2
Bà wɔknh kutonnɛnku ya gbɛr
Uyo bo binib là te Uwien ya nib ni ki yih biʼba *Uwien ya ñɔbonsɔknb, ki sɔkndeh kutonnɛnku tɛn binib te niʼmɔ ni ma ki yih biʼba biwɔnwɔknb, ki wɔknh kutonnɛnku nɔ. Bi li taa ucekn kí taa miwɔknm mà yé kutonnɛnku kí kuɔn niʼni kí tuln binib, haali kí tì niɛ mɔnɔn kí ye ba bɛn biʼCɛnbaa wà dɛ' bɛ ki wiɛ'. Bi li tien nnɔ nɛ ki nuunh biʼtiɛma tudɛre nɛ Uwien ń gben biʼgbɛr na ń taande. Binib li paan biʼsɔnsɔndl bo ki yɛbe. Bɛn bo nɛ binib li len tigbɛmɔ̀nt ya sɛn bo fɛnfɛnm. Bi li yé binib bà ŋa gbuokeh like nɛ, kí taa tiñɔŋmaagbɛr kí lɛre kí ji nɛ. Ama bi bonde' haali uyoyo bɛ ń bu bɛ tibuur tà nnɔ ŋa ŋmɔbe pèrm; biʼtudɛre mɔ ŋa ŋmɔbe juorm. Kimɛ Uwien ŋa dàan' uʼtondb bà bii' nnɔ ya tub ya dɛrm. Ama u taa' bɛ ki wiɛ' kubùoku kùa ñɔ ka ŋmɔbe biɛn, ki biike ni nɛ, ki cère' bi lùo tikurdɔkr ki te len, ki gu tibuur ya daali. Wa dàan' binib bà là te uŋɛndun wuu ni haali uyoyo bo ya tub ya dɛrm. Ama u là cère' miwuɔm kun' nin bà ŋa boh wɔ ma nnɔ, u là ŋmiɛn' Nowe nɛ nin binib bilole ki pukn'. Wɔn Nowe nɛ là tɔkeh binib tigbɛmɔ̀nt. Uwien là dɛre' Sodɔm nin Gomɔr yaab ya tub ki cère' idu bugbɛn teke' umu ki wìn' ki ŋmaare' ŋɔ wenli bo nɛ̀ ń li yé kudìɛku bà ŋa li boh wɔ nnɔ bo nɛ. U là ŋmiɛn' Lɔt, ugbɛmɔ̀ndaan wà ya yɛnm là saa' idu nnɔ ya nib ya tetem bo ki gbien' nnɔ nɛ. Bi là pɛ lisɔnsɔndl bo nɛ ki teh biʼyɛnm yíe nà. Lɔt nin bɛn nɛ là kɔ, nɛ idaan kɛ u lɛnh, ki ciih bi teh nà kɛ, nɛ nì wi wɔ biʼtùonfɛnfɛnm nnɔ bo cɛɛn, kimɛ u yé ugbɛmɔ̀ndaan nɛ. Nɛn nɛ wuɔn' ki ye Uwien bɛn u li tien ma kí ñɛn binib bà pɛ uʼbo mibiikm ni, kí guure tibuur ya daali kí dɛre bà ŋa cuube ya tub. 10 U li tùɔre kí dɛre bà pɛ tigbɛnɛnt yíe tibonbiɛrt tà bo, ki fɛ tijɔknt ya bont ya tienm, ki yindeh Uwien ya yonbdɛnt nnɔ ya tub nɛ.
