4
ዉርሴꬃ ዞሬ
ታ ኢሻቶ፥ ታ ዶሴይሳቶ፥ ታ ላሞቴይሳቶ፥ ታና ኡፋይሴይሳቶ፥ ታና ጊታዬይሳቶ ሂዛ ጎዳን ሚኒዲ ኤቂቴ።
ኤዎዲኔ ሲንፂካ፥ ሂንቴ ናምዓይ፥ ኢሲ ቆፋን ሚቺዳ ጎዳን ዳናዳ ታኒ ሂንቴና ዞራይስ። ታራ ኦꬂያ ኣማንꬄይሶ፥ ኔኒ ሃ ማጫሳታ ማዳና ሜላ ታ ኔና ዎሳይስ። ሃ ማጫሳቲ ታራ፥ ቄሌሚንፆሳራኔ ኤንታ ሱንꬃይ ፆሳ ዴዖ ማፃፋን ፃፌቲዳ ሃራታራ ኢሲፌ ዎንጌላ ኡባ ቤሳ ጋꬃናው ዳቡሪዶሶና።
ጎዳራ ሂንቴ ዴዒያ ዴዑዋን ኡባ ዎዴ ኡፋይቲቴ። ታኒ ሄሳ ጉጃዳካ ኦዳይስ፤ ኡፋይቲቴ።
ኣሳ ኡባይ ሂንቴ ኣሽኬቴꬃ ኤሮ፤ ጎዳይ ማታን ያና። ፆሳ ሂንቴ ዎሲያ ዎዴ ኡባን ኢያ ጋላቲሼ፥ ሂንቴና ኮሺያባ ኡባስ ዎሲቴፔ ኣቲን ኣይቢባስካ ሂርጎፊቴ። ኣሳ ኤራቴꬃ ኡባፌ ኣꬊያ ፆሳ ሳሮቴꬃይ፥ ሂንቴ ዎዛናኔ ሂንቴ ቆፋ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ናጋና።
ዉርሴꬃን፥ ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ዎዛናን ሎዖባኔ ጋላቲሲያባ ቆፒቴ። ቱማ ጊዲያባ ኡባ፥ ቦንቾባ ኡባ፥ ቆሆ ጊዶናባ ኡባ፥ ጌሻባ ኡባ፥ ሲቆባ ኡባኔ ኡፋይሲያባ ኡባ ቆፒቴ። ሂንቴ ታፔ ታማሪዳባ፥ ኤኪዳባ፥ ሲዒዳባኔ ቤዒዳባ ኡባ ኦꬂቴ። ሳሮቴꬃ ኢሚያ ፆሳይ ሂንቴራ ኢሲፌ ጊዳና።
ጳዉሎሲ ኢሜቲዳ ኢሞታስ ጋላቲስ
10 ዳሮ ዎዴፔ ጉዬ፥ ሂንቴ ታባ ዛሪዲ ቆፓናው ዶሚዳ ጊሾ ታኒ ጎዳን ዳሮ ኡፋይታይስ። ሄሳ ጉሳይ፥ ታው ቆፓናው ሂንቴው ኢንጄቶና ኢፂዳይሳፌ ኣቲን ታው ቆፋ ኣጊቤኬታ። 11 ታኒ ሄሳ ታና ሜቲዳ ጊሾ ጊኬ፤ ታው ዴዒያባይ ጊዳና ጉሱ ታማራስ። 12 ታኒ ሜቶቴቲዲ ዴዒያ ዱሲ ኤራይስ፤ ቃሲ ዱሬቲዲ ዴዒያ ዱሲካ ኤራይስ። ኣዉን ጊዲን ቃሲ ኣይ ዎዴካ ታኒ ካሎኔ ኮሻ፥ ፓጬኔ ፓላሃ ታማራስ። 13 ኪሪስቶሲ ታው ኢሚያ ዎልቃን ኡባባ ኦꬃናው ዳንዳዓይስ።
14 ጊዲኮካ፥ ሂንቴ ታ ሜቱዋ ታራ ኤኪዳይሳን ሎዖ ኦꬂዴታ። 15 ፊልጲሲዩሳ ኣሳው፥ ዎንጌላ ኮይሮ ኦዳናው ታኒ ማቄዶኒያፔ ኬያ ዎዴ ኢሚያባንካ ኤኪያባንካ ሂንቴ ዎሳ ኬꬃፌ ኣቲን ሃሪ ታና ማዲቦናይሳ ሂንቴ ኤሬታ። + 16 ቴሴሎንቄን ሜቶይ ጋኪዳ ዎዴካ ታና ዛሪ ዛሪዲ ማዲዴታ። + 17 ታኒ፥ ሂንቴፌ ኢሞታ ኤካናው ኮያዳ ጊዶናሺን ኢሞፔ ያ ኣንጁዋ ሂንቴ ኤካና ሜላሳ።
18 ታኒ፥ ሂንቴ ኢሚዳ ኡባኔ ጊዲዲ ፓላሄይሳ ኤካስ። ሂንቴ ዬዲዳ ኡባ ኤጳፊራዲቱሳፔ ኤካስ፤ ኮሺያባ ኡባይ ታው ዴዔስ። ሂንቴ ታው ዬዲዳ ኢሞይ ፆሳስ ሳዎ ቶንጉ ጊያ፥ ኢ ዶሲያ፥ ኢ ኡፋይቲያ ያርሾ ሜላ። + 19 ታ ፆሳይ ባ ቦንቾ ዱሬቴꬃፌ፥ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ሂንቴው ኮሺያባ ኡባ ኢማና። 20 ኑ ኣዋ ፆሳስ ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናው ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚንዒ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
21 ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ፆሳባ ጊዲዳ ኡባ ሳሮ ጊቴ። ታራ ዴዒያ ኢሻቲ ሂንቴና ሳሮ ጎሶና። 22 ፆሳባ ጊዲዳ ኣሳ ኡባይ፥ ኡባፌ ኣꬂዲ ካዉዋ ቄሳሬ ኬꬃን ዴዔይሳቲ ሂንቴና ሳሮ ጎሶና።
23 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ሂንቴራ ጊዶ።
+ 4:15 2ቆሮ 11፡9 + 4:16 ሃ.ኦ 17፡1 + 4:18 ኬሳ 29፡18