3
ፆሳ ናይታ
ኑኒ ፆሳ ናይታ ጌቴቲዲ ፄጌታና ሜላ ፆሳይ ኑና ኣይ ሜላ ዶሲዳኮ ቤዒቴ። ኑኒ ቱማካ ፆሳ ናይታ። ሃ ኣላሜይ ፆሳ ኤሮና ጊሾ ኑናካ ኤሬና። + ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ሃዒ ኑኒ ፆሳ ናይታ፤ ኑኒ ኣይ ሃናኔኮ ቡሮ ኤሬቲቤና። ሺን ኪሪስቶሲ ቆንጪያ ዎዴ ኑኒ ኢያ ዳናናይሳ ኤሮስ። ኢ ቱማ ዴዔይሳ ኑኒ ቤዓና። ኪሪስቶሳ ቤዓና ጊዲ ኡፋይሳን ናጊያ ኦኒካ፥ ኪሪስቶሲ ጌሺ ጊዲዳይሳዳ ባና ጌሼስ።
ናጋሪ ሂጌ ሜንꬆ ጊዲያ ጊሾ ናጋራ ኦꬂያ ኡባይ ፆሳ ሂጌ ሜንꬄስ። ኪሪስቶሲ ኣሳ ናጋራ ꬋይሳናው ቆንጪዳይሳ ሂንቴ ኤሬታ፤ ኢያን ናጋሪ ባዋ። + ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኦኒካ ናጋራን ዴና። ቃሲ ናጋራን ዴዒያ ኦኒካ ኢያ ቤዒቤና ዎይኮ ኤሪቤና።
ታ ናይቶ፥ ሂንቴና ኦኒካ ባሌꬆፎ። ኪሪስቶሲ ፂሎ ጊዲዳይሳዳ ፂሎ ኦꬂያ ኦኒካ ፂሎ። ፃላሄይ ኮይሮፔ ናጋራ ኦꬂዳ ጊሾ ናጋራ ኡባ ዎዴ ኦꬂያ ኦኒካ ፃላሄ ዳቦ። ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳ ናዓይ ፃላሄ ኦሶ ꬋይሳናው ቆንጪስ። ፆሳ ናዓ ጊዲያ ኦኒካ ፆሳ ኣያናይ ኢያን ዴዒያ ጊሾ ኢ ኡባ ዎዴ ናጋራን ዴና። ፆሳይ ኢያ ኣዋ ጊዲያ ጊሾ ናጋራን ዴና። 10 ፆሳ ናይታ ጊዶኒኔ ፃላሄ ናይታ ጊዶን ዴዒያ ዱማቴꬃይ ሄሳን ኤሬቴስ፤ ፂሎ ኦꬆና ኣሲ ዎይኮ ባ ኢሻ ዶሶና ኣሲ ፆሳ ናዓ ጊዴና።
ኢሶይ ኢሱዋ ዶሲቴ
11 ኮይሮፔ ሂንቴ ሲዒዳ ኪታይ፥ «ኢሶይ ኢሱዋ ዶሳናው ቤሴስ» ያጊያ ኪታ። + 12 ኑኒ ቃዔላ ሜላ ጊዳናው ቤሴና። ቃዔሊ ፃላሄ ዳቦ ጊዲዲ ባ ኢሻ ዎꬊስ። ኢ ባ ኢሻ ኣይስ ዎꬊዴ? ኢያ ኦሶይ ኢታ ጊዲዳ ጊሾኔ ኢያ ኢሻ ኦሶይ ሎዖ ጊዲዳ ጊሾ ዎꬊስ።+
13 ታ ኢሻቶ፥ ሃ ኣላሚያ ኣሳይ ሂንቴና ኢፂኮ ማላሌቶፊቴ። 14 ኑኒ ኑ ኢሻታ ሲቂያ ጊሾ ሃይቆፔ ዴዖ ፒኒዳይሳ ኤሮስ። ባ ኢሻ ዶሶና ኦኒካ ሃይቆ ኩያን ዴዔስ። + 15 ባ ኢሻ ኢፂያ ኦኒካ ሼምፖ ዎꬌስ። ቃሲ ሼምፖ ዎꬊያ ኦዴስካ ሜሪና ዴዖይ ባይናይሳ ሂንቴ ኤሬታ። 16 ኪሪስቶሲ ባ ሼምፑዋ ኑ ጊሾ ኣꬂ ኢሚዳይሳን ሲቆይ ኣይቤኮ ኑኒ ኤሪዳ። ኑካ ኑ ኢሻታ ጊሾ ኑ ሼምፑዋ ኣꬂዲ ኢማናው ቤሴስ። 17 ሺን ዱሬ ጊዲዳ ኦኒካ ሜቶታንቹዋ ቤዒሼ፥ ኢያው ቃꬌቶና ኢፂኮ ባ ዎዛናን ፆሳ ሲቆይ ዴዔስ ጋናው ዋኒዲ ዳንዳዒ? 18 ታ ናይቶ፥ ኑኒ ኦሶኒኔ ቱማቴꬃን ኑ ሲቁዋ ቆንጪሳናው ቤሴስፔ ኣቲን ጮ ኦዳ ፃላላን ዎይኮ ዶና ፃላላን ሲቄታናው ቤሴና።
ፆሳን ዴዒያ ኣማኔቴꬃ
19 ኑኒ ኢሶይ ኢሱዋ ሲቂኮ፥ ኑ ቱማ ባጋ ጊዴይሳ ኤሮስ፤ ሄሳስ ፆሳ ሲንꬃን ዬላቶኮ። 20 ኑ ዎዛናይ ኑ ቦላ ፒርዲያባ ጊዲኮ፥ ፆሳይ ኑ ዎዛናፔ ጊታ ጊዴይሳ ኤሮስ፤ ኢ ኡባባ ኤሬስ።
21 ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ኑ ዎዛናይ ኑ ቦላ ፒርዶናባ ጊዲኮ ኑኒ ፆሳ ሲንꬃን ያዮኮ። 22 ኑኒ ኢያ ኪታ ናጊያ ጊሾኔ ኢያ ኡፋይሲያባ ኦꬂያ ጊሾ ዎሲያ ኡባ ኢያፔ ኤኮስ። 23 ኪሪስቶሲ ኑና ኪቲዳይሳዳ ፆሳ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ኣማናናዳኔ ኢሶይ ኢሱዋ ሲቃናዳ ፆሳይ ኑና ኪቲስ። + 24 ፆሳ ኪታ ናጊያ ኦኒካ ፆሳን ዴዔስ፤ ፆሳይካ ኢያን ዴዔስ። ፆሳይ ኑስ ኢሚዳ ጌሻ ኣያና ባጋራ ኢ ኑናን ዴዔይሳ ኤሮስ።
+ 3:1 ዮሃ 1፡12 + 3:5 ዮሃ 1፡29 + 3:11 ዮሃ 13፡34 + 3:12 ሜꬌ 4፡8 + 3:14 ዮሃ 5፡24 + 3:23 ዮሃ 13፡34፤ 15፡12፣ 17