3
Sarddeesa woosa keethaas kiitettida kiita
“Sarddeesa woosa keetha kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa.
Laappun Xoossaa ayyaanatanne laappun xoolinttota oykkidayssi hayssada yaagees: Taani ne oosuwa erays; asi nena paxa de7ees giikkoka, ne hayqqadasa. Barkka! Guutha attidabaanne hayqqanaw matidabaa mintha. Ne oosoy Xoossaa sinthan polo gidonnayssa demmas. Hiza, ne ekkidabaanne si7idabaa akeeka; naaga; ne nagaraappe simma. Neeni barkkonna ixxiko ta kaysoda yaana; ta ay wode yaanekko ne erakka.+
Shin bantta ma7uwa qitayonna guutha asati Sarddeesan de7oosona. Enttaw bessiyabaa gidiya gisho bootha ma7o ma77idi taara hamuttana. Xooniya oonikka enttayssada bootha ma7o ma77ana. Taani iya sunthaa de7o maxaafappe quchchike. Taani ta Aawa sinthaninne iya kiitanchchota sinthan I tabaa gideyssa markkattana.+ Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7iya haythi de7iya oonikka si7o.
Filaadelfiya woosa keethaas kiitettida kiita
“Filaadelfiya woosa keetha kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa.
Geeshshaynne tumanchchoy, Dawite qulppiya ba kushen oykkidayssi, hayssada yaagees: i gorddin oonikka dooyanaw dandda7enna; qassi I dooyin oonikka gorddanaw dandda7enna.+ Taani ne oosuwa eras; hekko ta ne sinthan oonikka gorddanaw dandda7onna dooya pengge wothas. Ne wolqqay guutha gidikkoka, ta qaalaa naagadasa; tana kaddabaakka. Ayhude gidonnashin banttana Ayhude giya worddotanne Xalahe baggata neekko ehananne ne sinthan gulbbatisana. Ta nena doseyssa enttana erisana.+ 10 Neeni, ‘Gencca’ gada ta kiittida kiitaa naagida gisho kumetha alamiya paccanaw yaa waaye wodiyappe taani nena naagana.
11 Taani ellesada yaana; oonikka ne kallachchaa ekkonna mela new de7iyabaa minthada oykka. 12 Xoonidayssa ta Xoossa Keethan tuussu oothana; i yan merinaw daana. Taani ta Xoossaa sunthaanne ta Xoossaa katamaa sunthaa iya bolla xaafana; iyakka ta Xoossaa matappe wodhdhiya ooratha Yerusalaame. Qassi ta ta ooratha sunthaaka i bolla xaafana.+ 13 Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7iya haythi de7iya oonikka si7o.
Loodoqiya woosa keethaas kiitettida kiita
14 “Loodoqiya woosa keetha kiitanchchuwas hayssada yaagada xaafa.
‘Amin77i’ gidida ammanettida tuma markkay, Xoossaa medhetethaa haareyssi hayssada yaagees: + 15 Taani ne oosuwa ubbaa erays; neeni irxxa woykko misha gidakka; neeni nam77aafe issuwa gidikko lo77o! 16 Neeni irxxa woykko misha gidonnashin bol77o gidiya gisho ta nena ta doonappe cuttana hanays. 17 Hiza, neeni, ‘Taani dure, shallora de7ays, taw aybibaykka paccibeenna’ yaagasa. Shin neeni metootanchcho, manqo, qooqenne kallotida asi gideyssa erakka. 18 Hessa gisho, ne duretanaw taman geeyida worqqaa, ne yeella kalluwa kammanaw bootha ma7onne loytha xeellanaw maaddiya ayfe dhale taappe shammana mela nena zorays.
19 Ta dooseyssa seeraysinne hanqays; hiza minna; ne nagaraappe simma.+ 20 Hekko, ta karen eqqada xeegays. Oonikka ta xeessaa si7idi, wulaa dooyikko, iyaakko gelana; iyara issife kathi maana; ikka taara issife maana.
21 Ta xoonada ta Aawara iya araatan uttidayssada xooniday taara ta araatan uttana mela maata immana. 22 Geeshsha Ayyaanay woosa keethatas giyabaa si7iya haythi de7ey oonikka si7o” yaagis.
+ 3:3 Maato 24:43 + 3:5 Kessa 32:32 + 3:7 Isa 22:22; Iyo 12:14 + 3:9 Isa 49:23; 60:14; Isa 43:4 + 3:12 Yo.Qo 21:2; Isa 62:2; 65:15 + 3:14 Leemi 8:22 + 3:19 Leemi 3:12; Ib 12:6