13
Nam77u do7ata
Hessafe guye, issi do7ay abbaafe keyishin be7as. Iyaw tammu kaceynne laappun huu7ey de7ees. He tammu kaceta bolla tammu kallachchati de7oosona. He huu7eta bolla Xoossaa cashsha sunthati xaafettidi uttis.+ Ta be7ida do7ay maahe daanees; iya tohoy babbantha toho mela; iya doonaykka gaammo doona daanees. Dawey ba wolqqaa, ba araatanne ba gita maataa he do7aas immis.+
He do7aa huu7iyappe issuwa bolla hayqos gathiya madunthi be7as, shin he madunthay paxis. Alamiya asa ubbay malaalettidi he do7aa kaallis. Dawey ba maataa do7aas immida gisho asa ubbay dawiya goynnidosona. Qassi asay, “Do7aa meli oonee? Iyara olettanaw dandda7ey oonee?” yaagidi do7aas goynnidosona.
He do7aas otorttana melanne cayana mela dooni imettis; oytamanne nam77u ageena haarana mela maati iyaw imettis.+ He do7ay Xoossaa, iya sunthaa, I de7iya bessaanne salon de7iya ubbaa qanggethi oykkis. He do7ay geeshshatara olettidi, enttana xoonana mela wolqqi iyaw imettis. Yara ubbaa, dere ubbaa, dumma dumma doona ubbaa bollanne zerethi ubbaa bolla maati iyaw imettis.+ Alamey medhettosappe doomidi, shukettida Dorssaa de7o maxaafan entta sunthay xaafettona ha sa7an de7iya asa ubbay he do7aas goynnana.+
Si7iya haythi de7iya asi si7o. 10 Oonikka di7ettanaw de7ey di7ettees. Mashshan hayqqanaw de7ey mashshan shukettana. Hessankka geeshshata dandda7aynne ammanoy erettana.+
11 Qassika, hara do7i sa7appe keyishin be7as. Iyaw dorssa kace daaniya nam77u kacey de7ees; iya haasayay daweyssa mela. 12 He do7ay koyro do7aa bessan, iya maatan oothees. Ikka hayqos gathiya madunthaafe paxida koyro do7aas; biittan de7iya asa ubbay goyinnana mela oothees. 13 He nam77antho do7ay hari attoshin, tama saloppe asa ubbaa sinthan wodhisana gakkanaw gita malaatata oothis. 14 Koyro do7aa bessan oothana mela, iyaw imettida malaatatan sa7an de7iya asa ubbaa I balethis. Mashshan madunxidi paxida do7aa bonchchos misile giigisana mela enttana kiittis. 15 Nam77antho do7ay koyro do7aa misiliyas shemppo immidi odettana melanne iyaw goynnonayssati hayqqana mela oothiya maati imettis.
16 He nam77antho do7ay gitinne guuthi, manqoynne durey, womaanoynne aylley ba ushachcha kushen woykko ba som77on malla wothana mela oothis. 17 He do7aa sunthay woykko iya sunthaa payduwa mallay baynna asi oonikka bayzanawunne shammanaw dandda7enna.
18 Cinccatethi koshshey hessana. Eratethi de7iya oonikka he do7aa payduwa birshshethaa ero; he paydoy asa sunthi. He paydoy usuppun xeetanne usppun tammanne usuppuna.
+ 13:1 Daane 7:3; Yo.Qo 17:3 + 13:2 Daane 7:4 + 13:5 Daane 7:8,25; 11:36 + 13:7 Daane 7:21 + 13:8 Maz 69:28 + 13:10 Er 15:2; 43:11