17
Gita laymatiya maccasiw
Laappun xuu7ata oykkida laappun kiitanchchotappe issoy taakko yidi, “Haaya; daro haathata bolla uttida gita laymatiya maccase bolla yaanaw de7iya pirddaa ta nena bessana.+ Alamiya kawoti iira laymatidosona; alamen de7iya asaykka I laymatetha woyniya uyidi mathottidosona” yaagis.+
He kiitanchchoy tana Geeshsha Ayyaanan bazzo biitta efis. Yan issi maccasiya cashsha sunthay i bolla ubban xaafettidi uttida, zo7o do7aa toggidaaro be7as; he do7aas laappun huu7eynne tammu kacey de7ees.+ He maccasiya kaalose ma7onne zo7o ma7o ma77asu; iya worqqan, bonchcho shuchchaninne inqo giya al77o shuchchan alleeqettasu. Iya ba kushen borssiyabaanne laymatetha tunatethan kumida worqqa xuu7a oykkasu.+ I som77on xuura ooso birshshethay de7iya sunthay, “Gita Baabilooney, laymatethasinne sa7an de7iya tunabaa ubbaas aayo” yaagiya xuufey xaafettidi uttis. Qassi he maccasiya geeshshata suuthaanne Yesuusas markkattishe hayqqidayssata suuthaa uyada mathottidaaro ta be7ada malaaletas.
Kiitanchchoy taakko, “Neeni ays malaalettay? Taani new maccasse xuuraanne iya tookkida laappun huu7eynne tammu kacey de7iya do7aa xuuraa odana. Neeni be7ida do7ay koyro de7ees, shin ha77i baawa. He do7ay ciimmo ollaafe keyidi dhayos baana. Sa7ay medhettosappe doomidi, de7o maxaafan entta sunthay xaafettiboonna sa7an de7iya asay do7aa be7idi malaalettana. Hiza, I kase de7ees; ha77i baawa, shin sinthafe yaana.+
“Hayssi cinccatethinne akeeka koyees. Laappun huu7eti maccasiya uttiya laappun dereta; hessati qassi laappun kawota. 10 Enttafe ichchashu kawoti kunddidosona. Issoy ha77i gakkanaw haarees; hankko Kawoy yibeenna. I yidi guutha wode takkanaw bessees. 11 Sinthe de7ida do7ay, ha77i baynnayssi, I ba huu7en hosppuntha do7aa. I laappun do7atappe issuwa; I dhayanaw bees.
12 Neeni be7ida tammu kaceti haaro doomiboonna tammu kawota. Shin entti do7aara issife issi saate kawotidi haaranaw enttaw maati imettana.+ 13 Entta ubbaas issi qofay de7ees; entti bantta wolqqaanne bantta maataa do7aas immana. 14 Entti Dorssaara olettana, shin dorssay godata Godaanne kawota Kawo gidiya gisho I xeegidayssati, dooridayssatinne ammanettidayssati he kawota xoonana” yaagis.
15 Kiitanchchoy qassika taakko, “Laymatiyara uttida he neeni be7ida haathati yarata, kawotethata, zerethatanne dumma dumma doonan odetteyssata. 16 Qassi neeni be7ida tammu kaceynne do7ay laymatiyaro ixxana. Entti iw de7iya ubbabaa ekkana. Qassi iyo kallo ashshananne I ashuwa midigana; yaatidi entti iyo taman xuuggana. 17 Hiza, Xoossaa qaalay polettana gakkanaw entta qofay issino gidana mela entti bantta aysiya wolqqaa do7aas immanaadanne Xoossay qoppidayssa entti oothanaada entta wozanan Xoossay amo wothis. 18 He neeni be7ida maccasiya sa7a kawota haariya gita katamiw” yaagis.
+ 17:1 Er 51:13 + 17:2 Isa 23:17; Er 51:7 + 17:3 Yo.Qo 13:1 + 17:4 Er 51:7 + 17:8 Daane 7:7; Yo.Qo 11:7; Maz 69:28 + 17:12 Daane 7:24