21
Ooratha salonne ooratha sa7a
Taani ooratha salonne ooratha sa7a be7as. Koyro saloynne koyro sa7ay dhays; abbayka dhays.+ Geeshsha katamiya, ooratha Yerusalaamey, azina gelanaw alleeqettada giigada de7iya maccasada saloppe Xoossaa matappe duge wodhdhishin be7as.+
Araatappe hayssada yaagidi, odiya gita qaala si7as; “Xoossa Keethay asaara de7ees; Xoossay ba bonchchuwara asaara issife daana. Entti iya dere gidana; Xoossay ba huu7en enttara daana; I entta Xoossaa gidana.+ Xoossay entta ayfeppe afutha ubbaa quchchana. Hizappe hayqoy woykko kayoy woykko waasoy woykko waayey deenna. Gal77a ubbay aadhdhis” yaagis.+
Araata bolla uttidayssi, “Taani ubbaa oorathi oothana” yaagis. Qassi zaaridi taakko, “Taani odeyssi ammantheyssanne tuma gidiya gisho xaafa” yaagis. Qassi taakko, “Polettis! Taani Alfanne Oomega; Doomethinne Polo.+ Saamottida oonakka de7o haathaa pulttuwafe cigi baynna coo ushshana. Xooniya oonikka hessa ubbaa laattana; taani iyaw Xoossaa gidana; ikka ta na7a gidana.+ Shin yashshanchchota, ammanettonnayssata, tunata, shemppo wodheyssata, laymateyssata, biteyssata, eeqa goynneyssatanne worddanchchota qaaday diinney eexiya tama abban gidana. Hessi nam77antho hayqo” yaagis.
Laappun wurssetha boshati kumida laappun xuu7ata oykkida laappun kiitanchchotappe issoy taakko yidi, “Haaya, taani nena gelos giigida Dorssaa machchiw bessana” yaagis. 10 Kiitanchchoy tana daro dhoqqa deriya huu7e Geeshsha Ayyaanan kessidi, geeshsha katamay, Yerusalaamey, saloppe Xoossaa matappe duge wodhdhishin bessis.+ 11 He katamay Xoossaa bonchchon poo7ees. He katamaa poo7oy yasphphiide giya al77o shuchchaa mela; geeshsha birilleda phoolees. 12 He katamaa dirssay wolqqaamanne adusse. Iyaw tammanne nam77u penggetinne he penggeta naagiya tammanne nam77u kiitanchchoti de7oosona. Penggeta bolla tammanne nam77u Isra7eele zerethata sunthay xaafettis.+ 13 Doloha baggara heedzu penggeti, pudeha baggara heedzu penggeti, dugeha baggara heedzu penggetinne wuloha baggara heedzu penggeti de7oosona. 14 Katamaa gimbbe dirssay tammanne nam77u shuchcha baasota bolla eqqis. Entta bolla tammanne nam77u Dorssaa hawaareta sunthay xaafettis.
15 Taw odiya kiitanchchuwas, katamaa, iya penggetanne iya dirssaa wadhdhiya worqqa xam77ay de7ees.+ 16 Katamaas oyddu maazaneti de7oosona; katamaa geesaynne gomppay issi gina. Kiitanchchoy katamaa ba xam77an wadhdhin, katamay tammanne nam77u mukulu kilo mitire gidis; katamaa geesay, gomppaynne dhoqqatethay issi gina. 17 Kiitanchchoy qassi dirssaa wadhdhin, kiitanchchoy go7ettiya asa kushen issi xeetanne oytamanne oyddu wadha gidis.
18 Katamaa dirssay yasphphiide giya shuchchan direttis. Katamay masttoteda phooliya geeshsha worqqan oosettis. 19 Katamaa dirssaa baasoy ubba qommo bonchchettida shuchchan alleeqettis. Koyro hiixettida shuchchay yasphphiide, nam77anthoy samppeere, heedzanthoy kelqqedoone, oyddanthoy baalure, 20 ichchashanthoy sarddonkise, usuppunthoy sarddiyoone, laappunthay kiristiloobe, hosppunthoy birille, uddufunthoy tophaaziyone, tammanthoy kirisphiraasise, tammanne issinthoy yaakintte, tammanne nam77anthoy ametesxinoose.
21 Tammanne nam77u penggetas tammanne nam77u inqo giya al77o shuchchi de7ees. Issi issi penggey issi inqon oosettis. Katamaa wogga ogey masttoteda phooliya geeshsha worqqafe oosettis.+
22 Goday, Ubbaafe Wolqqaama Xoossaynne Dorssay katamaas keethe gidiya gisho ta he kataman Xoossa keethi be7abiikke. 23 Xoossaa bonchchoy he katamaas poo7iya gishonne Dorssay iyaw xomppe gidiya gisho katamaas awa woykko ageena poo7o koshshenna.+ 24 Kawotethati he katamaa poo7on hamuttana; kawotikka bantta bonchchuwa yaa ehana.+ 25 Qammi yan baynna gisho katamaa penggeti ubba wode dooya gidana; gorddettokona.+ 26 Kawotethata gitatethaynne bonchchoy he katamaa yaana. 27 Dorssaa de7o maxaafan sunthay xaafettidayssata xalaali attin tunabaa woykko yeellayabaa oothey woykko worddotey oonikka he katamaa gelenna.+
 
+ 21:1 Isa 65:17; 66:22; 2Phexi 3:13 + 21:2 Isa 52:1; Yo.Qo 3:12; Isa 61:10 + 21:3 Hiz 37:27; Leewe 26:11 + 21:4 Isa 25:8; Isa 35:10; 65:19 + 21:6 Isa 55:1 + 21:7 2Saamu 7:14; Maz 89:26 + 21:10 Hiz 40:1 + 21:12 Hiz 48:30-35 + 21:15 Hiz 40:3 + 21:21 Isa 54:11-12 + 21:23 Isa 60:19 + 21:24 Isa 60:3 + 21:25 Isa 60:11 + 21:27 Isa 52:1; Hiz 44:9