5
ኣላሚያ ፆኖ
ዬሱሳ፥ ኢ ኪሪስቶሳ ያጊዲ፥ ኣማኒያ ኦኒካ ፆሳ ናዓ። ኣዋ ሲቂያ ኦኒካ ኢያ ናዓካ ሲቄስ። ኑኒ ፆሳ ሲቂያ ጊሾኔ ኢያ ኪታ ናጊያ ጊሾ ፆሳ ናይታ ሲቄይሳ ኤሮስ። ኑኒ ፆሳ ሲቂኮ፥ ኢያ ኪታታ ናጎስ። ኢያ ኪታቲ ዴፆ ጊዶኮና። + ኣይስ ጊኮ፥ ፆሳ ናዓ ጊዲያ ኦኒካ ሃ ኣላሚያ ፆናናው ዳንዳዔስ። ኑኒ ሃ ኣላሚያ ፆናናይ ኑ ኣማኑዋና። ኣላሚያ ፆናናው ዳንዳዔይ ኦኔ? ዬሱሲ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ኣማኒያ ኣሳ ፃላሊ ፆናና።
ኪሪስቶሳባ ማርካቴይሳ
ዬሱስ ኪሪስቶሲ ሃꬃ ፂንቃቲያራኔ ባ ሃይቁኣዋ ሱꬃራ ዪስ። ኢ፥ ሃꬃራኔ ሱꬃራ ዪሲፔ ኣቲን ሃꬃ ፃላላራ ዪቤና። ጌሻ ኣያናይ ቱማ ጊዲያ ጊሾ ሄሲ ቱማ ጊዴይሳ ማርካቴስ። ሄꬑ ማርካቲ ዴዖሶና። ሄሳቲ፥ ጌሻ ኣያና፥ ሃꬃኔ ሱꬃ። ሃ ሄꬓታ ማርካቴꬃይ ኢሲኖ። ኑ ኣሲ ማርካቴይሳ ኣማኖስ። ሺን ፆሳ ማርካቴꬃይ ኣሳይሳፌ ዳሮ ኣꬌስ። ፆሳይ ባ ናዓስ ማርካቲዳ ማርካቴꬃይ ሃይሳ። 10 ፆሳ ናዓ ኣማኒያ ኡራ ዎዛናን ሃ ማርካቴꬃይ ዴዔስ። ፆሳ ኣማኖና ኦኒካ ፆሳይ ባ ናዓስ ማርካቲዳ ማርካቴꬃ ኣማኒቦና ጊሾ ፆሳ ዎርዳንቾ ኦꬄስ።
11 ሂዛ፥ ማርካቴꬃይ ሃይሳ፤ ፆሳይ ኑስ ሜሪና ዴዖ ኢሚስ፤ ሄ ዴዖይካ ኢያ ናዓን ዴዔስ ያጌይሳ። + 12 ፆሳ ናዓይ ዴዒያ ኦዴስካ ዴዖይ ዴዔስ። ፆሳ ናዓይ ባይና ኦዴስካ ዴዖይ ባዋ።
ሜሪና ዴዖ
13 ፆሳ ናዓን ኣማኒያ ሂንቴው ሜሪና ዴዖይ ዴዔይሳ ሂንቴ ኤራና ሜላ ሃይሳ ሂንቴው ፃፋስ። 14 ፆሳ ሼኒያዳ ኣይቢባካ ኢያ ዎሲኮ፥ ኢ ሲዔይሳ ኑኒ ኤሪያ ጊሾ ኢያን ኣማኔቶስ። 15 ኑኒ ዎሲያ ኡባ ኢ ሲዔይሳ ኤሪኮ፥ ኑኒ ዎሲያባ ኢ ኢማናይሳ ኤሮስ።
16 ኦኒካ ባ ኢሻይ ሃይቆ ቤሶና ናጋራ ኦꬂሺን ቤዒኮ፥ ፆሳ ኢያው ዎሳናው ቤሴስ። ሃይቆ ቤሶና ናጋራ ኦꬂዳይሳታስ ፆሳይ ዴዖ ኢማና። ሃይቆ ቤሲያ ናጋሪ ዴዔስ። ታኒ ሂንቴና ሄሳስ ፆሳ ዎሲቴ ጊኬ። 17 ኢታ ኦሶ ኡባይ ናጋራ፥ ሺን ሃይቆ ቤሶና ናጋሪ ዴዔስ።
18 ፆሳ ናዓይ ኢያ ናጊያ ጊሾ ፆሳ ናዓ ጊዲዳ ኦኒካ ናጋራን ኡባ ዎዴ ዴዖናይሳ ኑኒ ኤሮስ። ፃላሄይ ኢያ ቆሃናው ዳንዳዔና። 19 ኑኒ ፆሳሳ ጊዴይሳኔ ሃ ኩሜꬃ ኣላሜይ ፃላሄን ሃሬቴይሳ ኤሮስ።
20 ኑኒ ቱማ ፆሳ ኤራናዳ ፆሳ ናዓይ ዪዳይሳኔ ኑስ ኣኬካ ኢሚዳይሳ ኤሮስ። ኑኒ ኢያ ናዓ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ቱማ ፆሳን ዴዖስ። ዬሱሲ ቱማ ፆሳኔ ሜሪና ዴዑዋ።
21 ታ ናይቶ፥ ኤቃታፔ ሂንቴ ሃኪቴ።
+ 5:3 ዮሃ 14፡15 + 5:11 ዮሃ 3፡36