4
Salon de7iya goynno wogaa
Hessafe guye, taani salo xeelliya wode dooyettida pengge be7as. Qassi ta kase si7ida moyze girssaa melay taakko, “Ha keya; hayssafe guye, hananaw de7iyabaa ta nena bessana” yaagis. He wode ta Ayyaanan haarettada de7ays. Hekko, saluwan araata bolla issoy uttidayssa be7as.+ He uttidayssa malay iyasphedenne sarddiyoona giya al77o shuchchaa mela. Iya araata yuushuwan al77o shuchchi daaniya zuullay de7ees. He araata yuushuwan laatamanne oyddu araatati de7oosona; entta bolla bootha ma7o ma77idi, huu7en worqqa kallachchaa wothida laatamanne oyddu cimati uttidosona. Araatappe wol77anthi, guunthinne deshoy keyees. Araata sinthan laappun poo7iya xomppeti de7oosona; entti laappun Xoossaa ayyaanata.+ Araata sinthan birille daaniya phooliya burccuko abbay de7ees.++
Sintharanne guyera ayfey de7iya oyddu de7ora de7iya medhetethati araata yuushuwaninne araata giddon de7oosona. Koyro medhetethaa medhoy gaammo daanees; nam77anthoy boori daanees; heedzanthoy ase daanees; qassi oyddanthoy piradhdhiya argganthi daanees. Oyddu medhetethata ubbaas usuppun qefey de7ees; entta asatetha ubbay ayfen kumis.+ Entti qammanne gallas qanxonna,
“Geeshshaw, geeshshaw, geeshshaw,
Godaw, Ubbaafe Wolqqaama Xoossaw,
kasekka, ha77ika de7eysso, sinthafe yaanaysso”
yaagoosona. He medhetethati araatan uttidayssasinne merinaw de7eyssas saba, bonchchonne galata immida wode 10 laatamanne oyddu cimati araatan uttidayssanne merinaw de7eyssa sinthan gufannidi goynnidosona; bantta kallachchaa araata sinthan wothidi,
11 “Nu Godaw, nu Xoossaw,
neeni bonchcho, sabanne wolqqaa ekkanaw bessaasa.
Neeni ubbaa medhdhadasa;
ubbabay ne sheniyada hanis, medhettis”
yaagidosona.
+ 4:2 Hiz 1:26-28; 10:1 + 4:5 Kessa 19:16; Yo.Qo 1:4; Yo.Qo 8:5; 11:19; 16:18; Hiz 1:13; Zakka 4:2 + 4:6 Hiz 1:22 + 4:6 Hiz 1:5-10; 10:14 + 4:8 Hiz 1:18; 10:12; Isa 6:2