4
ሃ ኣላሚያራ ዳቦቶፒቴ
ኦሺኔ ኦሊ ሂንቴ ጊዶ ኣዉፔ ዪ? ኤንቲ ዬይ ሂንቴ ኣሳቴꬃ ሃራናው ኦሌቲያ ሂንቴ ኣሾ ኣሙዋፔ ጊዴኔዬ? ሂንቴ ኣሞቴታ፥ ሺን ዴሜኬታ፤ ሄሳ ጊሾ፥ ዎꬌታ። ሚንꬂ ኮዬታ፥ ሺን ዴማናው ዳንዳዔኬታ፤ ሄሳ ጊሾ፥ ኦዬቴታኔ ኦሌቴታ። ሂንቴ ፆሳ ዎሶና ጊሾ ኮያባ ዴሜኬታ። ሂንቴ ዎሴታ፥ ሺን ዴሜኬታ። ሂንቴ ኣሾ ኣሙዋ ፖላናው ዎቤ ኦጌን ዎሲያ ጊሾ ዴሜኬታ። ሂንቴኖ፥ ላይማቴይሳቶ! ሃ ኣላሚያ ዶሴይ ፆሳራ ሞርኬ ጊዴይሳ ኤሬኬቲ? ሃ ኣላሚያራ ዳቦታናው ኮዬይ ኦኒካ ፆሳራ ሞርኬ። ጌሻ ማፃፋይ፥ «ፆሳይ ኑናን ዳና ሜላ ኦꬂዳ ኣያናይ፥ ኑኒ ኢያው ቡዞ ጊዳና ሜላ ኣሞቴስ» ጊዳይሳ ጮ ጊዳባ ዳኒ? ሺን ጌሻ ማፃፋይ፥ «ፆሳይ ኦቶራንቾታ ኢፄስ፥ ሺን ባንታና ካዉሼይሳታስ ማሮቴꬃ ኢሜስ» ያጊያ ጊሾ ፆሳይ ማሮቴꬃ ዳርሲዲ ኢሜስ። +
ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳስ ሃሬቲቴ፤ ፃላሂያራ ኤቄቲቴ፤ ኢ ሂንቴፌ ሃካና። ፆሳኮ ሺቂቴ፤ ኢ ሂንቴኮ ሺቃና። ሂንቴኖ፥ ናጋራንቾቶ፥ ሂንቴ ኩሺያ ሜጬቲቴ፤ ናምዑ ቆፊ ዴዔይሳቶ፥ ሂንቴ ዎዛና ጌሺቴ። ካዮቲቴ፥ ዬኪቴኔ ኣፉፂቴ። ሂንቴ ሚቻይ ዬሆን፥ ሂንቴ ኡፋይሳይ ኣዛኖን ላሜቶ። 10 ጎዳ ሲንꬃን ሂንቴናቴꬃ ካዉሺቴ፤ ኢ ሂንቴና ꬎቁ ꬎቁ ኦꬃና።
ኣሳ ቦላ ፒርዶፊቴ
11 ታ ኢሻቶ፥ ኢሶይ ኢሱዋ ዚጊሮፒቴ። ባ ኢሻ ዚጊሬይኔ ኢያ ቦላ ፒርዴይ ሂጌ ዚጊሬሲኔ ሂጌ ቦላ ፒርዴስ። ኔኒ ሂጌ ቦላ ፒርዲኮ ሂጌ ቦላ ፒርዴይሳ ጊዳሳፔ ኣቲን ሂጌ ፖሌይሳ ጊዳካ። 12 ሂጌ ኢሜይኔ ፒርዴይ ፆሳ ፃላላ። ኣሻናዉኔ ꬋይሳናው ዳንዳዔይ ኢያ። ያቲን፥ ኣሳ ቦላ ፒርዲያ ኔኒ ኦኔ?
ጬቄቶፊቴ
13 ሂንቴ፥ «ኑኒ ሃቺ ዎይኮ ዎንቶ ያ ካታማ ዎይኮ ሃ ካታማ ባና፤ ያን ላይꬂ ኡታና፤ ዛልዒዲ ዎꬊሳና» ያጌይሳቶ፥ ሲዒቴ። + 14 ዎንቶ ኣይቢ ሃናኔኮ ሂንቴ ኤሬኬታ። ሂንቴ ዴዖይ ዋናኔኮ ኤሬይ ኦኔ? ሂንቴ ጉꬃ ዎዴ ቤንቲዲ ꬋያ ኣካ ሜላ። 15 ሄሳ ኣጊዲ፥ «ጎዳይ ጊኮ ኑኒ ዳና፤ ሃይሳ ዎይኮ ሄሳ ኦꬃና» ያጋናው ቤሴስ። 16 ሺን ሂንቴ ሃዒ ኦቶርቴታኔ ጬቄቴታ። ሄሳ ሜላ ጬቆ ኡባይ ኢታ።
17 ሄሳ ጊሾ፥ ሎዖባ ኦꬃናው ኤሪሼ ኦꬆና ኡራስ ሄሲ ናጋራ።
+ 4:6 ሌሚ 3፡34 + 4:13 ሌሚ 27፡1