22
Yaatidi, kiitanchchoy tana Xoossaa kawotetha araatappenne Dorssaa kawotethaa araatappe goggiya masttoteda phooliya de7o haathaa shaafaa bessis.+ He shaafay katama ogiya giddora duge goggees. Shaafappe hefintha baggaranne hafintha baggara ageenan issi toho; laythan tammanne nam77u toho ayfiyaa de7o mithi de7ees. He mitha bonccoy kawotethata ubbaa harggefe pathees.+
He kataman aybi qanggethika deenna. Xoossaa kawotetha araataynne Dorssaa kawotetha araatay he kataman daana. Xoossaa aylleti Xoossaas oothana.+ Entti iya som77uwa be7ana; iya sunthay entta som77on xaafettana. Hizappe qammi deenna; Godaa Xoossay enttaw xomppe gidiya gisho enttaw xomppe woykko awa poo7o koshshenna. Entti meri merinaw kawotana.+
Yesuusa yuussaa
Kiitanchchoy taakko, “Ha ta odiya qaalay tumanne ammantheyssa. Goday, nabeta ba Geeshsha Ayyaanan kiittiya Xoossay, matan hananabaa ba aylleta bessanaw ba kiitanchchuwa kiittis” yaagis. Yesuusi, “Hekko ta ellesada yaana; ha maxaafan de7iya tinbbite qaala naagiya oonikka anjjettidayssa” yaagis.
Taani, Yohaannisi, he ubbabaa si7as; be7as. Taani hessa si7ida wodenne be7ida wode hessa tana bessida kiitanchchuwa goynnanaw iya tohuwa bolla kunddas. Shin kiitanchchoy taakko, “Hessa oothofa! Taani needa, nabetada ne ishatadanne ha maxaafan de7iya ubbaa kiitettiya aylleta mela; Xoossaa goynna” yaagis.
10 Kiitanchchoy zaaridi, “Ha ubbay polettiya wodey matattida gisho ha maxaafan xaafettida tinbbite qaala maatamen gorddofa. 11 Iita oothey gujjidi iita ootho; tuney gujjidi tuno. Lo77o oothey gujjidi lo77o ootho; geeyey gujjidi geeyo” yaagis.+
12 Yesuusi, “Hekko, taani ellesada yaana. Issuwas issuwas iya oosuwada immanaw ta woytoy taara de7ees.+ 13 Taani Alfanne Oomega; Koyronne Wurssethi; Doomethinne Polo.+
14 “Bantta ma7uwa meeccidi geeshsheyssati anjjettidayssata. De7o mithee ayfiyaa maanawunne katamaa penggiyara gelanaw enttaw maati imettis.+ 15 Shin kanati, biteyssati, laymateyssati, shemppo wodheyssati, eeqa goynneyssati, worddo doseyssatinne ootheyssati karen de7oosona.
16 “Taani, Yesuusi, ha markkatethaa hinttew, woosa keethatas odana mela ta kiitanchchuwa kiittas. Taani Dawite sheeshinne zerethi. Taani poo7iya guura bakkalaa” yaagis.+
17 Geeshsha Ayyaanaynne gelanaw giigida maccasiya, “Haaya” yaagosona. Qassi hayssa si7iya oonikka, “Haaya” yaago. Saamottida oonikka haayo; de7o haathaa koyaa oonikka coo ekko.+
18 Taani ha maxaafan xaafettida tinbbite qaala si7iya oonakka zorays. Oonikka ha qaalaa bolla issibaa gujjiko, Xoossay ha maxaafan xaafettida boshaa iya bolla gujjana.+ 19 Oonikka maxaafan de7iya tinbbite qaalappe issibaa pacisikko, Xoossay ha maxaafan xaafettida de7o mithaa ayfiyaappenne geeshsha katamaappe iya qaadaa pacisana.
20 Ha ubbaa markkatteyssi, “Tuma, taani ellesada yaana” yaagees.
Amin77i; Godaa Yesuusa, haaya.
21 Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ubbaara gido. Amin77i.
+ 22:1 Hiz 47:1; Zakka 14:8 + 22:2 Medhe 2:9 + 22:3 Zakka 14:10 + 22:5 Isa 60:19; Daane 7:18 + 22:11 Daane 12:10 + 22:12 Isa 40:10; 62:11; Maz 28:4; Er 17:10 + 22:13 Yo.Qo 1:8,17; 2:8; Isa 44:6; 48:12 + 22:14 Medhe 2:9; 3:22 + 22:16 Isa 11:1 + 22:17 Isa 55:1 + 22:18 Zaare 4:2; 12:32