16
Xoossaa hanqoy kumida xuu7ata
Hessafe guye, Xoossa keethafe laappun kiitanchchotakko, “Bidi Xoossaa hanquwa laappun xuu7atappe sa7an gussite” yaagidi, odiya wolqqaama qaala si7as.
Koyro kiitanchchoy bidi, ba xuu7an de7eyssa sa7an gussin, do7aa mallay de7eyssata bollanne iya misiliya goynnidayssata bolla iitanne zaamiya madunthi keyis.+
Nam77antho kiitanchchoy ba xuu7an de7eyssa abban gussin, abbay hayqqida asa suuthi daanis. Qassi abban de7iya medhetetha ubbay hayqqis.
Heedzantho kiitanchchoy ba xuu7an de7eyssa shaafataninne pultto haathatan gussin, haathati suuthi gididosona.+ Hessafe guye, haatha bolla maati de7iya kiitanchchoy hayssada yaagishin si7as.
“Ha77ika benikka de7iya geeshshaw,+
hayssada ne pirddida gisho neeni xillo.
Entti geeshshata suuthaanne nabeta suuthaa gussida gisho
entti suuthu uyana mela oothadasa.
Entti banttaw bessiyabaa ekkidosona”
yaagis. Yarshsho bessaafe,
“Godaw, Ubbaafe Wolqqaama Xoossaw,
ne pirdday tumanne xillo”
yaagiya qaala si7as.
Oyddantho kiitanchchoy ba xuu7an de7eyssa awa bolla gussin, away ba seelan asaa xuuggana mela awaas wolqqi imettis. Asay wolqqaama seelan xuugettidi, he boshata bolla maati de7iya Xoossaa sunthaa baaddidosona; bantta nagaraappe simmidi Xoossaa bonchchibookona.
10 Ichchashantho kiitanchchoy ba xuu7an de7eyssa do7aa araata bolla gussin, he do7aa kawotethay dhumis. Asay un77aa gisho bantta inxarssaa saxxoosona.+ 11 Qassi asay un77aa gishonne madunthaa gisho salo Xoossaa baaddidosona; bantta oothida nagaraappe simmibookkonna.
12 Usuppuntha kiitanchchoy ba xuu7an de7eyssa gita Efiraxiise shaafan gussin, doloha baggafe yaana kawotas ogey giigana mela haathay melis.+ 13 Hessafe guye, shodhdhe daaniya heedzu tuna ayyaanati dawiya doonappe, do7aa doonappenne worddo nabiya doonappe keyishin be7as. 14 Entti malaatata oothiya tuna ayyaanata. He heedzu tuna ayyaanati Ubbaafe Wolqqaama Xoossaa gita gallasan hananaw de7iya olaas shiishanaw alame kawota ubbaako baana.
15 “Hekko, ta kaysoda yaana! Asa sinthan kallottonaadanne yeellatonnaada barkkidi, ba ma7uwa naagiya uray anjjettidayssa!” yaagis.+
16 He tuna ayyaanati kawota Ibraysxe doonan Armmagedoone giya bessan shiishidosona.+
17 Laappuntha kiitanchchoy ba xuu7an de7eyssa carkko bolla gussin, Xoossa Keethan de7iya araatappe, “Polettis” yaagiya wolqqaama qaalay yis. 18 Hessafe wol77anthi wol77ammis; daday dhuuqqis, biittay qaaxxis. Asi sa7an medhettosappe biitti hessa mela qaaxo qaaxxibeenna. Hessi ubbaafe aadhdhida qaaxo.+ 19 Gita katamay heedzu keyidi shaakettis; Biitta ubban de7iya katamati dhayidosona. Xoossay gita katamaa Baabiloone qoppidi, ba iita hanqo woyne ushshay kumida xuu7aa iw immis.+ 20 Haathan teqettida biittati dhayidosona; deretikka benttibookkona.+ 21 Asaa bolla oytamanne ichchashu kilo giraame mela deexiya wolqqaama shachchi saloppe bukkis. Boshay daro iita gidiya gisho asay shachcha boshaa gisho Xoossaa baaddidosona.+
+ 16:2 Kessa 9:10 + 16:4 Kessa 7:17 + 16:5 Kessa 3:14 + 16:10 Kessa 10:21 + 16:12 Isa 11:15 + 16:15 Maato 24:43 + 16:16 2Kawo 23:29; Zakka 12:11 + 16:18 Yo.Qo 8:5; 11:13 + 16:19 Isa 51:17 + 16:20 Yo.Qo 6:14 + 16:21 Kessa 9:23