12
Maccasiwunne dawiya
Hessafe guye, salon wolqqaama malaati benttis. Awaa ma77ada, ageena bolla eqqada, tammanne nam77u xoolintto kallachcha ba huu7en wothida de7iya, issi maccasiya benttasu. He maccasiya qantheshin, iyo iqethi oykkin un77ettada waassasu.
Qassi hara malaati salon benttis. Laappun huu7etinne tammu kaceti de7iya gita zo7o dawey benttis. I ba huu7eta bolla laappun kallachcha wothis.+ He dawey ba goynan xoolinttotappe sikkuwa saloppe dafidi sa7an yeggis. He dawey na7ay yeleti wodhdhida mela mittanaw koyidi, yelanaw eqettiya maccase sinthan eqqis.+
He maccasiya kawotethaa ubbaa biraata xam77an haaranaw de7iya adde na7a yelasu. Na7ay Xoossaakonne iya araatakko pude ekettis.+ Maccasiya 1260 gallas gakkanaw iyo naagana mela Xoossay iw giigisi wothida bessaa bazzo biitta baqatasu.
Salon oli medhettis. Mika7eeley ba kiitanchchotara dawiyara olettis; dawey ba kiitanchchotara gididi zaari olettis.+ Shin dawey xoonettidi salon enttaw de7iya bessi dhayidosona. Gita dawey, beni shooshay, sa7an yegettis. Ikka Daabulosa woykko Xalahe geetettiya alamiya baletheyssa. I ba kiitanchchotara issife duge alamiya yegettis.+
10 Hessafe guye, salon hayssada yaagiya qaala si7as.
“Ha77i atotethay, wolqqaynne kawotethay, nu Xoossassa;
maatay Kiristtoosas gidis.
Hiza, qammanne gallas Xoossaa sinthan,
nu ishata mooteyssi saloppe duge holettis.+
11 Entti dorssa suuthaaninne bantta markkatethaa qaalan,
iya olidi xoonidosona.
Entti bantta shemppuwas mishettonna
banttana hayqos aathi immidosona.
12 Hessa gisho, saloninne iya giddon de7eyssato ufayttite.
Shin biittaanne abbaa ayye!
Hiza, Xalahey baw guutha wodey attidayssa erida gisho
wolqqaama hanqon hintteko wodhdhis”
yaagis.
13 Qassi dawey bana sa7a yeggidayssa be7ida wode adde na7a yelida maccasiw goodis. 14 Maccasiw shooshay qohonna mela heedzu laythinne bagga mashenne uyashe iya naagettiya bessi bazzo biitta piradhdhada baana mela nam77u wolqqaama arggantha qefey iw imettis.+
15 Yaatidi, maccasiw di7oy di77idi efana mela dawey shaafa haatha mela ba doonappe maccase guyera cooyis. 16 Shin biittay maccasiw maaddis; biittay ba doona dooyidi dawiya doonappe keyida haathaa mittis. 17 He dawey maccase bolla daro hanqettidi, I zerethata, Xoossaa kiitaa naageyssatanne Yesuusi qonccisida tumaas ammanettidayssata olanaw bidi. 18 abbaa gaxan de7iya shafiyan eqqis.
+ 12:3 Daane 7:7 + 12:4 Daane 8:10 + 12:5 Isa 66:7; Maz 2:9 + 12:7 Daane 10:13 + 12:9 Medhe 3:1; Luuqa 10:18 + 12:10 Iyo 1:9 + 12:14 Daane 7:25; 12:7