2
ቱማ ኣሽኬቴꬂ
ኪሪስቶሳን ሂንቴ ዴዒያ ዴዖይ ሂንቴና ሚንꬄስ፤ ቃሲ ኢያ ሲቆይካ ሂንቴና ሚንꬄꬄስ። ጌሻ ኣያናራ ሂንቴው ኢሲፌቴꬂ ዴዔስ፤ ሂንቴ ሃራታስ ኬሄታኔ ቃꬌቴታ። ሂዛ፥ ሂንቴ ኢሲ ቆፋን፥ ሲቆን፥ ኢሲ ዎዛናኒኔ ኣያናን ኢሲኖ ጊዲዲ ታና ፖሎ ኡፋይሲቴ። ሂንቴና ዶሶን ዎይኮ ጬቄቲያ ሃዳ ኣሞን ኢሲባካ ኦꬆፊቴ። ሺን ሂንቴ ኢሶይ ኢሱዋፌ ጊታታይስ ያጊዲ ቆፖና ሂንቴና ካዉሺቴ። ሂንቴ ኢሶይ ኢሶይ፥ ሃራ ኣሲ ማዲያባ ኮዪቴፔ ኣቲን ሂንቴና ማዲያባ ፃላላ ኮዮፒቴ።
ኪሪስቶስ ዬሱሳን ዴዒያ ቆፋይ ሂንቴናን ዳናው ቤሴስ።
ኢያው ኡባ ዎዴ ፆሳ ሃኖቴꬂ ዴዔስ።
ያኒያ ጊሾ፥ ኢያ ፆሳራ ኢሲኖ ኦꬂያ ሃኖታ፥
ዎልቃን ኤካናው ኮዪቤና።
ጊዶሺን፥ ኢ ባው ዴዒያ ቦንቹዋ ኡባ ኣጊዲ፥
ኣይሌ ሜꬌታ ኤኪስ፤
ኣሴ ዳኒዲ ቆንጪስ።
ኢ ባና ካዉሺስ፤
ሃይቃና ጋካናው፥
ሃሪ ኣቶሺን ማስቃሊያ ቦላ
ሃይቃናው ኪቴቲስ።
ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ ኢያ ዳሮ ꬎቁ ꬎቁ ኦꬂስ፤
ቃሲ ሱንꬃ ኡባፌካ ኣꬊያ ꬎቃ ሱንꬃ ኢሚስ።
10 ሳሎኒኔ ሳዓን፥
ሳዓፔ ጋርሳን ዴዒያ ኡባይ፥
ዬሱሳ ሱንꬃ ቦንቹዋስ ጉልባታና። +
11 ኣሳ ኡባይ ባንታ ኢንፃርሳን፥
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ጎዳ ያጊዲ፥
ፆሳ ኣዋ ቦንቹዋስ ማርካታና።
ሃ ኣላሚያስ ፖዖ ጊዶ
12 ታ ኢሻቶ፥ ታኒ ሂንቴራ ዴዒያ ዎዴ ኡባን ሂንቴ ኪቴቲዳይሳዳ፥ ሃዒ ታኒ ሂንቴ ማታፔ ሃኪንካ፥ ካሴይሳፌ ኣꬂዲ፥ ኪቴታናው ቤሴስ። ፆሳስ ያሻኒኔ ኮኮርሳን ሂንቴ ኣቶቴꬃ ፖላናው ኦꬂቴ። 13 ፆሳይ፥ ሂንቴ ኢያው ኤሮ ጊዲ ኪቴታና ሜላ ኡባ ዎዴ ሂንቴ ጊዶን ኦꬄስ።
14 ኣይ ኦሶ ኦꬂሼካ ዙዙሞና ዎይኮ ፓላሞና ኦꬂቴ። 15 ጌላኔ ናጋራንቾ ኣሳ ጊዶን ቦሬቶናይሳታ፥ ጌሻታኔ ፖኮይ ባይና ፆሳ ናይታ ጊዲቴ። ሂንቴ ኤንታ ጊዶን ሳሎ ፆሊንቶዳ ፖዒሼ፥ + 16 ዴዖ ኢሚያ ኪታ ኤንታው ኦዲቴ። ሄ ዎዴ ታ ዳቡሪሳይኔ ታ ኦሶይ ሜላ ኣቲቦና ጊሾ ኪሪስቶሲ ያ ጋላስ ታ ሂንቴናን ጬቄታና።
