3
Yonbdaan lì li baa nɛ
Nʼjɔtiebɛ, n kiɛh kugbɔnlieku sɔ ń de nɛ. Tuʼkɛ tule ni ń tiɛreh nɛ niʼkɛ ŋɔ ń tore nɛ ní li ŋmɔbe iyɛnmaalmɔnmɔn nɛ. Li tiɛn mɛn *Uwien ya ñɔbonsɔknb là juɔ' ki tɔke' nɛ tigbɛr tà nnɔ, kí li tiɛn Yonbdaan, Uŋmiɛnl là sɔn' uʼtondb niʼsaan bi tɔke' nɛ uʼgbɛr tà nnɔ mɔ. Ni li kpiɛ kí bɛnde nà si: idɛnfɔrkɛ ya yo binib li te nɛ, kí li yé binib bà lɛh ki sɛ́reh binitɔb, kí li fuobe biʼyɛnm yíe ma bo, ki lienh ki teh: «*Yesu pùon' ki ye u li baa ní-a! U nín ji juore' la? Kimɛ tiʼbaambɛ kpo' haali uyoyo ŋɔ ama niʼkɛ juore' ki te tɛn uŋɛndun ya cincinyo nɛ.» Bi lienh nnɔ ma nnɔ bi sunde' ŋɔ ki ye Uwien là len' nɛ kutaaku nin kitink ñɛn' haali uyoyo. U taan' miñunm bùol liba ki cère' kitink ñɛn' upaan bo. U là liɛbe' ki cère' miñunm yebre' ki kun' nin uŋɛndun ya nib nin nà kɛ là fuobe uyo bo. Ama Uwien len' ki ye kutaaku kuu nin kitink kiɛ nɔ li te nɛ ki gu lidaali là u li bu binib tibuur, kí gben bà ŋa boh wɔ nnɔ ya gbɛr. Nɛn daali nɛ umu li wi kutaaku nin kitink kɛ.
Ama nʼjɔtiebɛ, na bi li sunde nibonn niba bó nɛ. Nɛn si: uwien uba te tɛn ibin liturl nɛ Yonbdaan bo, nɛ ibin liturl mɔ te tɛn uwien uba. Yonbdaan ŋa ń taande u pùon' ki ye u li tien nà nnɔ bo tɛn binib biba maaleh ma bo. U ŋmɔbe kuminku niʼbo, kimɛ wa yíe uba ń kpo kí juore fɛnm, ama u yíe unil kɛ ń lèbre uʼtetem nɛ. 10 Yonbdaan li baa ní lidaali là li ci binib tɛn unasu nɛ. Nɛn daali nɛ kutaaku li gben kí tien kuwaaku kí gbien, nɛ tibont tà kɛ te kuʼbo nnɔ ń wi. Kitink nin tibont tà kɛ te kiʼbo nnɔ mɔ li wi. 11 Tibont nnɔ kɛ li wi ma nnɔ, nì mɔn, ní li yé bɛ ya nitunbu? Nì kpɛ ní li fuobe Uwien yíe ma bo nɛ, kí li boh wɔ, 12 ki gu lidaali là Uwien li bu binib tibuur nnɔ ń baa tonm. Nɛn daali nɛ umu li wi kutaaku nɛ limuuwɔl ń donde tibont tà kɛ te kuʼbo. 13 Ama Uwien là pùon' ki ye u li tien kutɛfɛ̀nku nin kitinfɛ̀nk, kí cère tigbɛmɔ̀nt ń li te tuʼbo. Ti gu nɛn nɛ.
14 Nɛn bo, nʼjɔtiebɛ, ni gu niʼdaali ma nɔ, li ñikndeh mɛn ŋɔ u lá baa' la, wɔ ń lɛ ni te uyɛnduɔn ni, ka ŋmɔbe jɔknt, ka gbè niba saan. 15 Ní li bɛn kí ye tiʼYonbdaan mìnde' ki wuɔke' ma nnɔ, nì yé ni ya ŋmɛrm nɛ. U ya sɛn bo nɛ tiʼninjɛ Pɔl wà ti yíe wɔ nnɔ kɛle' nɛ kugbɔnku kí ñɛ Uwien de' wɔ miyɛnfuom mà nnɔ bo. 16 Uʼgbɔnt kɛ ni, u ye wɔ ń len tuu ya gbɛr bo la, u lienh nnɔ nɛ. Nibɛmbɛ saan ya ciim faa nɛ, nɛ binib bà ŋa bɛn niba, ka tukn' wɔknm miba bo coh tuʼtingi ki lèbreh tɛn bi lèbreh *Uwien ya gbɔnku ni ya gbɛtɔr ya tingi ma bo, ki tulndeh biʼba. 17 Nɛn bo, nʼjɔtiebɛ, n juɔ' ki tɔke' nɛ sɔ. Li bɛn mɛn, ki la cère bà ŋa boh Uwien, ki tùre' nnɔ ń lɛre nɛ ní paan biʼbo, kí lúo ni se usensien wà ki faa nnɔ. 18 Ama tùɔre mɛn kí li bɛndeh tiʼYonbdaan nin tiʼŊmiɛnl *Yesu Kristo ki joh inun bó, kí cère uʼjuokm ń li yɛbreh niʼsaan. Wɔn si ukpiɛke fɛnfɛnnɔ nin uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm. [Ami].