18
Baabiloone kunddethaa
Yaatidi, gita maati de7iya hara kiitanchchoy saloppe wodhdhishin ta be7as. He kiitanchchuwa bonchchoy sa7aa poo7isis. He kiitanchchoy ba qaala dhoqqu oothidi,
“Iya kunddasu! Gita Baabilooney kunddasu!
Baabilooney tuna ayyaanati aqiya bessi gidasu.
Dumma dumma iitabatas keethe gidasu;
tuna kafotinne do7ati shemppiya bessi gidasu.+
Asa zerethi ubbaa ba laymatetha woyniya ushshasu.
Sa7aa kawoti iira laymatidosona.
I miikkotethaafe denddoyssan
biittan de7iya zal77anchchoti durettidosona”
yaagis.+
Hessafe guye, ta saloppe hayssada yaagiya hara qaala si7as.
“I nagaraa iira koxonna melanne,
iya ekkanaw de7iya seera hintte ekkonna mela,
ta deriyaw iippe keyite.
Hiza, I nagaray salo gakkanaw doorettis.
Xoossay I naaquwa akeekis.+
Iya immidayssa mela zaaridi iw immite.
Iya oothida oosuwas nam77u kushe iw zaarite.
Iya giigisida ushshaa bolla hintte nam77u kushe mathoya ushshaa I xuu7an kunthite.+
Iya bonchchettidayssadanne iw injjetidayssa mela,
iyo metoothitenne kayoyite.
Iya ba wozanan,
‘Taani kaweeda uttas; ta azini baynna maccas gidikke;
taani ubbaka kayottike’ yaagasu.
Hessa gisho, bosha ubbay,
harggey, kayoynne koshi iyo issi gallas oykkana.
Qassi iya taman xuugettana;
ays giikko, I bolla pirddiya Xoossay wolqqaama”
yaagis.+
“Iira laymatidayssatinne I miikkotethan de7ida, alamiya kawoti he katamiya xuugettin keyaa cuya be7ida wode iw waassidi yeekkana.+ 10 Entti he katamee waaya be7idi yayyida gisho haakki eqqidi,
‘Ha gita katamee! Wolqqaama katamee!
Baabiloonee, nena ayye!
Neeni issi saate giddon ne pirddaa ekkadasa’ yaagana.
11 “Entta markkabiya caanaa hizappe shammiya asi baynna gisho sa7an de7iya zal77anchchoti he katamees waassananne kayottana.+ 12 Entta worqqaa, biraa, bonchcho shuchchaa, inqo giya al77o shuchchaa, kaalose ma7o, liino ma7o, haare ma7o, zo7o ma7o, dumma dumma sawo mithaa, zaale, al77o mithaa, naase biraata, goole shuchchu,+ 13 qarafa, qimame, ixaane, karbbe, shitto, woyne, zayte, liiqo dhiille, gistte, mehe, dorsse, para, para gaare, aylletanne hara asata shammiya oonikka baawa.
14 “Zal77anchchoti maccaseekko, ‘Neeni amottida lo77obaa ubbay neeppe dhays. Ne aqoynne alleeqettidabaa ubbay neeppe haakkis. Neeni zaarada entta ubbaa demmaka’ yaagidosona. 15 He kataman zal77idi durettida zal77anchchoti I metuwa babbidi iippe haakkidi eqqana. Entti yeekkananne kayottana.+ 16 Qassi,
‘Liino ma7o, kaalose ma7onne zo7o ma7o ma77ada,
worqqan, bonchcho shuchchaninne inqo giya al77o shuchchan alleeqettida,
he gita katamees ayye! 17 Hayssa mela gita shalo ubbay issi saate giddon dhays’ yaagidosona.
“Markkabiya laaggiya ubbay, markkabiyan biya ubbay, markkabiya bolla oothiya ubbaynne abban zal77iya ubbay haakki eqqidosona.+ 18 He katamiya xuugettin keyaa cuya be7ida wode ‘Ha gita katamiw daaniya hara katami de7ishshaa?’ yaagidosona.+ 19 Entti bantta huu7en baana qolidi, waassidosonanne kayottidosona.
‘Abbaa bolla markkabeti de7iya ubbay,
I shaluwan durettida ubbay,
he katamiya issi saaten dhayida gisho
ayye! Ayye!
20 Saluwaw, I dhayuwan ufaytta!
Geeshshato, hawaareto, nabeto,
Xoossay hintte gisho I bolla pirddida gisho ufayttite.’ yaagidosona.”+
21 Yaatin, mino kiitanchchoy woxa daaniya gita shuchchu denthidi abban holishe, “Gita katamiya Baabilooney wolqqan holettada hayssada kunddana; iya hachchife guye ubbaka benttuku.+ 22 Diithi diixeyssatinne yexeyssati, suusul77enne moyze punneyssati, hizappe guye ne giddon ubbaka si7ettokona. Ay kochcha zal77e zal77iya asikka ne giddon benttenna. Woxa girssi hizappe guye ne giddon si7ettenna.++ 23 xomppe poo7oy zaaridi ne giddon poo7enna. Machcho ekkeysanne azina geliyari qaali hizappe guye ne giddon si7ettenna. Ne zal77anchchoti biitta ubban erettida wolqqaamata. Ne bitan kawotethata ubbaa cimmadasa” yaagis.
24 Nabeta suuthay, geeshshata suuthaynne biitta bolla hayqqida asa ubbaa suuthay I giddon benttida gisho Baabilooney pirddettasu.+
 
+ 18:2 Isa 21:9; Er 51:8; Yo.Qo 14:8; Isa 13:21; Er 50:39 + 18:3 Isa 23:17; Er 51:7 + 18:5 Medhe 18:20 + 18:6 Maz 137:8; Er 50:29 + 18:8 Isa 47:7-9 + 18:9 Hiz 26:16-17 + 18:11 Hiz 27:31 + 18:12 Hiz 27:12-13,22 + 18:15 Hiz 27:31 + 18:17 Isa 23:14; Hiz 27:26 + 18:18 Hiz 27:32 + 18:20 Hiz 27:30; Zaare 32:43; Er 51:48 + 18:21 Er 51:63 + 18:22 Isa 24:8; Hiz 26:13 + 18:22 Er 7:34; 25:10 + 18:24 Er 51:49