5
ዱሬታስ ኢሜቲዳ ዞሬ
ሂንቴኖ፥ ዱሬቶ፥ ሂንቴ ቦላ ኢታ ሜቶይ ያ ጊሾ ዬኪቴኔ ዜሌሊቴ። ሂንቴ ሻሎይ ቡቂስ፤ ሂንቴ ኣፊላይካ ቢላን ሜቴቲስ። + ሂንቴ ዎርቃይኔ ሂንቴ ቢራይ ሺዒስ። ሄ ሺዓይ ሂንቴ ቦላ ማርካ ጊዳና። ኢ ሂንቴ ኣሳቴꬃ ታማዳ ማና። ሂንቴ ሃ ዉሪዳ ቃማታን ሂንቴው ሻሎ ዳጋዬታ። ሂንቴ ጋዴን ኦꬂ ፔዒዳ ኣሳ ኬራ ሚሺያ ቃንፂቤኬታ። ሄሲ ሂንቴ ቦላ ዋሴስ። ሄ ኣሳታ ዋሶይ ዎልቃማ ጎዳ ሃይꬃን ሲዔቲስ። + ሃ ሳዓን ሂንቴ ኡሎ ፃላላስ ቆፒዲ፥ ኢንጄን ዴዒዴታ። ሹካስ ጊጌቲዳ ሜሄዳ ሂንቴና ꬊኪዴታ። ሂንቴራ ኤቄታናው ዳንዳዖና ፂሎ ኣሳ ቦላ ፒርዲዴታ፤ ኢያ ዎꬊዴታ።
ጌንጫኔ ዎሳ
ታ ኢሻቶ፥ ጎዳይ ያና ጋካናው ጌንጪቴ። ጎሻንቾይ ቶርቼ ኢራይኔ ሲላ ኢራይ ያና ጋካናው ጌንጪዲ ኣልዖ ካꬃ ናጊዲ ዋቲ ጋꬂ ኤኪያኮ ቆፒቴ። ሄ ጎሻንቹዋዳ ሂንቴካ ጌንጪቴ። ጎዳ ዩሳይ ማታቲዳ ጊሾ ኡፋይሳን ናጊቴ።
ታ ኢሻቶ፥ ፆሳይ ሂንቴ ቦላ ፒርዶና ሜላ ኢሶይ ኢሱዋ ቦላ ዙዙሞፊቴ። ፒርዴይሲ ፔንጌን ኤቂስ። 10 ታ ኢሻቶ፥ ዋያን ጌንጪዳ፥ ጎዳ ሱንꬃን ኦዲዳ ናቤታ ሌሚሶ ኦꬂዲ ኤኪቴ። 11 ዳንዳዓን ጌንጪዳይሳታ ኑኒ ኣንጄቲዳይሳታ ጎስ። ኢዮቤይ ዋኒዲ ጌንጪዳኮ ሂንቴ ሲዒዴታ። ጎዳይ ዉርሴꬃን ኢያ ዋቲ ማዲዳኮ ቤዒዴታ። ኢ ማሮቲኔ ቃꬌይ ኩሚዳ ጎዳ ጊዲያ ጊሾ ሄሳ ኦꬂስ።+
12 ሺን ኡባፌ ሲንꬄ፥ ታ ኢሻቶ፥ ሳሉዋን ጊዲን ዎይኮ ሳዓን ጊዲን ዎይኮ ሃራ ኣይቢንካ ጫቆፊቴ። ፆሳ ፒርዳን ሂንቴ ጌሎናዳ ሂንቴ ኦዳይ ኤ ጊዲኮ፥ «ኤ» ጊቴ፤ ኣካይ ጊዲኮ፥ «ኣካይ» ጊቴ። +
13 ሂንቴ ጊዶን ሜቶ ኤኪያ ኦኒካ ዴዒኮ ፆሳ ዎሶ። ኡፋይቲያ ኦኒካ ዴዒኮ ጋላታን ዬፆ። 14 ሂንቴፌ ሃርጌቲያ ኦኒካ ዴዒኮ ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ፄጎ። ኤንቲ ጎዳ ሱንꬃን ሻማሆ ዛይቴ ቲዪዲ ኢያው ፆሳ ዎሶ። 15 ኣማኖን ዎሲዳ ዎሳይ ሃርጋንቹዋ ፓꬃና። ጎዳይ ኢያ፥ ሃርጊያፌ ዴንꬃና፤ ኢ ናጋራ ኦꬂዳባ ጊዲኮካ ጎዳይ ኢያ ማራና። 16 ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ፓፃና ሜላ ሂንቴ ናጋራ ኢሶይ ኢሱዋስ ፓፂቴኔ ኢሶይ ኢሱዋስ ዎሲቴ። ፂሎ ኣሳ ዎሳይ ዎልቃማ ኦሶ ኦꬄስ። 17 ኤሊያሲ ኑ ሜላ ኣሴ። ኢሪ ሳዓን ቡኮና ሜላ ሚንꬂዲ ፆሳ ዎሲን ሄꬑ ላይꬂኔ ኡሱፑን ኣጌና ሳዓን ኢሪ ቡኪቤና። + 18 ዛሪዲ ኢ ፆሳ ዎሲን ሳሎፔ ኢሪ ቡኪስ፤ ሳዓይካ ካꬂ ሞኪስ። +
19 ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴፌ ኦኒካ ቱማ ኦጊያፔ ቡቲኮ፥ ሃራይ ኢያ ቱማኮ ዛሪኮ፥ 20 ናጋራንቹዋ ኢያ ባላ ኦጊያፔ ዛሪያ ኦኒካ፥ ኢያ ሼምፑዋ ሃይቆፔ ኣሼይሳኔ ኢያ ዳሮ ናጋራስ ማሮታ ኢሜይሳ ኤሮ። +
+ 5:2 ማቶ 6፡19 + 5:4 ዛሬ 24፡14-15 + 5:11 ኢዮ 1፡21-22፤ 2፡10፤ ማዝ 103፡8 + 5:12 ማቶ 5፡34-37 + 5:17 1ካዎ 17፡1፤ 18፡1 + 5:18 1ካዎ 18፡42-45 + 5:20 ሌሚ 10፡12፤ 1ጴፂ 4፡8