2
ኪሪስቶሲ ኑስ ጋናቴይሳ
ታ ናይቶ፥ ናጋራ ሂንቴ ኦꬆና ሜላ ታኒ ሃይሳ ሂንቴው ፃፋይስ። ሺን ኦኒካ ናጋራ ኦꬂኮ ኣዋ ማታን ኑስ ጋናቲያ ፂሎይ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሲ፥ ዴዔስ። ኑ ናጋራይ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኣቶ ጌቴቴስ። ኢ ኑ ናጋራ ፃላላስ ጊዶናሺን ኣሳ ኡባ ናጋራስ ያርሼቲስ።
ኑኒ ፆሳ ኪታ ናጊኮ፥ ሲꬌይ ባይናሺን፥ ቱማ ኑ ኢያ ኤሮስ። ኦኒካ፥ «ታኒ ኢያ ኤራይስ» ያጊሼ፥ ኢያ ኪታ ናጎና ኢፂኮ ሄ ኡራይ ዎርዳንቾ፤ ቱማቴꬂ ኢያን ባዋ። ሺን ኢያ ቃላስ ኑ ኪቴቲያባ ጊዲኮ ሄ ኡራይ ፆሳ ሲቂያ ሲቆይ ፖሎ ጊዴስ። ኑኒ ፆሳን ዴዔይሳስ ሄሲ ባው ቱማ ማርካ። ታኒ፥ «ፆሳን ዴዓይስ» ጊያ ኦኒካ ኪሪስቶሲ ዴዒዳይሳዳ ዳናው ቤሴስ።
ኦራꬃ ኪታ
ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ታኒ ሂንቴው ኮይሮፔ ዴዒያ ጋልዓ ኪታ ፃፋይሲፔ ኣቲን ኦራꬃ ኪታ ፃፊኬ። ኢካ ሂንቴ ሲዒዳ ሄ ጋልዓ ኪታ። + ጊዲኮካ፥ ኪሪስቶሳኒኔ ሂንቴናን ቱማ ጊዲዲ ዴዒያ፥ ኦራꬃ ኪታ ፃፋይስ። ꬉማይ ኪቺን፥ ሃዒ ቱማ ፖዖይ ፖዔስ።
«ፖዖን ዴዓይስ» ጊሼ ባ ኢሻ ኢፂያ ኦኒካ፥ ሃዒካ ꬉማን ዴዔስ። 10 ባ ኢሻ ዶሲያ ኦኒካ ፖዖን ዴዔስ። ሄ ኡራን ሃራ ኣሲ ꬉቢያባይ ባዋ። 11 ሺን ባ ኢሻ ኢፂያ ኦኒካ ꬉማን ዴዔስ፤ ꬉማን ሃሙቴስ። ꬉማይ ኢያ ኣይፊያ ቆቂሲዳ ጊሾ ኣው ቢያኮ ኤሬና።
12 ታ ናይቶ፥ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ባጋራ ሂንቴ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቲዳ ጊሾ ታኒ ሂንቴው ፃፋይስ። 13 ኣዋቶ፥ ኮይሮፔ ዴዒያ፥ ኢያ ሂንቴ ኤሪዳ ጊሾ ሂንቴው ፃፋይስ። ያላጋቶ፥ ፃላሂያ ሂንቴ ፆኒዳ ጊሾ ሂንቴው ፃፋይስ። 14 ጉꬃ ናይቶ፥ ፆሳ ሂንቴ ኤሪዳ ጊሾ ሂንቴው ፃፋይስ። ኣዋቶ፥ ኮይሮፔ ዴዒያ ኢያ ሂንቴ ኤሪዳ ጊሾ ሂንቴው ፃፋይስ። ያላጋቶ፥ ሂንቴ ሚኖ ጊዲያ ጊሾ ፆሳ ቃላይ ሂንቴናን ዴዒያ ጊሾኔ ፃላሂያ ሂንቴ ፆኒዳ ጊሾ ሂንቴው ፃፋይስ።
