2
Ujɛ uba ya tàan nin uʼnuɔ faan' Yesu cère' u faake'
(Matie 9:1-8; Luk 5:17-26)
Iwenkàankɛ gɛ̀bre', nɛ *Yesu liɛbe' ki jon' Kapɛrnawum ya du bó. Binib cii' u te u càan' iden yà nnɔ ni, nɛ linigol taan' niʼsaan ki yɛbe haali fɛnm ŋa ji tì te nañɔbu ni mɔnɔn. Nɛ u tɔkeh bɛ Uwien ya gbɛr. Tɔ, binib biba tuke' ujɛ uba uʼtàan nin uʼnuɔ kɛ faan' ki baa' Yesu saan. Binib binan nɛ là tuke' wɔ. Linigol nnɔ bo ba ń fre kí taa wɔ kí nɛ̀nde *Yesu ma nnɔ, nɛ ki don' u te kudulɛkaaku kùa ni nnɔ ya paaki, ki cube' libònl u se nà saan nnɔ, nɛ ki taa' ujɛ nnɔ ki kuɔn' ki yekn' nin linagɛnl nnɔ ki ble' *Yesu ya nun bó. *Yesu laa' bi teke' wɔ ki jin' ma nnɔ, nɛ u tɔke' ujɛ nnɔ ki ye: «Nʼbukɛ, n fère' ŋɛ aʼbiɛre ŋɔ.»
*Yiko ya wɔnwɔknb biba kɛ niʼsaan ki maaleh biʼfɛ̀l ni ki teh: «Bɛ tien' ujɛ wuɔ lienh nɔ nnɔ? U sukreh Uwien nɛ. Uwien baba ŋa ñí la, ŋmɛ li fre kí fère binib biʼbiɛre?» *Yesu pɔk ki bɛnde' uʼyɛnm ni bi maaleh ma bo nɛ ki niire' bɛ ki ye: «Bɛ tien' ni maaleh nɔ nnɔ niʼyɛnm ni? Ni lɛ ba faa? Ń tɔke ujɛ wuɔ kí ye n fère' wɔ uʼbiɛre nɛ faa bii wɔ ń fii kí yuure uʼnagɛnl kí li cuonh nɛ faa? 10 Nɛn bo, n li wuɔn nɛ kí ye Unil ya Bijɛ ŋmɔbe mituɔm uŋɛndun wuu ni wɔ ń fère binib biʼbiɛre.» Nɛ ki tɔke' ujɛ wà ya nuɔ nin uʼtàan faan' nnɔ ki ye: 11 «N lienh sin nɛ, fii kí yuure aʼnagɛnl, kí li kunh.»
12 I ya tàan bo nɛ u fii' ki yuure' uʼnagɛnl ki ñɛn' saali biʼkɛ ya nun bó. Nì cuo' biʼkɛ miyɔkm cɛɛn nɛ bi pɛ̀keh Uwien ki teh: «Ti fii' ma, ta laan laa' niɛ ya bonn ya tunbu.»
Yesu yin' Lefi wɔ ń paan uʼbo
(Matie 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 *Yesu liɛbe' ki jon' Galile ya ñunciɛnm ya gbaal, nɛ binib ligol bàareh uʼsaan, u tɔkeh bɛ Uwien ya gbɛr. 14 U joh ma nnɔ nɛ ki laa' ulɛnpotekl uba kɛ lɛnpotekbùol, bi yih wɔ Lefi u yé Alfe ya bijɛ. Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Paan nʼbo ní.» Nɛ u fii' ki paan' uʼbo.