Biwɔnwɔknb bà wɔknh kutonnɛnku nnɔ, ba fɛnge bonn, ki ŋmɔbe tigbengt, ki mɛngreh lifɛ̀l ki sukreh nà kɛ ŋmɔbe ukpiɛke paaki bó. 11 Uwien ya tondb bà ŋmɔbe mituɔm nin ufaa ki cɛn' bɛ nnɔ mɔnɔn ŋa sukreh ki biindeh nà kɛ ŋmɔbe ukpiɛke paaki bó nnɔ Yonbdaan ya nun bó. 12 Ama binib nnɔ yé ijɔr nɛ, ki te tɛn ipiɛ, ki te ki de' bɛ ń li coh yì ki kuuleh. Bi sukreh bà bɛn nà nɛ, ki li kpo tɛn tiwɛnt, 13 ki li lɛ utudɛre, wun nɛ yé biʼtùonbiɛrɛ nnɔ ya paaku. Biʼyɛnm sɔnge bɛ ń li sɔnh isɔnsɔndtùon kuwensiiku nɛ. Ninbi nin bɛn taan' ki jinh la, biʼyɛnm sɔnge bɛ ń li lɛreh nɛ nɛ. Bi yé tijɔknt nɛ, ki ŋmɔbe ifɛ. 14 Biʼyɛnmaale kɛ pɛ bipiib bo nɛ. Bi teh ibiɛre nɛ ka jiireh, ki lɛreh ki coh bà ya tekjim ŋa faa. Ba gbuokeh bont nɛ biʼyɛnmaale kɛ pɛ tuʼbo, ki yé binib bà te miŋùum ni. 15 Bi wiɛ' usɛnmɔnmɔn nɛ ki tùre' ki paan' Bosɔr ya bijɛ Balam ya sɛn bo. Wɔn Balam nɛ là yíe ilike ki gbien' ki tuo' bi pɛ̀n' wɔ u tien' nà bre. 16 Ama Uwien cère' uŋuun len' minilm ki biin' Balam ki pien' wɔn Balam *Uwien ya ñɔbonsɔknl ya jɔ̀rtùon.
17 Biwɔnwɔknb bà wɔknh kutonnɛnku nnɔ te tɛn iñunbunkuon nɛ, ki te tɛn titɛwɔlgbɔnt tà kutafaaku tuke tù. Uwien bonde' bɛ mifɛnm nà saan biike cìnm ŋɔ. 18 Bi lienh tigbengt ya lenm nɛ ma ŋmɔbe tingi, ki sɔnh isɔnsɔndtùon yà biʼmɛnku pɛ iʼbo nnɔ, ki lɛreh ki coh binib bà wiɛ' bà tùre' ya sɛn na laan wuɔke' nnɔ. 19 Ki tɔkeh bɛ ki teh bi pɛ biʼbo la, bi li lɛ liwiel nɛ bɛn bugbɛn ji yé tibont tà teh bɛ fɛnm nnɔ ya yonbe, kimɛ unil teh nà nì tì mɛn' wɔ ki gbien' wa ji li fre kí wiɛ nɛ̀ la, u yé niʼyonb nɛ. 20 Binib bà bɛnde' *Yesu Kristo wà yé Yonbdaan ki yé Uŋmiɛnl nnɔ ñɛn' biʼba uŋɛndun wuu ya jɔknt ya bont ni ŋɔ. Bi liɛbe' ki kɔn' tuʼni, ki cère' tù mɛn' bɛ ki tì gbien' ba ji li fre kí wiɛ tù la, bi li tien fɛnm kí cɛn bi là te mikpiɛkm ma bo. 21 Kimɛ ba bi bɛnde' tigbɛmɔ̀nt ya sɛn la, nì bi tu nin bɛ ń bɛnde wù ŋɔ kí wiɛ Uwien ya gbɛr tà bi là wɔkn' bɛ tù nnɔ. 22 Nà li tu bɛ nnɔ li wuɔn kí ye mikpɛnjɛnm miɛ yé imɔ̀n nɛ. Mɛn si: «Usɛngbɛnl liɛbe' ki jin' uʼsiint», nɛ «Bi sìi' fanga ki gben', u liɛbe' ki tì binbinde' liwɔ̀bl ni.»