4
ኣያናታ ሻኪ ኤሪቴ
ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ኣያናታ ኡባ ኣማኖፒቴ፥ ሺን ኤንቲ ፆሳፌ ዪዳኮ ፓጪ ቤዒቴ። ኣይስ ጊኮ፥ ዳሮ ዎርዶ ናቤቲ ኣላሜን ዴንዲዶሶና። ፆሳ ኣያና ጊዴይሳ ሂንቴ ሃይሳን ኤራና፤ «ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኣሴ ጊዲዲ ዪዳይሳ ማርካታይስ» ጊያ ኣያና ኡባይ ፆሳፌ ዬስ። ኪሪስቶሲ ኣሴ ጊዲዲ ዪዳይሳ ኣማናይስ ጎና ኣያና ኡባይ ፆሳፌ ጊዴና። ሄሲ ኪሪስቶሳ ኢፂያ ኣያና። ሂንቴ ሄ ኣያናይ ያናይሳ ካሴ ሲዒዴታ፤ ኢ ሃሪ ኣቶሺን ሃዒካ ኣላሜን ዴዔስ።
ታ ናይቶ፥ ሂንቴ ፆሳሳ። ሂንቴ ጊዶን ዴዒያ ጌሻ ኣያናይ ኣላሜን ዴዒያ ኣያናፔ ዳሮ ዎልቃማ ጊዲያ ጊሾ ዎርዳንቾ ናቤታ ሂንቴ ፆኒዴታ። ኤንቲ ሃ ኣላሚያ ኣሴ ጊዲያ ጊሾ ሃ ኣላሚያባ ኦዶሶና፤ ሃ ኣላሚያ ኣሳይ ኤንታ ኦዳ ሲዖሶና። ኑኒ ፆሳፌ ዬሌቲዳ፤ ፆሳ ኤሪያ ኦኒካ ኑና ሲዔስ። ፆሳ ኤሮና ኦኒካ ኑና ሲዔና። ኑኒ ቱማ ኣያናኔ ዎርዶ ኣያና ሄሳን ሻኮስ።
ፆሳይ ሲቆ
ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ሲቆይ ፆሳፌ ያ ጊሾ ኣኔ ኢሶይ ኢሱዋራ ሲቄቶስ። ሲቂያ ኦኒካ ፆሳ ናዓ፤ ኢ ፆሳ ኤሬስ። ፆሳይ ሲቆ ጊዲያ ጊሾ ሲቆና ኦኒካ ፆሳ ኤሬና። ኑኒ ኪሪስቶሳ ባጋራ ዴዑዋ ዴማና ሜላ ፆሳይ ባ ኢሲ ናዓ ሃ ኣላሚያ ኪቲስ። ፆሳይ ኑና ባ ሲቁዋ ሄሳን ቤሲስ። 10 ቱማ ሲቆ ጉሳይ ሃይሳ፡ ኑኒ ፆሳ ሲቂዳ ጊሾ ጊዶናሺን ፆሳይ ኑና ሲቂዳ ጊሾኔ ኑ ናጋራፔ ኑና ማራናው ባ ናዓ ኪቲዳ ጊሾሳ።
11 ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ፆሳይ ኑና ሃይሳዳ ሲቂኮ፥ ኑካ ኢሶይ ኢሱዋ ሲቃናው ቤሴስ። 12 ፆሳ ቤዒዳይ ኦኒካ ባዋ። ኑኒ ኢሶይ ኢሱዋ ሲቂኮ ፆሳይ ኑናን ዴዔስ፤ ኢያ ሲቆይካ ኑናን ፖሎ ጊዴስ። +
13 ፆሳይ ባ ጌሻ ኣያና ኑስ ኢሚዳ ጊሾ ኑኒ ፆሳን ዴዔይሳኔ ኢካ ኑናን ዴዔይሳ ኤሮስ። 14 ኣዋይ ባ ናዓ፥ ሃ ኣላሚያ ኣሼይሳ ጊዳና ሜላ ኪቲዳይሳ ኑኒ ቤዒዲ ማርካቶስ። 15 ዬሱሲ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ማርካቲያ ኦዴንካ ፆሳይ ዴዔስ፤ ኢካ ፆሳን ዴዔስ። 16 ፆሳይ ኑና ሲቄይሳ ኑኒ ኤሮሲኔ ኣማኖስ።
ፆሳይ ሲቆ። ሲቆን ዴዒያ ኦኒካ ፆሳን ዴዔስ፤ ፆሳይካ ኢያን ዴዔስ። 17 ኑ ዴዖይ ሃ ኣላሚያን ኪሪስቶሲ ዴዒዳይሳ ሜላ ጊዲያ ጊሾ ፒርዳ ጋላስ ያዮና ኢያ ሲንꬄ ሺቃናው ኢያ ሲቆይ ኑናን ፖሎ ጊዴስ። 18 ሲቆን ያሺ ባዋ፥ ቱማ ሲቆይ ያሺ ኬሲ ሆሌስ። ያሺኔ ፒርዲ ኢሲፌ ቢያ ጊሾ ያያ ኡራ ሲቆይ ፖሎ ጊዴና።
19 ፆሳይ ኮይሮ ኑና ሲቂዳ ጊሾ ኑ ሲቆስ። 20 ኦኒካ፥ «ፆሳ ሲቃይስ» ጊሼ ባ ኢሻ ኢፂኮ፥ ኢ ዎርዳንቾ። ኣይስ ጊኮ፥ ቤዒያ ባ ኢሻ ሲቆና ኦኒካ ቤዒቦና ፆሳ ሲቃናው ዋኒዲ ዳንዳዒ? 21 ኪሪስቶሲ ኑስ ኢሚዳ ኪታይ ሃይሳ፤ «ፆሳ ሲቂያ ኦኒካ ባ ኢሻ ሲቃናው ቤሴስ» ያጌይሳ።
+ 4:12 ዮሃ 1፡18