19
Yaatin, salon daro asay,
“Xoossay galatetto!
Atotethay, bonchchoynne wolqqay nu Xoossaas gido.
Iya pirdday tumanne xillo.
Sa7aa tunisida iita laymiw Xoossay pirddis.
Xoossay ba aylleta suuthaa iippe achchis”
yaagishin si7as.+
He asay zaaridi bantta qaala dhoqqu oothidi,
“Xoossaa galati gakko.
He katamiya merinaw cuyashe daana”
yaagidosona.+
Laatamanne oyddu cimatinne de7on de7iya oyddu medhetethati araatan uttida Xoossaas gufannidi,
“Amin77i! Xoossaa galati gakko”
yaagidi goynnidosona.
Yaatin,
“Xoossa aylleti,
Xoosse yayyaa guuthinne giti ubbay,
nu Xoossaa galatite”
yaagiya qaalay araatappe keyis.+
Yaatin, daro asada wocamiya, wolqqaama shaafada guummiya, dadada dechchiya girssay,
“Xoossaa galati gakko;
nu Goday, Ubbaafe Wolqqaama Xoossay kawotis.+
Dorssaa yaaganoy gakkida gishonne iya geliyara giigida gisho
nu ufayttoos, galatoosinne Dorssaa bonchchos.
Gelos giigidaara phooliyanne geeshshi gidida
liino ma7o ma77ana mela iw imettis”
yaagishin ta si7as. (Liino ma7oy geeshshata xillo ooso leemiso.)
Hessafe guye, kiitanchchoy taakko, “Dorssa yaaganuwa xeegettidayssati anjjettidayssata” gada xaafa. He kiitanchchoy gujjidi, “Hayssi Xoossaa tuma qaalaa” yaagis.+
10 He wode ta iya goynnanaw iya tohuwa bolla kunddas. Shin I, “Hessa oothofa! Taani Yesuusabaa markkattiya ne melanne ne ishata mela. Ne Xoossaa goynna” yaagis. Hiza, Yesuusabaa markkattidayssatas nabetetha ayyaani de7ees.
Bootha para toggidayssa
11 Yaatin, saloy dooyettin, yan bootha pari de7eyssa be7as. He paraa toggidayssi Ammanettidayssanne Tumanchcho geetettees. I xillotethan pirddesinne olettees.+ 12 Iya ayfey tama laco daanees; iya huu7en daro kallachchi de7ees. Iya bolla I attin hari oonikka eronna xaafettida sunthi de7ees.+ 13 I suuthan muukettida ma7o ma77is; iya sunthaykka Xoossaa Qaalaa. 14 Phooliyanne geeshshi gidida liino ma7o ma77ida salo olanchchoti bootha parata toggidi iya geedo kaalloosona. 15 Kawotethata qanxiya mashshi iya doonappe keyees. I biraata xam77an asaa haarana. Ubbaafe Wolqqaama Xoossaa hanqo woyne ushshaa gum77iya bessaa I yedhdhana.+ 16 Iya ma7uwa bollanne iya wodiriya bolla, “Kawota Kawuwanne godata Godaa” yaagiya sunthay xaafettis.
17 Hessafe guye, issi kiitanchchoy awa bolla eqqidayssa be7as. He kiitanchchoy salora piradhdhiya kafo ubbaas ba qaala dhoqqu oothidi, “Haa yiite! Xoossaa gibiraa maanaw issi bessi shiiqite.+ 18 Yidi kawota ashuwa, shalaqata ashuwa, wotaaddareta ashuwa, parata ashuwa, parata toggeyssata ashuwa, asa ubbaa ashuwa, aylleta ashuwa, womaannota ashuwa, gitatanne guuthata ashuwa miite” yaagis.
19 Do7ay, paraa toggidayssaranne iya olanchchotara olettanaw sa7a kawotinne entta olanchchoti issi bessi shiiqidashin be7as. 20 Shin he do7aynne iya sunthan malaatata oothida worddo nabey iyara issife oykettis. He malaatatan do7aa mallay de7eyssatanne iya misiliya goynneyssata I balethis. Do7aynne worddo nabey nam77ayka diinnen eexiya tama abban paxa yegettidosona.+ 21 Attidayssati paraa toggidayssa doonappe keyaa mashshan hayqqidosona. Kafoti ubbay entta ashuwa midi kallidosona.
+ 19:2 Zaare 32:43; 2Kawo 9:7 + 19:3 Isa 34:10 + 19:5 Maz 115:13 + 19:6 Hiz 1:24; Maz 93:1; 97:1; 99:1 + 19:9 Maato 22:2 + 19:11 Hiz 1:1 + 19:12 Daane 10:6 + 19:15 Maz 2:9; Isa 63:3; Iyu 3:13; Yo.Qo 14:20 + 19:17 Hiz 39:17-20 + 19:20 Yo.Qo 13:1-18