15 Ni ya puoli bó nɛ *Yesu te Lefi den ki jinh tijier. Bilɛnpotekb ligol nin bibiɛrdɛnb mɔ là kɛ wɔn nin uʼpanpaankaab saan ki jinh tijier, kimɛ bi là paakeh uʼbo ki yɛbe. 16 *Yiko ya wɔnwɔknb biba, bà yé *Farisiɛnmbɛ nnɔ laa' *Yesu nin bilɛnpotekb nin bibiɛrdɛnb tɛ ki jinh tijier ma nnɔ nɛ bi niire' uʼpanpaankaab ki ye: «Bɛ tien' u tɛ ki jinh nin bilɛnpotekb nin bibiɛrdɛnb-i?»
17 *Yesu cii' bi len' ma bo, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Binib bà ŋmɔbe laanfiɛ ŋa nuunh dɔktiɛ, bà bun nɛ nuunh dɔktiɛ. Ma baa' ń yin nimɔ̀nb, n baa' ń yin bibiɛrdɛnb nɛ.»
Uñɔlòle ya gbɛr
(Matie 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Uyo uba nɛ San ya panpaankaab nin *Farisiɛnmbɛ là lùo buñɔbu, nɛ binib biba baa' ki lá niire' *Yesu ki ye: «Bɛ tien' San ya panpaankaab nin *Farisiɛnmbɛ yaab lùoh buñɔbu aʼyaab bɛn ŋa lùoh?» 19 Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «Binib bà bi yin' bɛ upiikuɔn li fre kí lòle buñɔbu uyo wà piicɛ laan te biʼsaan-ii? Piicɛ laan te biʼsaan la, ba ń fre kí lòle ñɔbu. 20 Ama uyo uba we ní bɛ ń ñɛn piicɛ nnɔ biʼsaan ufaa. U ya yo nɛ bi li lòle buñɔbu.» 21 Nɛ ki tí ye: «Uba ŋa ń taa kpɛlcɛfɛ̀nku ya jenl kí lekn liliɛrkpaal. U tien' nnɔ la, kukpɛlcɛfɛ̀nku ya jenl nnɔ li kɛre liliɛrkpaal nnɔ nɛ libònl nnɔ ń yɛbre kí pukn. 22 Uba mɔ ŋa ń taa midaam mà ŋa laan muɔ' ki ben' kí piɛke iyɔkpaan ni. U tien' nnɔ la, midaam nnɔ li kpiɛn iyɔl nnɔ, kí wule kí ñɛnde nɛ iyɔl nnɔ mɔ ń saa. Bi piɛkeh midaam mà ŋa laan muɔ' ki ben' iyɔfɛ̀n ni nɛ.»
Saba ya daali ya gbɛr
(Matie 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 *Saba uba ya daali nɛ *Yesu nin uʼpanpaankaab gɛ̀breh ikpàan iba ni. Bi cuonh ki joh ma nnɔ nɛ uʼpanpaankaab coh ijifen* ki cienh. 24 Nɛ *Farisiɛnmbɛ niire' *Yesu ki ye: «Bɛ tien' aʼpanpaankaab teh yiko kùɔn' nà *Saba ya daali?» 25 Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Na laan kaan' *Dafid là tien' ma bo nɛ-ɛɛ? Wɔn nin uʼnib ŋa là ŋmɔbe jier ma mikònm cuo' bɛ nnɔ 26 u kɔn' Uwien ya ninbonl ni, uyo wà Abiyatar là yé bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn nnɔ, ki taa' kpɔnɔ wà bi taa' ki de' Uwien nnɔ ki ŋmɔn', nɛ ki de' wɔn nin bà tɔke nnɔ biʼmɔ ŋmɔn'. Ama bitɔtuɔrkaab baba nɛ là ŋmɔbe usɛn bɛ ń ŋmɔn kpɔnɔ nnɔ.» 27 Nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Unisaal bo nɛ Uwien sien' *Saba ya daali, na yé *Saba ya daali bo nɛ Uwien ñɛn' unisaal. 28 Nɛn bo, Unil ya Bijɛ nɛ ŋmɔbe usɛn wɔ ń wuɔn bi li tien nà haali *Saba ya daali mɔnɔn.»
* 2:23 Liike Matie 12:1.