3
Ujɛ uba ya nuɔ uba faan', Yesu cère' u faake' Saba ya daali
(Matie 12:9-14; Luk 6:6-11)
*Saba uba ya daali nɛ *Yesu tí liɛbe' ki kɔn' *Sufmbɛ ya taanl ya duku ni. Ujɛ uba mɔ te len uʼnuɔ uba faan'. Nɛ bi sekndeh ki likeh u li cère ujɛ nnɔ ń faake *Saba ya daali bii wa ń cère wɔ ń faake, kimɛ bi là nuunh bi li dule nà bo kí biin wɔ nɛ. Nɛ *Yesu tɔke' ujɛ wà ya nuɔ faan' nnɔ ki ye: «fii kí sere siik ni.» Nɛ ki niire' bɛ ki ye: «*Saba ya daali la, unil ŋmɔbe usɛn wɔ ń tien nà mɔn bii nà bre nɛ? U ŋmɔbe usɛn wɔ ń ŋmiɛn unil bii wɔ ń ku wɔ nɛ?» Ba jiin' wɔ. Nɛ u liike' bɛ ki gɔbre' ki bòn' nin ubenpiebe, uʼyɛnm saa' biʼyufaa bo, nɛ u tɔke' ujɛ wà ya nuɔ faan' nnɔ ki ye: «Tɛnde aʼnuɔ.» U tɛnde' uʼnuɔ nɛ u jire' uʼciɛm. Nɛn saan nɛ *Farisiɛnmbɛ ñɛn', ki taan' ki kɛ̀le' i ya tàan bo nin Herod yaab bɛ ń gbiere kí liike bi li tien ma kí ku Yesu.
Linigol taan' Yesu saan
Nɛ *Yesu nin uʼpanpaankaab siere' niʼsaan ki bure' miñunciɛnm bó, nɛ linigociɛnl paan' uʼbo. Linigol nnɔ ñɛn' ní Galile ya tinfɛnm ni nin Sude ya tinfɛnm ni nin Yerusalɛm ni nin Idume ya tinfɛnm ni nin mitinfɛnm mà te Sudɛn ya kpenpuol nnɔ ni nin Tir nin Sidɔn ya tinfɛnm ni nɛ. Bi là yɛbe cɛɛn nɛ. Bi cii' *Yesu teh miyɔkm ya bont ma nnɔ nɛ cère' bi baa' uʼsaan. Nɛ u tɔke' uʼpanpaankaab ki ye bɛ ń taa buñɛrbu kí pùkn miñunm bo wɔ ń kɔ ŋɔ linigol nnɔ la pɛbe wɔ. 10 Kimɛ u là cère' binib faake ki yɛbe ma nnɔ nɛ biwiɛnb kɛ kpiɛleh bɛ ń nɛ̀nde kí mɛ wɔ. 11 Isɛnpol yà ŋaake binib nnɔ laa' wɔ la, ì cèreh bi gbaandeh uʼnintuɔli nɛ ki wuureh ki teh: «A yé Uwien ya Bijɛ nɛ.» 12 Ama *Yesu tɛngeh isɛnpol nnɔ bo nɛ ki teh ì la cère binib ń bɛnde u yé udaan wà.
Yesu gɛ̀nde' uʼtondb piik nin bile
(Matie 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Ni ya puoli bó nɛ *Yesu don' lijuɔl bo, ki yin' u yíe binib bà nnɔ. Bi baa' uʼsaan, 14 nɛ u gɛ̀nde' binib piik nin bile bɛ ń li tuu ki te uʼsaan, nɛ ki yin' bɛ uʼtondb. U gɛ̀nde' bɛ wɔ ń li sɔnh bɛ bi tì tɔkeh binib tigbɛmɔnmɔnt nɛ, 15 kí li ŋmɔbe mituɔm ki ŋuɔh isɛnpol binib saan. 16 U gɛ̀nde' binib piik nin bile bà nnɔ ya yel sɔ: Simɔn, u baan' wɔ Piɛr 17 nin Sebede ya bijiɛb Saak nin uʼninjɛ San, u baan' bɛ Bowanɛrgɛs, niʼtingi si: «itɛtiɛn ya nib» 18 nin Andre nin Filip nin Batelemi nin Matie nin Toma nin Alfe ya bijɛ Saak nin Tade nin Simɔn wà ya nun mɔ́n uʼdu ya gbɛr bo 19 nin Sudas Iskariyɔt wà lá li kuɔre wɔ nnɔ.
