4
Kristo yaab ŋa ji yé yonbe
Tɔ, n ye ń ye nà si: kibuk kà li ji lifaal laan yé kibuwawaak uyo wà la, ka cɛn' yonb nin kɛn si lifaal ma kɛ nnɔ. Ama kì laan yé kibuk ma nnɔ, kì li boh binib bà likeh kɛ̀ nin bà likeh kiʼfaal nnɔ nɛ, kí tì baa uyo wà kiʼbaa sien' ki ye kì ji yé uciɛn nnɔ. Tiʼmɔ yaam te nnɔ nɛ. Uyo wà ta laan là teke' Kristo ki jin' nnɔ, ti là yé iyaajɛbok yà te uŋɛndun ni ya yonbe nɛ.* Ama nì lá kpaan' uyo wà Uwien sien' nnɔ, nɛ u sɔn' ní uʼBijɛ, ki cère' upii maa' wɔ, yiko ŋuuke wɔ, ŋɔ wɔ ń dɛ binib bà yiko ŋuuke bɛ nnɔ kí wiɛ. Nnɔ nɛ u tien' tɛ Uwien ya bumu. Ni mɔnbe ki yé uʼbumu nɛ. Nɛn bo nɛ u sɔn' ní uʼBijɛ ya Fuoñaanm tiʼfɛ̀l ni, mì cèreh ti yih Uwien tiʼBaa. Nɛn bo, ŋa ji yé yonb, a ji yé uʼbuk nɛ. A yé uʼbuk ma nnɔ, aʼmɔ li lɛ uʼmɔnm nɛ. Uwien nɛ cère' nì te nnɔ.
Pɔl ya yɛnm saa' Galasi yaab bo
Na laan là bɛn Uwien ma nnɔ, ni là pɛ ibule bo nɛ ì co nɛ tiyonbt. Ibule nnɔ ŋa yé Wien. Ama fɛnfɛnnɔ, ni bɛnde' Uwien, wɔn Uwien nɛ cère' ni bɛnde wɔ. Bɛ tien' ni nuunh ní liɛbe kí paan iyaajɛbok bo? Ya ŋmɔbe tuɔm, ka yé niba mɔ? Bɛ tien' ni yíe ní liɛbe kí li yé iʼyonbe? 10 Ni ŋmɔbe ibok nɛ ki tùɔreh ki boh yɛ̀ ibin iba ni nin iŋmaale iba ni nin iwien iba nin uyo uba. 11 Nʼyɛnm saa' niʼbo, kimɛ n likeh n sɔn' lituonl là nin inunmɔ́n ki de' nɛ nnɔ la juore fɛnm nɛ.
12 Nʼyaabɛ, n gbáanh nɛ nɛ, li te mɛn tɛn min, kimɛ n tien' nʼba tɛn ninbi bà yé *Sufmbɛ nɛ. Na bii' nni niba. 13 Ni bɛn ki ye iwìɛn yà là ŋmɔbe nni nnɔ bo nɛ n laa' usɛn ki tɔke' nɛ tigbɛmɔnmɔnt mikpiɛkm. 14 Nin iwìɛn nnɔ là cère' nʼgbɛnɛnt ŋa ŋmɔbe liikm ma kɛ nnɔ, na là senge' nni, ka liike' nni fɛnm. Ama ni là teke' nni tɛn n yé Uwien ya tond bii n yé *Yesu Kristo nin uʼyul nɛ. 15 Ni là ŋmɔbe uyɛnsɔnge wà nnɔ ji te la? Kimɛ n li fre kí kun nɛ imɔ̀n kí ye ni bi là li fre kí lòkre niʼnunbii mɔnɔn kí de nni la, ni bi là lòkre' yɛ̀ ki de' nni nɛ. 16 Fɛnfɛnnɔ, n tɔkeh nɛ tigbɛmɔ̀nt ma nnɔ nɛ cère' n kpɛnde' niʼnɛnnɛnd-ii?
