiko ye ma bo nɛ cère' u teh nnɔ bii ni cenge' tigbɛmɔnmɔnt ki teke' tù ki jin' ma nnɔ bo nɛ?
Uwien bù' Abraham ugbɛmɔ̀ndaan uʼtekjim bo nɛ
Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «*Abraham teke' Uwien ki jin', nɛn bo nɛ Uwien bù' wɔ ugbɛmɔ̀ndaan.» Nɛn bo, bɛnde mɛn kí ye binib bà teke' Uwien ki jin' nnɔ, bɛn nɛ yé *Abraham ya yaabii. Uwien là juɔ' ki len' uʼgbɔnku ni ki ye u li bù bà ŋa yé *Sufmbɛ nnɔ bigbɛmɔ̀ndɛnb biʼtekjim bo nɛ. Nɛn bo nɛ u là juɔ' ki tɔke' *Abraham tigbɛmɔnmɔnt tuu ki ye: «Sin bo nɛ n li tien inibol kɛ mimɔnm.» *Abraham là teke' Uwien ki jin' nɛ u tien' wɔ mimɔnm. Nnɔ nɛ bà mɔ teke' Uwien ki jin' nnɔ, u tien' biʼmɔ mimɔnm tɛn *Abraham.
10 Tɔ, binib bà kɛ teh yiko ye ma bo, ki du nɛn bo nnɔ, bi te Uwien ya ŋùum ni nɛ. Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «Wà kɛ ŋa boh nà kɛ kɛle' *yiko ya gbɔnku ni nnɔ la, u te Uwien ya ŋùum ni nɛ.» 11 Nì yé imɔ̀n nɛ, Uwien ŋa ń bù nil gbɛmɔ̀ndaan wɔn Uwien ya nun bó kí ñɛ u teh yiko ye ma nnɔ bo. Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «Ugbɛmɔ̀ndaan li fuobe mitekjim bo nɛ.» 12 Ama *yiko ya bom nin mitekjim ŋa tɛ. Nì yé unil teh *yiko ye ma la, yiko nnɔ bo nɛ u li fuobe. 13 Kristo dɛ' tɛ ki wiɛ', ki ñɛn' tɛ *yiko ya ŋùum ni, ki teke' tiʼsensien ki cère' mì lu' wɔn bo nɛ. Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «Bi ku' wà kɛ ki lɛkn' udɔ bo la, nì yé miŋùum nɛ uʼbo». 14 Nì tien' nnɔ ŋɔ kí ñɛ *Yesu Kristo bo, bà ŋa yé *Sufmbɛ mɔ ń lɛ Uwien là tien' *Abraham uʼmɔnm mà nnɔ nɛ. Nnɔ nɛ mitekjim bo, tiʼmɔ li lɛ Uwien là pùon' ki ye u li sɔn ní *Mifuoñaanm mà nnɔ.
Yiko ŋa ń pien Uwien ya puonl
15 Nʼyaabɛ, cère mɛn ń taa kunɛnnɛnku kuba binib ya fuobm ni kí wuɔn nɛ. Unil pole' ki kɛle' uʼñɔbonfɔrkaal la, uba ŋa ń fre kí lèbre lɛ̀, ka ń fre kí pukn niba mɔ liʼbo. 16 Tɔ, Uwien là pùon' lipuonl ki de' *Abraham nin uʼyaabil nɛ. Na kɛle' ki ye uʼyaabii tɛn u niireh ligol nɛ, nì kɛle' ki ye uʼyaabil nɛ. Lì te liba nɛ, lɛn si: Kristo. 17 N ye ń ye nà sɔ: Uwien là cuo' nin *Abraham kujɔtieku nɛ ki pùon' ki ye kua ń saa. Nì tien' ibin kobiinan nin ibin pita nɛ ki yaan u de' Moyis *yiko. Yiko nnɔ ŋa ń gben kujɔtieku nnɔ kí cère Uwien ya puonl ń juore fɛnm. 18 Kimɛ nì yé yiko bo nɛ binib li lɛ mimɔnm Uwien saan la, na ji yé puonl bo nɛ bi li lɛ mɛ̀. Ama lipuonl bo nín nɛ Uwien là juoke' *Abraham.
19 Nì te nnɔ la, bɛ bo nɛ Uwien de' *yiko bugbɛn-i? U là de' wɔ ki pukn' ŋɔ binib ń li bɛndeh biʼtùonbiɛrɛ nɛ, kí tì baa uyo wà *Abraham ya yaabil là u là pùon' lipuonl ki de' lɛ̀ nnɔ ń baa ní. Uwien là cère' uʼtondb nɛ taa' *yiko nnɔ ki de' ucɛndɛnduol*, nɛ u taa' ki de' binib. 20 Binib bile ya siik ni nɛ ucɛndɛnduol te. Ama Uwien bugbɛn nɛ là pùon' lipuonl nnɔ ki de' *Abraham, nil ŋa là te biʼsiik ni.
21 Nì te nnɔ la, yiko niɛh nin Uwien là pùon' ipuon yà nnɔ nɛ-ɛɛ? Na te nnɔ fiebu! Yiko nnɔ bi li fre kí cère unisaal ń lɛ limiɛl la, Uwien bi li ñi wɔn bo nɛ kí bù binib bigbɛmɔ̀ndɛnb. 22 Ama *Uwien ya gbɔnku ye ibiɛre ya tuɔm co uŋɛndun ya nib kɛ tiyonbt nɛ. Nɛn bo, Uwien li tien u pùon' ki ye ma nnɔ kí de binib bà teke' *Yesu Kristo ki jin' nnɔ biʼtekjim bo nɛ.
23 Kí yaan Kristo ń baa binib ń teke wɔ kí ji nnɔ, yiko là co tɛ tiyonbt nɛ, ki gu uyo wà Uwien li wuɔn tɛ mitekjim ya sɛn. 24 Nnɔ nɛ *yiko nnɔ là likeh tɛ ki tì baa' uyo wà Kristo baa' ní, ŋɔ Uwien bù' tɛ bigbɛmɔ̀ndɛnb tiʼtekjim bo nnɔ. 25 Ama Kristo tì baa' ma, ti teke' wɔ ki jin' nnɔ yiko ŋa ji likeh tɛ.
26 Ninbi bà kɛ teke' *Yesu Kristo ki jin' nnɔ, ni yé Uwien ya bumu nɛ kí ñɛ niʼtekjim bo. 27 Ninbi bà kɛ bi sìi' nɛ Uwien ya ñunm Kristo ya yel bo nnɔ, ni teke' Kristo ya tetem nɛ. 28 Ni yé *Yesu Kristo yaab ma nnɔ, borm ŋa ji te niʼni. Ninbi *Sufmbɛ nin bà ŋa yé Sufmbɛ, ninbi iyonbe nin bà ŋa yé yonbe, ninbi bijɛb nin bipiib, niʼkɛ yé unibaab nɛ. 29 Ni yé Kristo yaab ma nnɔ, ni yé *Abraham ya yaabii nɛ, ki li lɛ mimɔnm mà Uwien là pùon' mɛ̀ *Abraham nnɔ.
* 3:19 Bi ye ucɛndɛntuol wà nnɔ, bi niireh Moyis nɛ.