Biba ye Yesu ŋmɔbe Bɛlsebul ya tuɔm nɛ
(Matie 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 *Yesu kun' nɛ linigol tí taan' uʼsaan haali wɔn nin uʼpanpaankaab ŋa tì ŋmɔbe fɛnm bɛ ń ji jier mɔnɔn. 21 Uʼden yaab cii' nì te nnɔ nɛ bi baa' bɛ ń taa wɔ. Kimɛ bi maaleh ki teh u waare' nɛ.
22 Tɔ, Yiko ya wɔnwɔknb bà ñɛn' Yerusalɛm bó ní nnɔ lienh ki teh Bɛlsebul nɛ ŋaake wɔ. Wɔn isɛnpol ya ciɛn nɛ dienh wɔ mituɔm u ŋuɔh isɛnpol binib saan. 23 Nɛ u yin' bɛ ki pɔn' bɛ mikpɛnjɛnm ki ye: «*Satan li tien mila kí ŋɔre wɔn *Satan? 24 Libɛl liba ya nib bore' tɔb ki kɔnh biʼŋmiɛl ni la, libɛl nnɔ li juore fɛnm nɛ. 25 Iden iba mɔ ya nib bore' tɔb ki kɔnh biʼŋmiɛl ni la, iden nnɔ li juore fɛnm nɛ. 26 Nɛn bo nɛ *Satan liɛbe' ki kɔnh nin uʼba la, u li gben kí juore fɛnm nɛ.
27 «Uba ŋa ń fre kí kɔ ufɛfaa den kí fie uʼbont ka ŋmɔbe tuɔm mà u li kpiɛ kí lòle wɔ kí yaan. U lòle' wɔ la, u ya yo nɛ u li fre kí kɔ uʼden kí fie uʼbont kɛ. 28 N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, Uwien li fère binib biʼbiɛre kɛ, kí fère bɛ bi suke' wɔ isuk ì yɛbe ki kpɛ ma kɛ. 29 Ama, unil suke' *Mifuoñaanm mɛn la, Uwien ŋa ń fère wɔ, uʼbiɛre li juore uʼbo nɛ haali uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm.» 30 Bi tɔke' wɔ ki ye usɛnpol nɛ ŋaake wɔ ma nnɔ, nɛ cère' u len' nnɔ.
Yesu ya naa nin uʼninjiɛb
(Matie 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Tɔ, *Yesu ya naa nin uʼninjiɛb baa' ní ki lá te saali, nɛ ki sɔn' bɛ ń tì yin wɔ. 32 Linigol kɛ ki guɔn' wɔ, nɛ bi tɔke' wɔ ki ye: «Aʼnaa nin aʼninjiɛb [nin aʼninsiɛb]* te saali ki nuunh ŋɛ.» 33 Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Ŋmɛ nɛ yé nʼnaa? Bi lɛ yé nʼninjiɛb-i?» 34 Ki liike' ki bòn' binib bà kɛ ki guɔn' wɔ nnɔ nɛ ki ye: «Liike mɛn, nʼnaa nin nʼninjiɛb sɔ. 35 Unil wà kɛ teh Uwien yíe nà la, wɔn nɛ yé nʼninjɛ, ki yé nʼninsɛ, ki yé nʼnaa.»
* 3:32 Bi kpiɛ' ki kɛle' tigbɔnt tà nnɔ ya tuba ni nin aʼninsiɛb ŋa te tuʼni.