3
ኢንፃርሲ ናጎ
ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴፌ ዳሮቲ ኣስታማሬ ጊዶፖ። ኑ፥ ኣስታማሬቲ ሃራታፔ ኣꬊያ ፒርዳ ኤካናይሳ ሂንቴ ኤሬታ። ኑ ኡባይ ዳሮባን ባሌቶስ። ባ ኦዳን ባሌቶና ኦኒካ ባናቴꬃ ናጋናው ዳንዳዒያ ፖሎ ኣሲ። ፓራቲ ኑስ ኪቴታና ሜላ ቢፃላ ባርሲዲ ኑኒ ኮያ ቤሲ ኡባ ኤፎስ። ማርካቤይ ሄሳ ሜላ ጊታ ጊዲሼ ዎልቃማ ጫርኩዋን ሱጌቲኮካ፥ ኢያ ላጌይሲ ባ ኮያ ቤሲ ዛሪዲ ላጊያ ጉꬃ ሚꬃን ላጌቲዲ ቤስ። ሄሳዳ ኢንፃርሲ ኣሳቴꬃ ጊዶን ጉꬃ ጊዲኮካ ዳሮ ጊታባን ጬቄቴስ።
ጉꬃ ታሚ ዳሮ ጊታ ዎራ ፁጌስ። ኢንፃርሲ ታማ ሜላ። ኢንፃርሲ ኑ ኣሳቴꬃ ጊዶን ኢታን ኩሚዳ ኣላሜ፤ ኣሳቴꬃ ኡባ ቱኒሴስ። ጋናሜፔ ኬያ ታማዳ ኑ ዴዑዋ ዎꬃ ኡባ ፁጌስ። ዶዓታኔ ካፎታ፥ ኡሎራ ጎሼቴይሳታኔ ኣባን ዴዒያ ሜꬌቴꬃታ ኡባ ኣሲ ሃሬስ፤ ኤንቲካ ሃሬቲዶሶና። ሺን ኦኒካ ኢንፃርሲ ሃራናው ዳንዳዒቤና። ኢንፃርሲ ዎꬊያ ማርዜይ ኩሚዳ ሃሬቶና ኢታ ሜꬌቴꬂ። ኑ ኢንፃርሳን፥ ኑ፥ ጎዳኔ ፆሳ ጋላቶስ። ቃሲ ኢያራ ፆሳ ሌሚሶን ሜꬌቲዳ ኣሳ ቃንጎስ። 10 ኢሲ ዶናፔ ጋላቲኔ ቃንጌꬂ ኬዬስ። ታ ኢሻቶ፥ ሄሳዳ ሃናናው ቤሴና። + 11 ፑልቶይ ኢሲ ኦላፌ ማልዒያ ሃꬂኔ ጫሚያ ሃꬂ ፑልታናው ዳንዳዒ? 12 ታ ኢሻቶ፥ ባላሴ ሚꬂ ሻማሆ ኣይፋናው ዳንዳዒ? ዎይኮ ዎይኔ ሚꬂ ባላሴ ሚꬃ ኣይፌ ኣይፋናው ዳንዳዒ? ጫሞ ሃꬃፌ ማልዖ ሃꬂ ኬያናው ዳንዳዔና።
ሳሎ ጪንጫቴꬃኔ ሳዓ ጪንጫቴꬃ
13 ሂንቴ ጊዶን ጪንጪኔ ኣኬካንቾይ ኦኔ? ባ ሎዖ ዴዑዋ፥ ኣሽኬቴꬃኒኔ ጪንጫቴꬃን ኦሴቲዳ ኦሶን ቤሶ። 14 ሺን ሂንቴ ዎዛናን ጫሚያ ቃናቴይኔ ባና ዶሶይ ዴዒኮ ጬቄቶፊቴ፤ ቱማ ቦላ ዎርዶቶፒቴ። 15 ሄሳ ሜላ ጪንጫቴꬃይ ሳሎፔ ዪዳባ ጊዶናሺን ሄሲ ኣሳባ፥ ኣላሜባ፥ ፃላሄባ። 16 ቃናቴይኔ ባና ዶሶይ ዴዒያ ሶን ኦሺኔ ኢታ ኦሶ ኡባይ ዴዖሶና። 17 ሺን ቦላፌ ያ ጪንጫቴꬃይ ኡባፌ ሲንꬄ ጌሺ። ቃሲ ሳሮቴꬂ፥ ኣዳቴꬂ፥ ሲዒዲ ኤኬይሳ፥ ቃꬌቴይሳ፥ ሎዖ ኣይፌይ ኩሚዳይሳ፥ ኣሴ ሻኮናይሳኔ ጩቦቴꬂ ባይናይሳ። 18 ሳሮቴꬃ ዶሴይሳቲ ሳሮቴꬂ ዜሪዲ ፂሎቴꬂ ቡጮሶና።
+ 3:10 ሜꬌ 1፡26