15 ኣላሜ ዎይኮ ኣላሜን ዴዒያባ ዶሶፒቴ። ኣላሚያ ዶሲያ ኦኒካ ፆሳ ዶሴና። 16 ኣላሜን ዴዒያ ኡባባይ፥ ኣሾ ኣሞቴꬂ፥ ኣይፌን ቤዒዲ ኣሞቲያባይኔ ሚሼን ጬቄቴꬂ ኣላሜባፔ ኣቲን ፆሳፌ ጊዴና። 17 ኣላሜይኔ ኣላሜን ኣሲ ኣሞቲያ ኡባይ ኣꬋና፥ ሺን ፆሳ ሼኒያ ፖሊያ ኦኒካ ሜሪናው ዳና።
ኪሪስቶሳራ ኤቄቲያ ሞርኪያ
18 ታ ናይቶ፥ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ማታቲስ። ኪሪስቶሳ ሞርኬይ ሲንꬃፌ ያናይሳ ሂንቴ ሲዒዳይሳዳ ሃሪ ኣቶሺን፥ ሃዒካ ኢያ ሞርኬቲ ዳሮቲ ዴንዲዶሶና። ሄሳ ጊሾ፥ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ማታቲዳይሳ ኑኒ ሄሳን ኤሮስ። 19 ሄ ሞርኬቲ ኑ ባጋ ጊዶና ጊሾ ኑ ጊዶፌ ኬዪዶሶና። ኤንቲ ኑ ባጋ ጊዲያኮ ኑ ጊዶን ዴዓና፥ ሺን ኤንታፌ ኦኒካ ኑ ባጋ ጊዶናይሲ ኤሬታና ሜላ ኑ ጊዶፌ ኬዪዶሶና።
20 ሺን ኪሪስቶሲ ሂንቴ ቦላ ጌሻ ኣያና ጉሲስ፤ ቃሲ ሂንቴ ኡባይ ቱማ ኤሬታ። 21 ቱማ ሂንቴ ኤሪያ ጊሾኔ ቱማን ኣይቢ ዎርዶይ ባይናይሳ ሂንቴ ኤሪያ ጊሾ ታኒ ሂንቴው ፃፋይሲፔ ኣቲን ቱማ ሂንቴ ኤሮና ጊሾ ጊዴና።
22 ዬሱሲ፥ ፆሳይ ዶሪዳይሳ ጊዴና ጊዲ ካዲያ ኣሳፔ ሃሪ ዎርዳንቾይ ኦኔ? ሄሳ ሜላ ኣሲ ኪሪስቶሳ ሞርኬ። ኢ ናዓ ካዲኮ ኣዋካ ካዴስ። 23 ናዓ ካዲያ ኦዴስካ ኣዋይ ባዋ፤ ቃሲ ናዓስ ማርካቲያ ኦዴስካ ኣዋይ ዴዔስ።
24 ሄሳ ጊሾ፥ ኮይሮ ሂንቴ ሲዒዳ ቃላ ሂንቴ ዎዛናን ሚንꬂዲ ናጊቴ። ኮይሮ ሲዒዳይሳ ሂንቴ ናጊኮ ሂንቴው ናዓራኔ ኣዋራ ኢሲፌቴꬂ ዳና። 25 ናዓይ ኑስ ሜሪና ዴዑዋ ኢማና ጊዲ ቃላ ጌሊስ።
26 ሂንቴና ባሌꬂያ ኣሳ ጊሾ ታኒ ሃይሳ ሂንቴው ፃፋስ። 27 ሺን ኪሪስቶሲ ሂንቴ ቦላ ባ ጌሻ ኣያና ጉሲስ። ጌሻ ኣያናይ ሂንቴናን ዴዒያ ጊሾ ኦኒካ ሂንቴና ታማርሶ ኮሼና። ኢያ ጌሻ ኣያናይ ሂንቴና ቱማ ታማርሴሲፔ ኣቲን ዎርዶ ጊዴና። ጌሻ ኣያናይ ሂንቴና ታማርሲዳይሳዳ ኪሪስቶሳን ዴዒቴ።
28 ሂዛ፥ ታ ናይቶ፥ ኢ ቆንጪያ ዎዴ ኑኒ ያሺ ባይናኔ ኢያ ዩሳ ጋላስ ኢያ ሲንꬃን ኑ ዬላን ቆሴቶና ሜላ ኢያን ዴዒቴ። 29 ኪሪስቶሲ ፂሎ ጊዴይሳ ሂንቴ ኤሪኮ ፂሎ ኦꬂያ ኡባይ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ኤሪቴ።
+ 2:7 ዮሃ 13፡34