3
ቱማ ፂሎቴꬃ
ዉርሴꬃን፥ ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ጎዳባ ጊዲያ ጊሾ ኡፋይቲቴ። ታኒ ካሴ ፃፊዳይሳ ዛራዳ ፃፋናይሲ ታና ዋይሴና፥ ሺን ሂንቴና ባላፔ ናጋና።
ኢታባ ኦꬂያ ካናታፔ፥ ቃሲ ቃፃሬታናው ኮሼስ ጊያ ኢታ ኣሳታፔ ናጌቲቴ። ኑኒ ፆሳ ጌሻ ኣያናን ጎይኒያ ጊሾኔ ኑ ዴዑዋን ኪሪስቶስ ዬሱሳን ጬቄቲያ ጊሾ ቱማ ቃፃሮ ቃፃሬቲዳይሳታ። ኑኒ ካሬ ኣሳቴꬃ ቦላ ኦሴቲያባን ጬቄቶኮ።
ታ ካሬ ኣሳቴꬃን ጬቄታናው ኮሺኮ ታ ዳሮባን ጬቄታናው ዳንዳዓይስ። ኣይ ኣሲካ ባ ካሬ ኣሳቴꬃን ጬቄቲያባይ ባው ዴዔስ ጊዲ ቆፒኮ፥ ታኒ ኢያፔ ዳሮ ኣꬋዳ ጬቄቲያባይ ዴዔስ። ታኒ ዬሌቲዳ ሳሚንታራ ቃፃሬታስ። ታኒ ዬሌታን ኢስራዔሌ፤ ታኒ ቢኒያሜ ዛሬ፤ ታኒ ዋላኪ ባይና ኣይሁዴ ኣሴ። ኣይሁዴ ሂጌ ናጎን ጊዲኮ ታኒ ፋሪሳዌ። + ኣይሁዴ ኣማኑዋስ ሚሼቴꬃን ጊዲኮ ታኒ ዎሳ ኬꬃ ዬዴꬃስ። ኢሲ ኣሲ ሂጌ ናጊዲ ፂሊያባ ጊዲኮ፥ ታናን ቦሬይ ቤንቲቤና። +
ሺን ካሴ ታና ማዴስ ጋዳ ቆፒዳባ ኡባ፥ ኪሪስቶሳ ጊሾ ጋዳ ማዶናባ ኦꬃዳ ታይባስ። ሄሳ ፃላላ ጊዶናሺን ታኒ ታ ጎዳ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ኤሬይሲ ሃራባ ኡባፌ ዳሮ ኣꬊያ ጊሾ ሄ ኡባ ዎꬌይ ባይናባዳ ታይባስ። ታኒ ኢያ ጊሾ ኡባባ ꬋያስ። ኪሪስቶሳ ዴማናው ኡባባ ዎራ ሆሌቲዳ ቡሬዳ ታይባይስ። ታኒ ዬሱሳራ ኢሲኖ ጊዳስ። ታኒ ሂጌስ ኪቴታዳ ዴሚያ ታ ሁዔ ፂሎቴꬂ ታው ባዋ። ኪሪስቶሳ ኣማኒን ቤንቲያ ፂሎቴꬃይ፥ ፆሳ ማታፔ ያ ፂሎቴꬃይ ሃዒ ታው ዴዔስ። 10 ታኒ ኪሪስቶሳኔ ኢያ ዴንዶ ዎልቃ ኤራናው ኮያይስ። ታኒ ኢያ ሜቱዋ ኢያራ ሻኬታናዉኔ ኢያ ሃይቁዋን ኢያ ዳናናው ኣሞታይስ። 11 ሄሳዳካ፥ ሃይቆፔ ዴንዳዳ ሜሪናው ዴዖን ዳናይሳ ኡፋይሲ ኦꬃይስ።
ጋፃ ጋካናው ዎፂቴ
12 ታኒ ሃዒ ጋፃ ጋካስ ዎይኮ ታናን ባሊ ባዋ ጊኬ። ሺን ኪሪስቶስ ዬሱሲ ታና ኦይኪዳ ጊሾ ታኒ ታ ሲንꬃን ዴዒያ ዎይቱዋ ኦይካናው ዎፃይሲኔ ቡቴታይስ። 13 ታ ኢሻቶ፥ ታኒ ሄሳ ዴማስ ጋዳ ቆፒኬ፥ ሺን ታኒ ኢሲባ ኦꬃይስ። ታፔ ጉዬራ ዴዔይሳ ዶጋዳ ሲንꬃን ዴዔይሳ ኦይካናው ዛቱራይስ። 14 ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ጋፃ ጋካናው ዎፃይስ። ፆሳይ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ሳሎ ዴዑዋስ ፄጊዳ ዎይቱዋ ኤካናው ዳቡራይስ።
15 ሂዛ፥ ኑኒ ኣያናን ጋሽቲዳ ኡባይ ሄሳ ቆፓናው ቤሴስ። ሂንቴፌ ባጋታስ ዱማቲያ ቆፊ ዴዒኮ፥ ሄሳካ ፆሳይ ሂንቴው ቆንጪሳና። 16 ጊዲኮካ፥ ኑኒ ሃኖ ጋካናው ዴዒዳ ዴዑዋን፥ ኣኔ ሲንꬄ ቦስ።
17 ታ ኢሻቶ፥ ታና ዳኒቴ፤ ሄሳዳካ፥ ኑ ሌሚሱዋ ካሊያ ኣሳታ ኣኬኪዲ ቤዒቴ። + 18 ታኒ ሄሳ ሂንቴው ካሴ ዳሮ ቶሆ ኦዳስ፥ ሺን ሃዒካ ዛራዳ ኣፉꬃን ኦዳይስ። ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቂዳይሳስ ባንታና ሞርኬ ኦꬂዳ ዳሮ ኣሳቲ ዴዖሶና። 19 ኤንታ ዉርሴꬃይ ꬋዮ፤ ኤንታ ኡሎይ ኤንታው ፆሴ። ዬላታናው ቤሲያባን ኤንቲ ጬቄቶሶና፤ ቃሲ ሃ ሳዓባ ፃላላ ቆፖሶና። 20 ኑ ቢታይ ሳሉዋና። ሳሎፔ ዪዲ ኑና ኣሻናው ዴዒያ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ናጎስ። 21 ኪሪስቶሲ ኡባባ ባ ማታፔ ጋርሳን ኦꬃናው ዳንዳዒያ ባ ዎልቃን ኑ ዳቡራንቾ ኣሳቴꬃ ላሚዲ ባ ቦንቾ ኣሳቴꬃ ዳኒሳና።
+ 3:5 ሃ.ኦ 23፡6፤ 26፡5፤ ሮሜ 11፡1 + 3:6 ሃ.ኦ 8፡3፤ 22፡4፤ 26፡9-11 + 3:17 1ቆሮ 4፡16፤ 11፡1