17 Binib biba te biʼnun mɔ́n bɛ ń li yíe niʼgbɛr ama bi ŋmɔbe iyɛnmaale yà nnɔ ŋa mɔn. Bi nuunh bɛ ń bore min nin ninbi nɛ kí taa nɛ kí mɔkn biʼba. 18 Nì mɔn, niʼnun ń li mɔ́n ní li tuu ki teh nà mɔn uyo kɛ nɛ, na yé n lá te niʼsaan uyo wà baba nɛ la. 19 Nʼbumu, nì liɛbe' ki wi nni niʼbo tɛn imɛrwiɛn nɛ. Nì lì li wi nni nnɔ nɛ kí tì baa uyo wà ni li ŋmɔbe Kristo ya tetem. 20 N bi yíe ń li te niʼsaan fɛnfɛnnɔ wuɔ nɛ, kí bɛnde n li len nɛ ma bo, kimɛ nʼyɛnm nɛ ñɛn' niʼni.
Sara nin Agaar ya gbɛr
21 Tɔke nni mɛn, ninbi bà yíe yiko ń li ŋuuke nɛ nnɔ, na ciih u teh bà nɛ-ɛɛ? 22 Nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «*Abraham là ŋmɔbe bijiɛb bile nɛ. Upiiyonb là maa' uba, nɛ uʼpo umɔ̀n mɔ maa' utɔ. 23 Upiiyonb nnɔ maa' wà nnɔ u maa' wɔ unisaal yíe ma bo nɛ. Ama uʼpo umɔ̀n maa' wà nnɔ, Uwien nɛ là pùon' ki ye u li maa wɔ. 24 Tigbɛr tuu ya tingi ŋmɔbe imɛsɛn ile nɛ; kimɛ bipiib bile biɛ te tɛn Uwien là cuo' nin binib kujɔtieku kùa bolm mile nnɔ ya nɛnnɛnku nɛ. Kuba si: Uwien là cuo' kùa nin uʼnib Sinayi ya juɔl bo nnɔ nɛ. Agaar nɛ yé ku ya jɔtieku ya nɛnnɛnku, nɛ u maa' mubumu mùa kɛ nnɔ yé iyonbe. 25 Bi ye Agaar la, bi niireh Sinayi ya juɔl là te Arabi ya du ni nnɔ nɛ. Fɛnfɛnnɔ ya Yerusalɛm te tɛn upiiyonb nnɔ nɛ, kimɛ uʼnib yé iyonbe nɛ. 26 Ama Yerusalɛm wà te paaki nnɔ, wun ŋa te tɛn piiyonb. Wun nɛ yé tiʼdu ki te tɛn tiʼnaa. 27 Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:
«Upiiŋɔlɔ, li poknh,
sin wà ŋa bɛn mɛrwiɛn nnɔ,
li yiknh nin uyɛnsɔnge,
kimɛ upii wà bi wiɛ' wɔ ya bumu li yɛbe,
ki cɛn' wà ŋmɔbe cɛ yaamu.»
28 Nʼyaabɛ, ninbi bɛn wɔn, Uwien là pùon' lipuonl là nnɔ bo nɛ ni yé uʼbumu tɛn *Isaak. 29 Bi là maa' kibuk kà unisaal yíe ma bo nnɔ là jɛ̀nde' uyo bo bi là maa' kà *Mifuoñaanm ya tuɔm bo nnɔ. Fɛnfɛnnɔ mɔ nì biɛ ki te nnɔ nɛ. 30 Tɔ, nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ki ye ba? Nì kɛle' ki ye: «Ŋɔre upiiyonb nnɔ nin uʼbijɛ, kimɛ upiiyonb nnɔ ya buk ŋa ŋmɔbe sɛn kɛn nin upiimɔ̀n ya buk ń taan kí ji biʼbaa ya faal» 31 Nɛn bo, nʼyaabɛ, ta yé piiyonb ya bumu ama ti yé upiimɔ̀n yaamu nɛ.
* 4:3 Bi lɛbre' iñɔbon yà ki ye: ta laan là teke' Kristo ki jin' uyo wà nnɔ; ì kɛle' Grɛkmbɛ ya lenm ni ki ye: «Ti laan là yé mubumu uyo wà nnɔ nɛ.»