17 ሂንቴ ፆሳስ ኢሚያ ኣማኖ ኢሞታ ቦላ ታ ሱꬃይ ኡሻ ያርሾዳ * ጉኪኮካ ታና ኡፋይሴስ። ሂንቴካ ታራ ኡፋይታና። 18 ሄሳዳ ሂንቴካ ኡፋይቲዲ ታናካ ኡፋይሳናው ቤሴስ።
ፂሞቲዮሳኔ ኤጳፊራዲቱሳ
19 ታኒ ሂንቴ ዴዑዋባ ሲዓዳ ኡፋይታናው ፂሞቲዮሳ ሂንቴኮ ኤሌሳዳ ዬዳና ሜላ ጎዳ ዬሱሲ ታና ማዳናይሳ ኣማኔታይስ። 20 ሂንቴ ዴዑዋስ ዎዛናፔ ቆፒያ ኢያ ሜላ ኣሲ ሃሪ ኦኒካ ባዋ። 21 ሃራቲ ባንታና ጎዒያባ ኮዮሶናፔ ኣቲን ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኮያባ ኦꬆኮና። 22 ኢ ታራ ኢሲፌ ጊዲዲ ናዒ ባ ኣዋስ ኦꬄይሳዳ ዎንጌላ ኦሶ ኦꬂዳይሳኔ ኣማኔቲያ ኣሲ ጊዴይሳ ሂንቴ ኤሬታ። 23 ሄሳ ጊሾ፥ ታባይ ሃኒያባ ቤዓዳ ኤሌሳዳ ኢያ ሂንቴኮ ዬዳና ጋዳ ቆፓይስ። 24 ታኒ፥ ታ ሁዔን ማታ ዎዴን ሂንቴኮ ባናይሳ ጎዳን ኣማኔታይስ።
25 ሄሳዳካ፥ ታኒ፥ ታ ኢሻ ኤጳፊሮዲቱሳ፥ ታራ ኢሲፌ ታ ባጋ ጊዲዲ ኦꬂዳይሳ፥ ኦሌቲዳይሳኔ፥ ታና ማዳናው ሂንቴው ኪቴቲዳይሳ፥ ሂንቴኮ ኪታናው ቆፓስ። 26 ኢ ሂንቴና ኡባ ቤዓናው ዳሮ ላሞቴስ። ቃሲ ኢ ሃርጌቲዳይሳ ሂንቴ ሲዒዳ ጊሾ ባ ዎዛናን ዳሮ ኡንዔቲስ። 27 ኢ ቱማ ሃርጌቲዲ ሃይቂ ኪቺዲ ኣቲስ። ሺን ፆሳይ ኢያው ቃꬌቲስ። ኢያ ፃላላስ ጊዶናሺን ኣዛኖይ ኣዛኖ ቦላ ጉዤቶናዳ፥ ታዉካ ቃꬌቲስ።
28 ሂዛ፥ ሂንቴ ኢያ ዛሪ ቤዒዲ ኡፋይታናዳ ታዉካ ታ ዎዛና ሴላይ ኢርፃናዳ ታኒ ኢያ ኤሌሳዳ ሂንቴኮ ዬዳናው ኣሞታይስ። 29 ጎዳስ ሃጋዚያ ኣሳዳ ኢያ ኩሜꬃ ኡፋይሳን ሞኪቴ። ቃሲ ኢያ ሜላ ኣሳ ኡባካ ቦንቺቴ። 30 ሂንቴ ታ ማታን ጊዲዲ ኦꬃናው ዳንዳዖና ማዲያ ማዲዲ ኪሪስቶሳ ኦሱዋ ጊሾ ባ ሼምፑዋስ ሚሼቶና ኢፂዲ ሃይቂ ኪቺዲ ኣቲስ።
+ 2:10 ኢሳ 45፡23 + 2:15 ዛሬ 32፡5 * 2:17 ታ ሱꬃይ ኡሻ ያርሾዳ፡ ኢሲ ኢሲ ዎዴ ያርሾ ቤሳን ያርሼቲያ ሜሄ ያርሹዋ ቦላ ሃꬄ ዎይኮ ዎይኔ ኡሻይ ጉኬስ።