2
ኣሴ ሻኮፋ
ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ኑ ቦንቾ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣማኒያባ ጊዲኮ፥ ኣሳ ሶምዖ ፄሊዲ ኣሴ ቦንቾፊቴ። ሌሚሶስ፥ ዎርቃ ሚጊዶ ኣꬂዲ፥ ሎዖ ማዖ ማዒዳ ዱሬ ኣሲ ሂንቴ ሺቁዋ ዪስ። ቃሲ ጩርቃ ማዖ ማዒዳ ማንቆ ኣሲካ ዪስ። ሎዖ ማዖ ማዒዳ ኣዲያ ሂንቴ ኣꬂ ቦንቺዲ፥ «ኔ ሃይሳን ሎዒያ ኦይዲያን ኡታ» ጊዲ፥ ቃሲ ማንቆ ኣዲያ፥ «ኔ ያን ኤቃ ዎይኮ ሃይሳን ታ ቶሁዋ ማታን ሳዓን ኡታ» ጌታ። ያቲን፥ ሂንቴ፥ ሂንቴ ጊዶን ሻኬቴꬂ ሜꬌይሳታኔ ኢታ ቆፋራ ዴዒያ ዳይናታ ሜላ ጊዴኬቲዬ?
ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ሲዒቴ። ኣማኖን ዱሬ ጊዳና ሜላኔ ባና ሲቄይሳታስ ኢማና ጊዳ ሳሎ ካዎቴꬃ ላታና ሜላ ሃ ሳዓን ዴዒያ ማንቆታ ፆሳይ ዶሪቤኔዬ? ሺን ሂንቴ ማንቆታ ቶቼታ። ሂንቴና ኡንዔꬄይሳቲ ዱሬታ ጊዶኮናዬ? ሂንቴና ዳይና ሲንꬂ ጎቼይሳቲ ኤንታ ጊዶኮናዬ? ሂንቴ ፄጌቲዳ ሎዖ ጎዳ ሱንꬃ ጫዬይሳቲ ኤንታ ጊዶኮናዬ?
ሺን ጌሻ ማፃፋን፥ «ኣሴ ኡባ ኔና ኔ ዶሴይሳዳ ዶሳ» ጌቴቲዲ ፃፌቲዳ ፆሳ ካዎቴꬃ ሂጊያ ሂንቴ ፖሊኮ ሎዖ ኦꬄታ።+ ሺን ሂንቴ ኣሳ ሶምዖ ፄሊዲ ቦንቺኮ፥ ናጋራ ኦꬄታ ቃሲ ሂጌይ ሂንቴና ሂጌ ሜንꬂዳ ኣሳዳ ፒርዳና። 10 ኦኒካ ሂጌ ኡባፌ ኢሱዋ ሜንꬂዲ፥ ኣቲዳ ኡባ ናጊኮ ኡባ ሜንꬂዳዳ ታይቤቴስ። 11 «ላሞፋ» ጊዳ ጎዳይ፥ ቃሲ «ዎꬎፓ» ጊስ። ሺን ኔኒ ላሞና ኣጋዳ ዎꬊዳባ ጊዲኮ፥ ሂጊያ ሜንꬃዳሳ።+ 12 ኣይሌቴꬃፌ ኬሲያ ሂጊያ ሲንꬃን ፒርዳ ኤካናው ዴዒያ ኣሳዳ ኦዴቲቴኔ ኦꬂቴ። 13 ኣሴ ማሮና ኦናካ ፆሳይ ማሮና ፒርዳና። ሺን ማሮቴꬃይ ፒርዳ ፆኔስ።
ኣማኖኔ ኦሶ
14 ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴፌ ኢሲ ኣሲ ታው ኣማኖይ ዴዔስ ጊዲ፥ ባ ኣማኑዋ ኦሶን ቤሶና ኢፂኮ ኢያ ኣይ ማዳኔ? ኢያ ኣማኖይ ኢያ ኣሻናው ዳንዳዒ? 15 ሌሚሶስ ኢሲ ኢሻይ ዎይኮ ኢሲ ሚቺያ ካሎቲኮኔ ኤንታው ሚያባይ ꬋዪኮ፥ 16 ሂንቴፌ ኢሲ ኣሲ ኤንታኮ፥ «ሳሮ ቢቴ! ታማ ካዪቴ! ካሊዲ ሚቴ!» ጊዲ፥ ኮሺያባ ኤንታው ኢሞና ኢፂኮ ኤንታ ኣይ ማዲ? 17 ሄሳ ጊሾ፥ ኦሶይ ባይና ኣማኖይ ባርካ ሃይቂዳይሳ።
18 ሺን ኢሲ ኣሲ፥ «ኔው ኣማኖይ ዴዔስ፤ ቃሲ ታው ኦሶይ ዴዔስ። ኔኒ ኔ ኣማኑዋ ኔ ኦሱዋፔ ሻካዳ ታና ቤሳ፤ ታካ ታ ኣማኑዋ ታ ኦሱዋን ኔና ቤሳና» ጋና። 19 ኔኒ፥ ኢሲ ፆሳይ ዴዔይሳ ኣማናሳ፤ ሄሲ ሎዖ። ቱና ኣያናቲካ ኣማኖሶና፤ ያሻን ኮኮሮሶና። 20 ኔኖ ኤያው! ኣማኖይ ኦሶፔ ሻኬቲዲ ማዶናይሳ ኤራናው ኮያይ? 21 ኑ ኣዋ ኣብራሃሜይ፥ ባ ናዓ ዪሳቃ ያርሾ ቤሳ ቦላ ዎꬂዳ ዎዴ ባ ኦሱዋን ፂሊቤኔ?+ 22 ኢያ ኣማኖይኔ ኢያ ኦሶይ ኢሲፌ ኦꬂዳይሳ ቤዒኪ? ኢያ ኣማኖይ ኢያ ኦሱዋን ፖሌቲስ። 23 ጌሻ ማፃፋይ፥ «ኣብራሃሜይ ፆሳ ኣማኒስ። ፆሳይ ሄሳ ኢያው ፂሎቴꬂ ኦꬂዲ ታይቢስ» ጊዳይሲ ፖሌቲስ። ቃሲ ኢ ፆሳ ዳቦ ጌቴቲዲ ፄጌቲስ። + 24 ኣሲ ኣማኖ ፃላላን ጊዶናሺን ኦሶን ፂሌይሳ ቤዓሳ።
25 ሄሳዳካ፥ ላይሚያ ራዓባ ኢስራዔሌፔ ኪቴቲዳይሳታ ሞካዳ ሃራ ኦጌራ ኤንታ ሞይዚዳ ዎዴ ባ ኦሱዋን ፂላቤኬ?+
26 ሼምፖይ ሻኬቲዳ ኣሳቴꬃይ ሃይቆ ጊዴይሳዳ፥ ኦሶይ ሻኬቲዳ ኣማኖይካ ሃይቂዳይሳ።
+ 2:8 ሌዌ 19፡18 + 2:11 ኬሳ 20፡13-14፤ ዛሬ 5፡17-18 + 2:21 ሜꬌ 22፡1-14 + 2:23 ሜꬌ 15፡6፤ 2ታሪ 20፡7፤ ኢሳ 41፡8 + 2:25 ኢያ 2፡1-21